Items where Author is "Маринов, Едуард"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 75.

Маринов, Едуард (2022) Африка изпитва недостиг на слънчоглед, а България може да направи доставки: доц. д-р Едуард Маринов, преподавател в Нов български университет, в „Бизнес старт”, 28.06.2022. [Video]

Маринов, Едуард (2021) Новият шок COVID 19 – въздействие върху международната търговия на глобално и национално ниво. In: Външна търговия и пандемия : сборник с доклади, представени на кръгла маса на тема "Външна търговия и пандемия", организирана от Висшето училище по застраховане и финанси и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab. Висше училище ще по застраховане и финанси, София, pp. 44-51. ISBN 9786197622096

Маринов, Едуард (2021) Въздействие на Covid-19 върху развиващите се държави в Африка: Еднакви ли са ефектите от пандемията в Глобалния Юг и Глобалния Север. In: Международна научно-практическа конференция "Икономика и бизнес в постпандемичния свят", 9, 10 и 11 юли 2021 г. Старозагорски минерални бани: сборник с научни доклади. Аскони-издат, Нов български университет, София, pp. 235-252. ISBN 9789543831401

Маринов, Едуард (2021) Външнотърговски отношения на България в периода 2004-2019 г. Икономически и социални алтернативи (1). pp. 48-63. ISSN 1314-6556

Иванова, Милена and Маринов, Едуард (2021) Външнотърговски отношения на България с Обединените арабски емирства. Годишник „Икономика и бизнес“, 6. pp. 124-135. ISSN 2534-9651

Спасова, Елена and Маринов, Едуард (2021) Глобалните стойностни вериги и променящата се природа на международната специализация. Икономическа мисъл (1). pp. 3-28. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард (2021) Новата природа на международната специализация в динамично променящото се световно стопанство. International Journal of Science and Arts, 3. pp. 305-321. ISSN 2671-3551

Маринов, Едуард (2021) Обобщена оценка на конкурентоспособността на Южен Централен район: Приложение на индекса за регионална конкурентоспособност. Управление и образование, 17 (1). pp. 26-34. ISSN 1312-6121

Маринов, Едуард (2021) Структурни промени в глобалните модели на търсене. Годишник „Икономика и бизнес“, 6. pp. 21-32. ISSN 2534-9651

Маринов, Едуард (2020) Най-голямата зона за свободна търговия в света. In: Икономическо развитие и политики - реалности и перспективи : международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при БАН, 21-22 ноември 2019, София. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, pp. 341-354. ISBN 9786192450397

Маринов, Едуард (2020) Връзката между помощ за развитие и външна търговия: кратък преглед на икономическата литература. In: Икономиката на ХХІ век – корпоративна, национална и международна: сборник доклади от международна научно-практическа конференция (Нов български университет, София, 27 септември 2017 г.). Нов български университет, София, pp. 41-55. ISBN 9786192330873

Маринов, Едуард and Димитрова, Лилия and Неделчева, Стела and Тотева, Яна (2020) Двустранни търговски отношения между Австрия и България (2004-2018). Годишник „Икономика и бизнес“, 5. pp. 58-69. ISSN 2534-9651

Борисова, София and Маринов, Едуард (2020) Мотивация за работа в IT аутсорсинг сектора в България: емпирично проучване. Икономическа мисъл (4). pp. 115-130. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард (2020) Провалът на СТО и променящите се модели в световната търговия. Годишник „Икономика и бизнес“, 5. pp. 89-98. ISSN 2534-9651

Маринов, Едуард (2020) Развитие на европейската политика в областта на миграцията и убежището. Управление и образование, 16 (4). pp. 32-41. ISSN 1312-6121

Маринов, Едуард (2019) Новата битка за Африка: възможности за Европа и/или за Китай. In: Глобални макротенденции и отражението им върху конкурентоспособността на ЦЮИЕ: петнадесето издание от поредицата „Конкурентоспособност на българската икономика“. Конкурентоспособност на българската икономика . Институт за икономическа политика, pp. 68-81. ISBN 978-954-9359-72-5

Маринов, Едуард and Христова-Балканска, Искра (2019) Икономическото развитие на България и Румъния като държави-членки на ЕС и мястото им в глобалното стопанство. Икономическа мисъл, LXIV (3). pp. 112-117. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард (2019) Африканската континентална зона за свободна търговия: защо Африка се връща към мултилатерализма. Годишник „Икономика и бизнес“, 4. pp. 135-147. ISSN 2534-9651

Маринов, Едуард (2019) Субсахарска Африка: поле на борба за ресурси и пазари или новият икономически тигър. Управление и образование, 15 (1). pp. 114-119. ISSN 1312-6121

Маринов, Едуард (2018) Стокова структура на търговията на България със Субсахарска Африка. Икономически и социални алтернативи (1). pp. 57-68. ISSN 1314-6556

Маринов, Едуард (2018) Посткризисното развитие на външнотърговските отношения на България. Икономическа мисъл (6). pp. 63-82. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард (2018) Новата търговска политика на ЕС – протекционизъм или либерализация. In: Идва ли времето на нов протекционизъм?: колективна монография. Св. Григорий Богослов, София, pp. 179-188. ISBN 9789548590532

Маринов, Едуард (2018) Участието на България в политиката за развитие: потенциални външноикономически ползи. In: Европейската политика за развитие – предизвикателства и възможности. Българска платформа за международно развитие, pp. 55-69. ISBN 9786197484038

Маринов, Едуард (2018) Мястото на България на пазара на електрическа енергия на ЕС. Годишник „Икономика и бизнес“, 3. pp. 75-87. ISSN 2534-9651

Маринов, Едуард (2017) Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка. ЕВМ, София. ISBN 9786199056844

Маринов, Едуард (2017) Външнотърговските отношения на България. In: Българската икономика десет години в Европейския съюз. FastPrintBooks, София, pp. 196-206. ISBN 9786197312713

Маринов, Едуард (2017) България и Споразуменията за преференциална търговия на ЕС. In: Българската икономика десет години в Европейския съюз. FastPrintBooks, Sofia, Bulgaria, pp. 207-212. ISBN 9786197312713

Маринов, Едуард and Бобева, Даниела (2017) Синтетичен профил на българските фирми, търгуващи със Субсахарска Африка. Икономическа мисъл, LXII (1). pp. 49-68. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард and Бобева, Даниела (2017) Пазарите в Субсахарска Африка – Възможност за диверсификация на българската външна търговия. Списание на Българската академия на науките (3). pp. 64-72. ISSN 0007-3989

Маринов, Едуард (2017) Конкурентни ниши за българския износ в Субсахарска Африка. Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив. Серия А. Обществени науки, изкуство и култура, IV. pp. 50-55. ISSN 1311-9400

Маринов, Едуард (2017) Осъществява ли България ползите от преференциалните търговски договорености на Европейския съюз? In: България и Европейският съюз десет години по-късно - какво (не)постигнахме?: доклади от втората съвместната докторантска конференция на катедра "Европеистика", катедра "Политология" към Философски факултет на СУ и Фондация за свободата "Фридрих Науман". СУ "Св. Климент Охридски"; Фондация за свободата "Фридрих Науман", София, pp. 143-155. ISBN 9786199054987

Маринов, Едуард (2017) Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: тенденции и перспективи. In: Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики: международна научна конференция, София, 21-22 октомври 2016 г. Университет за национално и световно стопанство, София, pp. 138-145. ISBN 9789546449863

Маринов, Едуард (2017) Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам – възможности и перспективи за България. In: Азия и светът - взаимоотношения и взаимодействия - 2016: Сборник доклади от юбилейната V Национална научна конференция с международно участие - 15 декември 2016 година. Пропелер, София, pp. 75-80. ISBN 9789543924462

Маринов, Едуард (2017) Географска структура на търговията на България със Субсахарска Африка. Управление и образование, 13 (1). pp. 114-119. ISSN 1312-6121

Маринов, Едуард (2017) Европейска икономическа интеграция. ЕВМ, София. ISBN 9786199056820

Маринов, Едуард (2017) Икономика на публичния сектор – лекционен курс. ЕВМ, София. ISBN 9786199056837

Маринов, Едуард (2017) Търговията със Субсахарска Африка според българските фирми. Годишник „Икономика и бизнес“. pp. 102-115. ISSN 2534-9651

Маринов, Едуард (2017) Търговски отношения на България с основните партньори от Субсахарска Африка – тенденции и перспективи. Икономика 21 (1). pp. 96-122. ISSN 1314-3123

Маринов, Едуард and Раза, Вернер (2016) Търговската политика на ЕС – перспективи, предизвикателства, алтернативи. Икономическа мисъл, LXI (2). pp. 135-144. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард (2016) Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: нагласи на българските фирми. Управление и образование, XII (1). pp. 52-57. ISSN 1312-6121

Маринов, Едуард (2016) Външнотърговски отношения на ЕС с регионите за сключване на споразумения за икономическо партньорство в Африка. Икономически и социални алтернативи (4). pp. 27-40. ISSN 1314-6556

Маринов, Едуард (2016) Защо България загуби пазарите си в Африка – отговорът на българския бизнес. In: Докторантско-студентска научно-практическа конференция "Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности", 21 април 2016 г., Велико Търново [Електронен ресурс] : сборник с доклади. Ай анд Би, Велико Търново, pp. 6-13. ISBN 9786197281071

Маринов, Едуард (2016) Търговски отношения на държавите от Югоизточна Европа с Африка. In: Алтернативи на икономическото развитие през XXI век: теории, политики, решения. Клуб Икономика 2000, София, pp. 144-154. ISBN 9789549013832

Маринов, Едуард (2016) Типология на споразуменията за регионална икономическа интеграция. In: География и приятели: В чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Бояджиев и на 35 години преподавателска работа в СУ "Св. Климент Охридски": Сборник. Парадигма, София, pp. 177-189. ISBN 9789543262731

Маринов, Едуард (2016) Географска структура на външната търговия на България. In: Икономиката на България в Европейския съюз: Сборник студии. Авангард Прима, София, pp. 159-164. ISBN 9786191605804

Маринов, Едуард (2016) Участието на България в политиката на ЕС за развитие. In: Икономиката на България в Европейския съюз: Сборник студии. Авангард Прима, София, pp. 179-183. ISBN 9786191605804

Маринов, Едуард (2015) Външнотърговски отношения между Европейския съюз и регионалните икономически общности в Африка. ЕВМ, София. ISBN 9786199056806

Маринов, Едуард (2015) Регионална икономическа интеграция в Африка. ЕВМ, София. ISBN 9786199056813

Маринов, Едуард (2015) Теориите за икономическа интеграция: приложение при интеграционни споразумения между развиващи се държави. Икономически и социални алтернативи (3). pp. 62-73. ISSN 1314-6556

Маринов, Едуард (2015) Стокова структура на външната търговия на България с държавите от Суб-Сахарска Африка. Управление и образование, XI (1). pp. 58-62. ISSN 1312-6121

Георгиева, Калина and Маринов, Едуард (2015) Отворен достъп – дефиниции, правна уредба, предимства. Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 28-29 май 2015 г.. pp. 265-275. ISSN 1314-0752

Маринов, Едуард (2015) Външнотърговски отношения между ЕС и регионалните интеграционни общности в Африка – обобщение на основните изводи. In: Научна конференция "Иновациите: двигател за икономическия растеж - 2015" [Електронен ресурс] : сборник научни доклади. Висше училище по застраховане и финанси "Св. Григорий Богослов", София, pp. 118-134. ISBN 9789548590327

Маринов, Едуард (2015) Външнотърговски отношения на България с държавите в Африка. In: Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения: сборник с доклади от международна научна конференция. Наука и икономика, Варна, pp. 84-90. ISBN 9789542108337

Маринов, Едуард (2015) Външнотърговски отношения на България с Република Южна Африка. Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив. Сер. Б. Естествени и хуманитарни науки: годишник, XVII. pp. 247-250. ISSN 1311-9192

Маринов, Едуард (2015) Конкурентоспособност на българските региони – мястото на България в ЕС. In: Управление, ефективност, интеграция. В търсене на съвременни решения : сборник от конференция, посветена на 95-та годишнина от рождението на академик Евгени Матеев. Фондация Акад. Евгени Матеев, София, pp. 96-106. ISBN 9789543923236

Маринов, Едуард (2015) Основни търговски партньори на България на юг от Сахара. Десета научно-приложна конференция с международно участие „Инвестиции в бъдещето - 2015". pp. 212-217. ISSN 1314-3719

Маринов, Едуард (2015) Политически детерминанти на икономическата интеграция. In: Икономически растеж: стимули и ограничители : международна научна конференция, 6-7 октомври 2014 г., София. Горекспрес, София, pp. 148-156. ISBN 9789546162588

Маринов, Едуард (2015) Регионална икономическа интеграция в Африка – история и съвременно развитие. In: Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие : сборник с доклади от юбилейната научно-практическа конференция с международно участие, Пловдив, 7-8 ноември 2014 г. Университетско издателство "Паисий Хилендарски", Пловдив, pp. 302-309. ISBN 9786192020378

Маринов, Едуард (2015) Участието на България в политиката за развитие на Европейския съюз. In: Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности. Ай анд Би, Велико Търново, pp. 1-9. ISBN 9879549689990

Маринов, Едуард (2015) Демографски предизвикателства – как да подготвим качествен човешки капитал при спазване правата на човека и основните свободи? In: Съвет по социални политики в рамките на инициативата на Президента на Република България „Младежка визия за развитие на България“, Велико Търново, България.

Маринов, Едуард (2015) Вътрешнообщностната търговия като показател за ефекта на интеграционните процеси на примера на регионалните икономически общности в Африка. Икономическа мисъл (3). pp. 63-83. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард (2015) Развитието на интеграционните процеси в Африка: от политически към икономически цели. Геополитика & геостратегия: Списание за геополитика, стратегии и анализи, 12 (1). pp. 119-127. ISSN 1312-4579

Маринов, Едуард (2014) Регионална икономическа интеграция в Африка: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. PhD thesis, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

Маринов, Едуард (2014) Географска структура на международната търговия на регионалните икономически общности в Африка. Икономически изследвания (2). pp. 69-98. ISSN 0205-3292

Маринов, Едуард (2014) Конкурентоспособност на черноморските региони на ЕС. In: Черноморският регион - регионални и глобални предизвикателства [Електронен ресурс] : сборник с доклади от научна конференция на младите изследователи, [12-13.06.2014, Варна]. Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна, pp. 26-36. ISBN 9789547156364

Маринов, Едуард (2013) Стокова структура на външната търговия на регионалните интеграционни общности в Африка. Икономическа мисъл (4). pp. 117-134. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард (2013) Морал и етика в научните изследвания. Дискусионни материали (DP01). pp. 101-108. ISSN 1312-5079

Маринов, Едуард (2013) Регионалните интеграционни общности в Африка. In: Новата икономическа география: теория и практика : сборник от доклади : научен семинар, СУ "Св. Климент Охридски", 23.11.2012 г. Екс-прес, София, pp. 143-154. ISBN 9789544904340

Маринов, Едуард (2013) Тайните на икономическите индикатори. Дискусионни материали (DP01). pp. 21-25. ISSN 1312-5079

Маринов, Едуард (2013) Успехи и предизвикателства на регионалната икономическа интеграция в Африка. In: Политически и икономически трансформации в 21 век : сборник с доклади от научна конференция на младите изследователи, [10-11 май 2013 г., Варна]. Варненски свободен унивeрситет "Черноризец Храбър", Варна, pp. 79-90.

Маринов, Едуард (2013) Кризата в ЕС – финансови рискове за Африка. In: Посткризистно икономичeско развитие на ЕС и България: Международна научна конференция, 18-19 октомври 2012, София. ГорексПрес, София, pp. 406-414. ISBN 9789546162304

Маринов, Едуард (2012) Кризата в Европа – последици за Африка. In: Стратегия за развитие на българската икономика и външноикономическа дейност след кризата : Сборник с доклади от научна конференция на младите изследователи. Университетско издателство Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна, pp. 185-198. ISBN 9789547155589

Маринов, Едуард (2009) Етапи на развитие и договорноправна рамка на икономическите отношения между България и Русия. In: Икономическите отношения България - Русия. Фабер, София, pp. 9-20. ISBN 9789544003074

Маринов, Едуард (2008) Нобеловата награда за икономика за икономика 2007: Теорията за икономическите механизми. Наука (3). pp. 19-26. ISSN 0861-3362

Маринов, Едуард (2008) Нормативная рамка экономических отношений между Болгарией и Россией. Бизнес контакты (3). pp. 31-32. ISSN 1312-109X

This list was generated on Mon Feb 26 06:41:36 2024 EET.