Items where Author is "Маринов, Едуард"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 75.

Article

Маринов, Едуард (2021) Външнотърговски отношения на България в периода 2004-2019 г. Икономически и социални алтернативи (1). pp. 48-63. ISSN 1314-6556

Иванова, Милена and Маринов, Едуард (2021) Външнотърговски отношения на България с Обединените арабски емирства. Годишник „Икономика и бизнес“, 6. pp. 124-135. ISSN 2534-9651

Спасова, Елена and Маринов, Едуард (2021) Глобалните стойностни вериги и променящата се природа на международната специализация. Икономическа мисъл (1). pp. 3-28. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард (2021) Новата природа на международната специализация в динамично променящото се световно стопанство. International Journal of Science and Arts, 3. pp. 305-321. ISSN 2671-3551

Маринов, Едуард (2021) Обобщена оценка на конкурентоспособността на Южен Централен район: Приложение на индекса за регионална конкурентоспособност. Управление и образование, 17 (1). pp. 26-34. ISSN 1312-6121

Маринов, Едуард (2021) Структурни промени в глобалните модели на търсене. Годишник „Икономика и бизнес“, 6. pp. 21-32. ISSN 2534-9651

Маринов, Едуард and Димитрова, Лилия and Неделчева, Стела and Тотева, Яна (2020) Двустранни търговски отношения между Австрия и България (2004-2018). Годишник „Икономика и бизнес“, 5. pp. 58-69. ISSN 2534-9651

Борисова, София and Маринов, Едуард (2020) Мотивация за работа в IT аутсорсинг сектора в България: емпирично проучване. Икономическа мисъл (4). pp. 115-130. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард (2020) Провалът на СТО и променящите се модели в световната търговия. Годишник „Икономика и бизнес“, 5. pp. 89-98. ISSN 2534-9651

Маринов, Едуард (2020) Развитие на европейската политика в областта на миграцията и убежището. Управление и образование, 16 (4). pp. 32-41. ISSN 1312-6121

Маринов, Едуард and Христова-Балканска, Искра (2019) Икономическото развитие на България и Румъния като държави-членки на ЕС и мястото им в глобалното стопанство. Икономическа мисъл, LXIV (3). pp. 112-117. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард (2019) Африканската континентална зона за свободна търговия: защо Африка се връща към мултилатерализма. Годишник „Икономика и бизнес“, 4. pp. 135-147. ISSN 2534-9651

Маринов, Едуард (2019) Субсахарска Африка: поле на борба за ресурси и пазари или новият икономически тигър. Управление и образование, 15 (1). pp. 114-119. ISSN 1312-6121

Маринов, Едуард (2018) Стокова структура на търговията на България със Субсахарска Африка. Икономически и социални алтернативи (1). pp. 57-68. ISSN 1314-6556

Маринов, Едуард (2018) Посткризисното развитие на външнотърговските отношения на България. Икономическа мисъл (6). pp. 63-82. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард (2018) Мястото на България на пазара на електрическа енергия на ЕС. Годишник „Икономика и бизнес“, 3. pp. 75-87. ISSN 2534-9651

Маринов, Едуард and Бобева, Даниела (2017) Синтетичен профил на българските фирми, търгуващи със Субсахарска Африка. Икономическа мисъл, LXII (1). pp. 49-68. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард and Бобева, Даниела (2017) Пазарите в Субсахарска Африка – Възможност за диверсификация на българската външна търговия. Списание на Българската академия на науките (3). pp. 64-72. ISSN 0007-3989

Маринов, Едуард (2017) Конкурентни ниши за българския износ в Субсахарска Африка. Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив. Серия А. Обществени науки, изкуство и култура, IV. pp. 50-55. ISSN 1311-9400

Маринов, Едуард (2017) Географска структура на търговията на България със Субсахарска Африка. Управление и образование, 13 (1). pp. 114-119. ISSN 1312-6121

Маринов, Едуард (2017) Търговията със Субсахарска Африка според българските фирми. Годишник „Икономика и бизнес“. pp. 102-115. ISSN 2534-9651

Маринов, Едуард (2017) Търговски отношения на България с основните партньори от Субсахарска Африка – тенденции и перспективи. Икономика 21 (1). pp. 96-122. ISSN 1314-3123

Маринов, Едуард and Раза, Вернер (2016) Търговската политика на ЕС – перспективи, предизвикателства, алтернативи. Икономическа мисъл, LXI (2). pp. 135-144. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард (2016) Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: нагласи на българските фирми. Управление и образование, XII (1). pp. 52-57. ISSN 1312-6121

Маринов, Едуард (2016) Външнотърговски отношения на ЕС с регионите за сключване на споразумения за икономическо партньорство в Африка. Икономически и социални алтернативи (4). pp. 27-40. ISSN 1314-6556

Маринов, Едуард (2015) Теориите за икономическа интеграция: приложение при интеграционни споразумения между развиващи се държави. Икономически и социални алтернативи (3). pp. 62-73. ISSN 1314-6556

Маринов, Едуард (2015) Стокова структура на външната търговия на България с държавите от Суб-Сахарска Африка. Управление и образование, XI (1). pp. 58-62. ISSN 1312-6121

Георгиева, Калина and Маринов, Едуард (2015) Отворен достъп – дефиниции, правна уредба, предимства. Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 28-29 май 2015 г.. pp. 265-275. ISSN 1314-0752

Маринов, Едуард (2015) Външнотърговски отношения на България с Република Южна Африка. Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив. Сер. Б. Естествени и хуманитарни науки: годишник, XVII. pp. 247-250. ISSN 1311-9192

Маринов, Едуард (2015) Основни търговски партньори на България на юг от Сахара. Десета научно-приложна конференция с международно участие „Инвестиции в бъдещето - 2015". pp. 212-217. ISSN 1314-3719

Маринов, Едуард (2015) Вътрешнообщностната търговия като показател за ефекта на интеграционните процеси на примера на регионалните икономически общности в Африка. Икономическа мисъл (3). pp. 63-83. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард (2015) Развитието на интеграционните процеси в Африка: от политически към икономически цели. Геополитика & геостратегия: Списание за геополитика, стратегии и анализи, 12 (1). pp. 119-127. ISSN 1312-4579

Маринов, Едуард (2014) Географска структура на международната търговия на регионалните икономически общности в Африка. Икономически изследвания (2). pp. 69-98. ISSN 0205-3292

Маринов, Едуард (2013) Стокова структура на външната търговия на регионалните интеграционни общности в Африка. Икономическа мисъл (4). pp. 117-134. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард (2013) Морал и етика в научните изследвания. Дискусионни материали (DP01). pp. 101-108. ISSN 1312-5079

Маринов, Едуард (2013) Тайните на икономическите индикатори. Дискусионни материали (DP01). pp. 21-25. ISSN 1312-5079

Маринов, Едуард (2008) Нобеловата награда за икономика за икономика 2007: Теорията за икономическите механизми. Наука (3). pp. 19-26. ISSN 0861-3362

Маринов, Едуард (2008) Нормативная рамка экономических отношений между Болгарией и Россией. Бизнес контакты (3). pp. 31-32. ISSN 1312-109X

Book Section

Маринов, Едуард (2021) Новият шок COVID 19 – въздействие върху международната търговия на глобално и национално ниво. In: Външна търговия и пандемия : сборник с доклади, представени на кръгла маса на тема "Външна търговия и пандемия", организирана от Висшето училище по застраховане и финанси и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab. Висше училище ще по застраховане и финанси, София, pp. 44-51. ISBN 9786197622096

Маринов, Едуард (2021) Въздействие на Covid-19 върху развиващите се държави в Африка: Еднакви ли са ефектите от пандемията в Глобалния Юг и Глобалния Север. In: Международна научно-практическа конференция "Икономика и бизнес в постпандемичния свят", 9, 10 и 11 юли 2021 г. Старозагорски минерални бани: сборник с научни доклади. Аскони-издат, Нов български университет, София, pp. 235-252. ISBN 9789543831401

Маринов, Едуард (2020) Най-голямата зона за свободна търговия в света. In: Икономическо развитие и политики - реалности и перспективи : международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при БАН, 21-22 ноември 2019, София. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, pp. 341-354. ISBN 9786192450397

Маринов, Едуард (2020) Връзката между помощ за развитие и външна търговия: кратък преглед на икономическата литература. In: Икономиката на ХХІ век – корпоративна, национална и международна: сборник доклади от международна научно-практическа конференция (Нов български университет, София, 27 септември 2017 г.). Нов български университет, София, pp. 41-55. ISBN 9786192330873

Маринов, Едуард (2019) Новата битка за Африка: възможности за Европа и/или за Китай. In: Глобални макротенденции и отражението им върху конкурентоспособността на ЦЮИЕ: петнадесето издание от поредицата „Конкурентоспособност на българската икономика“. Конкурентоспособност на българската икономика . Институт за икономическа политика, pp. 68-81. ISBN 978-954-9359-72-5

Маринов, Едуард (2018) Новата търговска политика на ЕС – протекционизъм или либерализация. In: Идва ли времето на нов протекционизъм?: колективна монография. Св. Григорий Богослов, София, pp. 179-188. ISBN 9789548590532

Маринов, Едуард (2018) Участието на България в политиката за развитие: потенциални външноикономически ползи. In: Европейската политика за развитие – предизвикателства и възможности. Българска платформа за международно развитие, pp. 55-69. ISBN 9786197484038

Маринов, Едуард (2017) Външнотърговските отношения на България. In: Българската икономика десет години в Европейския съюз. FastPrintBooks, София, pp. 196-206. ISBN 9786197312713

Маринов, Едуард (2017) България и Споразуменията за преференциална търговия на ЕС. In: Българската икономика десет години в Европейския съюз. FastPrintBooks, Sofia, Bulgaria, pp. 207-212. ISBN 9786197312713

Маринов, Едуард (2017) Осъществява ли България ползите от преференциалните търговски договорености на Европейския съюз? In: България и Европейският съюз десет години по-късно - какво (не)постигнахме?: доклади от втората съвместната докторантска конференция на катедра "Европеистика", катедра "Политология" към Философски факултет на СУ и Фондация за свободата "Фридрих Науман". СУ "Св. Климент Охридски"; Фондация за свободата "Фридрих Науман", София, pp. 143-155. ISBN 9786199054987

Маринов, Едуард (2017) Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: тенденции и перспективи. In: Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики: международна научна конференция, София, 21-22 октомври 2016 г. Университет за национално и световно стопанство, София, pp. 138-145. ISBN 9789546449863

Маринов, Едуард (2017) Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам – възможности и перспективи за България. In: Азия и светът - взаимоотношения и взаимодействия - 2016: Сборник доклади от юбилейната V Национална научна конференция с международно участие - 15 декември 2016 година. Пропелер, София, pp. 75-80. ISBN 9789543924462

Маринов, Едуард (2016) Защо България загуби пазарите си в Африка – отговорът на българския бизнес. In: Докторантско-студентска научно-практическа конференция "Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности", 21 април 2016 г., Велико Търново [Електронен ресурс] : сборник с доклади. Ай анд Би, Велико Търново, pp. 6-13. ISBN 9786197281071

Маринов, Едуард (2016) Търговски отношения на държавите от Югоизточна Европа с Африка. In: Алтернативи на икономическото развитие през XXI век: теории, политики, решения. Клуб Икономика 2000, София, pp. 144-154. ISBN 9789549013832

Маринов, Едуард (2016) Типология на споразуменията за регионална икономическа интеграция. In: География и приятели: В чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Бояджиев и на 35 години преподавателска работа в СУ "Св. Климент Охридски": Сборник. Парадигма, София, pp. 177-189. ISBN 9789543262731

Маринов, Едуард (2016) Географска структура на външната търговия на България. In: Икономиката на България в Европейския съюз: Сборник студии. Авангард Прима, София, pp. 159-164. ISBN 9786191605804

Маринов, Едуард (2016) Участието на България в политиката на ЕС за развитие. In: Икономиката на България в Европейския съюз: Сборник студии. Авангард Прима, София, pp. 179-183. ISBN 9786191605804

Маринов, Едуард (2015) Външнотърговски отношения между ЕС и регионалните интеграционни общности в Африка – обобщение на основните изводи. In: Научна конференция "Иновациите: двигател за икономическия растеж - 2015" [Електронен ресурс] : сборник научни доклади. Висше училище по застраховане и финанси "Св. Григорий Богослов", София, pp. 118-134. ISBN 9789548590327

Маринов, Едуард (2015) Външнотърговски отношения на България с държавите в Африка. In: Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения: сборник с доклади от международна научна конференция. Наука и икономика, Варна, pp. 84-90. ISBN 9789542108337

Маринов, Едуард (2015) Конкурентоспособност на българските региони – мястото на България в ЕС. In: Управление, ефективност, интеграция. В търсене на съвременни решения : сборник от конференция, посветена на 95-та годишнина от рождението на академик Евгени Матеев. Фондация Акад. Евгени Матеев, София, pp. 96-106. ISBN 9789543923236

Маринов, Едуард (2015) Политически детерминанти на икономическата интеграция. In: Икономически растеж: стимули и ограничители : международна научна конференция, 6-7 октомври 2014 г., София. Горекспрес, София, pp. 148-156. ISBN 9789546162588

Маринов, Едуард (2015) Регионална икономическа интеграция в Африка – история и съвременно развитие. In: Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие : сборник с доклади от юбилейната научно-практическа конференция с международно участие, Пловдив, 7-8 ноември 2014 г. Университетско издателство "Паисий Хилендарски", Пловдив, pp. 302-309. ISBN 9786192020378

Маринов, Едуард (2015) Участието на България в политиката за развитие на Европейския съюз. In: Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности. Ай анд Би, Велико Търново, pp. 1-9. ISBN 9879549689990

Маринов, Едуард (2014) Конкурентоспособност на черноморските региони на ЕС. In: Черноморският регион - регионални и глобални предизвикателства [Електронен ресурс] : сборник с доклади от научна конференция на младите изследователи, [12-13.06.2014, Варна]. Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна, pp. 26-36. ISBN 9789547156364

Маринов, Едуард (2013) Регионалните интеграционни общности в Африка. In: Новата икономическа география: теория и практика : сборник от доклади : научен семинар, СУ "Св. Климент Охридски", 23.11.2012 г. Екс-прес, София, pp. 143-154. ISBN 9789544904340

Маринов, Едуард (2013) Успехи и предизвикателства на регионалната икономическа интеграция в Африка. In: Политически и икономически трансформации в 21 век : сборник с доклади от научна конференция на младите изследователи, [10-11 май 2013 г., Варна]. Варненски свободен унивeрситет "Черноризец Храбър", Варна, pp. 79-90.

Маринов, Едуард (2013) Кризата в ЕС – финансови рискове за Африка. In: Посткризистно икономичeско развитие на ЕС и България: Международна научна конференция, 18-19 октомври 2012, София. ГорексПрес, София, pp. 406-414. ISBN 9789546162304

Маринов, Едуард (2012) Кризата в Европа – последици за Африка. In: Стратегия за развитие на българската икономика и външноикономическа дейност след кризата : Сборник с доклади от научна конференция на младите изследователи. Университетско издателство Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна, pp. 185-198. ISBN 9789547155589

Маринов, Едуард (2009) Етапи на развитие и договорноправна рамка на икономическите отношения между България и Русия. In: Икономическите отношения България - Русия. Фабер, София, pp. 9-20. ISBN 9789544003074

Conference or Workshop Item

Маринов, Едуард (2015) Демографски предизвикателства – как да подготвим качествен човешки капитал при спазване правата на човека и основните свободи? In: Съвет по социални политики в рамките на инициативата на Президента на Република България „Младежка визия за развитие на България“, Велико Търново, България.

Book

Маринов, Едуард (2017) Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка. ЕВМ, София. ISBN 9786199056844

Маринов, Едуард (2017) Европейска икономическа интеграция. ЕВМ, София. ISBN 9786199056820

Маринов, Едуард (2017) Икономика на публичния сектор – лекционен курс. ЕВМ, София. ISBN 9786199056837

Маринов, Едуард (2015) Външнотърговски отношения между Европейския съюз и регионалните икономически общности в Африка. ЕВМ, София. ISBN 9786199056806

Маринов, Едуард (2015) Регионална икономическа интеграция в Африка. ЕВМ, София. ISBN 9786199056813

Thesis

Маринов, Едуард (2014) Регионална икономическа интеграция в Африка: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. PhD thesis, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

Video

Маринов, Едуард (2022) Африка изпитва недостиг на слънчоглед, а България може да направи доставки: доц. д-р Едуард Маринов, преподавател в Нов български университет, в „Бизнес старт”, 28.06.2022. [Video]

This list was generated on Tue May 28 12:37:47 2024 EEST.