Logo

Items where Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 91.

Стойчева, Светлана (2005) Чаени листа. Литературен вестник (34). p. 5. ISSN 1310-9561

Димитров, Владимир (2005) Храма "Св. Никола" в село Тополница, Дупнишко (Архитектурно-конструктивна характеристика). In: Студентски изследвания : [Том] 2 : Изкуствознание и културология. Нов български университет, София, pp. 283-290. ISBN 954535416X

Захариев, Ясен (2005) Философът и луната. In: Mеditationes. Нов български университет, София, pp. 15-33. ISBN 9543254143

Георгиев, Венелин (2005) Управлението на риска като инструмент на програмното управление. Военен журнал, 112 (4). pp. 84-90. ISSN 0861-7392

Георгиев, Венелин (2005) Управление на риска. Военно издателство, София.

Хаджиева, Ваня (2005) Търговията с дървесина в контекста на системата на организирания национален пазар. Индустриален мениджмънт : Научно списание, 2 (4). pp. 55-60. ISSN 1312-3793

Хаджиев, Кристиян (2005) Трансформационен модел за организационно развитие. Икономическа мисъл, L (5). pp. 37-52. ISSN 0013-2993

Стойчева, Катя (2005) Толерантността към неопределеност като ценност. In: Годишник на департамент "Когнитивна наука и психология". Нов български университет, София, pp. 31-38. ISBN 9545354232

Стойчева, Катя (2005) Толерантността към неопределеност. Новости : Месечeн информационен бюлетин за наука и технологии, III (2 (18)). pp. 3-4. ISSN 1312-2436

Тричков, Любчо and Хаджиева, Ваня (2005) Тенденциите в измененията на начините на ползване и продажбите на обла дървесина - показател за устойчивото развитие на горския сектор. Управление и устойчиво развитие : Общество, човек, природа = Management & Sustainable Development, 12 (1/2). pp. 148-158. ISSN 1311-4506

Стоянов, Росен К. (2005) Същност на политическия дискурс. Годишник на департамент Масови комуникации . pp. 72-77. ISSN 1310-8670

Байков, Байко and Халак, Абдул Карим and Крински, Анджей and Киров, Кирил and Георгиев, Георги and Захаринов, Ботьо and Гугова, Милена and Попова, Ирина (2005) Създаване на антропогенна екосистема тип "Мезокосм" за проучване на биоакумулацията на олово и кадмий. In: Сборник доклади от научната конференция 10 години Факултет по ветеринарна медицина при ЛТУ (1994-2004 г.), София, 18 май 2005 г. Лесотехнически университет, София, pp. 72-77. ISBN 9543320144

Стефанова, Павлина and Савова, Елена and Нейкова, Мария and Петкова-Сталева, Петя (2005) Стратегии и техники за работа с текст. In: Език, литература, култура : Годишник на департамент "Чужди езици и литератури". Нов български университет, София, pp. 190-200. ISBN 9545353806

Савова, Елена (2005) Стратегии за четене на немскоезичен художествен текст (върху материал от кратка проза) : Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор", специалност 05.07.03 методика на обучението по чужд език. PhD thesis, Нов български университет.

Хаджиева, Ваня (2005) Стоковото тържище като елемент от системата на националния организиран пазар и законовото му регламентиране в България. In: Научни трудове [от] Национална научна конференция "Млади учени' 2005", 17-18 май 2005 г., Лесотехнически университет, София. Лесотехнически университет, София, pp. 55-61.

Арабаджийски, Николай (2005) Система за противодействие и контрол на корупцията в публичната администрация. Философски форум, 04/05 (12). pp. 209-231. ISSN 1311-1213

Христова, Наталия (2005) Руският поглед – дълбочина и себеирония. In: Специфика на българското "дисидентство" : Власт и интелигенция 1956-1989 г. Издателство "Летера", Пловдив, pp. 37-49. ISBN 954516591Х

Георгиев, Людмил (2005) Ребусът "министър-председател". Лидер : Национален седмичник за политика, икономика и култура (17). pp. 22-23. ISSN 1312-5672

Николова, Мария (2005) Реалности и изисквания към подготовката на служителите за бизнеса и администрацията в България преди присъединяването към ЕС. In: България и ЕС - предизвикателства към бизнес обучението : Международна научно-практическа конференция, 19-20 септември 2005 г., Несебър : Сборни. International University и др., Несебър, pp. 65-68.

Алексова, Десислава (2005) Развитие на устойчив туризъм като средство за опазване на биологичното разнообразие, ландшафта и природните ресурси на Западни Родопи. In: Сборник с научни трудове от студентска научна конференция "Опазване на биологичното разнообразие и управление на защитените територии". Българска фондация Биоразнообразие, София, pp. 158-166.

Савова, Елена (2005) Равнища на преработване на информацията при четене. Възможни проблеми при четенето на чужд език. In: Език, литература, култура : Годишник на департамент "Чужди езици и литератури". Нов български университет, София, pp. 167-173. ISBN 9545353806

Христова, Наталия (2005) Пътят на Хавел или чехословашкият „дисидентски” модел. In: Специфика на българското "дисидентство" : Власт и интелигенция 1956-1989 г. Летера, Пловдив, pp. 50-127. ISBN 954516591Х

Попова, Невелина (2005) Прокъсващата се нишка на Ариадна в лабиринта от киновъзможности. In: Седмата научна конференция „Екранните изкуства на XXI век”, 9-10 май 2005 г., Благоевград. (Submitted)

Христова, Наталия (2005) Произход на термина "дисидентство" и още за понятията. In: Специфика на българското "дисидентство" : Власт и интелигенция 1956-1989 г. Издателство "Летера", Пловдив, pp. 27-36. ISBN 954516591Х

Иванов, Ангел Георгиев (2005) Проблеми на иновациите в европейски контекст. In: Годишник на департамент Икономика и бизнесадминистрация. Нов български университет, София, pp. 146-155. ISBN 9545353295

Христова, Наталия (2005) Предизвикателствата на 1968 година. In: Специфика на българското "дисидентство" : Власт и интелигенция 1956-1989 г. Летера, Пловдив, pp. 276-311. ISBN 954516591Х

Стайков, Ивайло И. (2005) Понятие за дискриминация в трудовите отношения. Правен преглед (1). pp. 22-42. ISSN 1310-9472

Георгиев, Венелин (2005) Оценка на риска за изпълнение на отбранителните програми на Министерството на отбраната и Българската армия за периода 2006-2011 г. Военен журнал, 112 (6). pp. 14-19. ISSN 0861-7392

Думанов, Боян (2005) Относно датата на деценавията на император Лициний и съдбата на сребърните domativa. In: Heros Hephaistos : Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova. Фабер, Велико Търново, pp. 480-483. ISBN 9547755315

Елазаров, Симеон and Хаджиева, Ваня (2005) Откритите търговски процедури и тяхното приложение при търговията с дървесина в България през XX век. Научни известия на Научно-техническия съюз по машиностроене = Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering : III International conference "Management and engineering'05", june 20-24, 2005, Sofia, Bulgaria , XII (2 (80)). pp. 55-59. ISSN 1310-3946

Стойчева, Светлана (2005) От преддверието на литературата за деца. Панорама, XXVI (5). pp. 184-185. ISSN 0205-0013

Арабаджийски, Николай (2005) Основи на публичната администрация : Обща част. Сиела, София. ISBN 954649755X

Стайков, Ивайло И. (2005) Национална правна уредба на забраната за дискриминация в трудовите отношения. Юридическо списание на НБУ = Law Journal of NBU, I (2).

Хаджиева, Ваня (2005) Нагласите на мебелните фирми относно пазара на дървесина в България през 2004 г. In: Научни трудове [от] Национална научна конференция "Млади учени' 2005", 17-18 май 2005 г., Лесотехнически университет, София. Лесотехнически университет, София, pp. 62-68.

Хаджиева, Ваня and Елазаров, Симеон (2005) Нагласите на мебелните фирми в България относно пазара на дървесина в страната. Управление и образование, I (2). pp. 150-156. ISSN 1312-6121

Хаджикотева, Милка (2005) Мултимедийните продукти в обучението по чужд език : Прагматико-семиотични аспекти. In: Език, литература, култура : Годишник на департамент "Чужди езици и литератури". Нов български университет, София, pp. 184-189. ISBN 9545353806

Канушев, Мартин (2005) Модерният затвор – условия за възможност и принципи на съществуване. In: Социология на отклоняващото се поведение. Просвета, София, pp. 354-412. ISBN 9540118077

Канушев, Мартин (2005) Метод и рационалност или за изследователските възможности на етнометодологията*. Социологически проблеми, 37 (1-2). pp. 313-316. ISSN 0324-1572

Георгиев, Венелин (2005) Математически модел за разпределяне на ресурсите при подготовка на летателни апарати за полети. Военен журнал, 112 (3). pp. 104-115. ISSN 0861-7392

Киров, Кирил and Байков, Байко and Гугова, Милена and Попова, Ирина and Близнаков, Атанас and Захаринов, Ботьо and Коцева, Силвия (2005) Критерии за оценяване химичната нееднородност на биосферата. Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 4 (3-4). pp. 41-49. ISSN 1311-8668

Бучкова, Памела (2005) Конституционна основа на членството на Република България в Европейския съюз. Правен преглед (1). pp. 57-61. ISSN 1310-9472

Байков, Байко and Захаринов, Ботьо (2005) Какво да се прави с боклуците : Има поне две технологии, които са по-безопасни и по-евтини от "бинтоването" на сметта в София. Капитал (30). ISSN 1310-7984

Алексова, Десислава (2005) Испания – дестинация за алтернативен туризъм. Туристически пазар : Т.П. (11/12). pp. 10-11. ISSN 1311-1485

Алексиева, Соня (2005) Информацията за туризма - позитивни и негативни послания за имиджа на България. In: Българският туризъм : Управление и ефективност. Славена, Варна, pp. 112-119. ISBN 9545795034

Георгиев, Венелин (2005) Икономическият анализ на приоритетните проекти за модернизация на въоръжените сили като елемент на тяхното реализиране. Военен журнал, 112 (1). pp. 135-146. ISSN 0861-7392

Генова, Ирина and Ангелов, Ангел (2005) Изкуство / история - произведения, подходи, дебати. [Teaching Resource] (Unpublished)

Стойчева, Светлана (2005) Идеи за преподаване на вълшебната приказка с оглед на психоанализата. Български език и литература (6). pp. 57-62. ISSN 0323-9519

Мангачев, Иван (2005) Залогът на вземания по ЗЗД и ЗОЗ. Търговско право (2). pp. 59-63. ISSN 0861-6892

Стайков, Ивайло И. (2005) Забраната за дискриминация и задължението на работодателя да осигурява равни условия на труд (чл. 13, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията). Правата на човека (4). pp. 30-49. ISSN 1310-9170

Стайков, Ивайло (2005) Забраната за дискриминация в трудовите отношения и проблемът за равните възможности на жените и мъжете и на представителите на различни етнически групи (II част). Административно правосъдие (5). pp. 28-34. ISSN 0861-5268

Стайков, Ивайло (2005) Забраната за дискриминация в трудовите отношения и проблемът за равните възможности на жените и мъжете и на представителите на различни етнически групи (I част). Административно правосъдие (4). pp. 31-52. ISSN 0861-5268

Стайков, Ивайло И. (2005) Забрана за дискриминация при определяна и изплащане на трудовото възнаграждение. Търговско право (5/6). pp. 101-121. ISSN 0861-6892

Стойчева, Светлана (2005) За тийнейджърската литература като субкултура. Български календар. Деветдесет години дружество на българите в Унгария . pp. 212-228. ISSN 1416-7646

Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя (2005) За необходимостта от екологизация на икономиката. In: Годишник на департамент Икономика и бизнес администрация. Нов български университет, София, pp. 156-159. ISBN 9545353295

Георгиев, Георги (2005) За жилището в архитектурата на София след 1989 г. ИМОТИ България (3). pp. 40-41. ISSN 1312-4927

Стойчева, Светлана and Стоянова, Юлияна (2005) За жената, авантюрата и греха. Един сюжет в три стилистики: фолклорна, просвещенска и масовопотребителска. Следва (12). pp. 30-36. ISSN 1311-9060

Байков, Байко and Захаринов, Ботьо (2005) Екологична оценка на технологиите за оползотворяване на органични битови отпадъци. Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 4 (3-4). pp. 4-15. ISSN 1311-8668

Касърова, Виолета (2005) Диагностика на финансовото състояние на предприятието. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Арабаджийски, Николай (2005) Горската и ловната служба в Република България - организация и управление. Фенея, София.

Захаринов, Ботьо (2005) Въвеждането на система за управление на качеството в условията на активен иновационно-инвестиционен процес не е лесна и проста управленска задача. Стандартизация, метрология, сертификация : Списание на Държавната агенция по метрология и технически надзор, LVI (11). pp. 25-27. ISSN 1310-0831

Захаринов, Ботьо (2005) Въвеждането на ISO 9001 - управленско задача в условията на активен инвестиционен процес. In: Качеството - път към устойчивост : XVI национална научно-практическа конференция с международно участие "Качеството-за по-добър живот '2005" : Доклади. Съюз на специалистите по качеството в България : Сдружение Клуб 9000, София, pp. 96-100. ISBN 9549178013

Стойчева, Светлана (2005) В началото бе литературата за деца. In: Мостове. Сборник в чест на 70-годишнината на Йордан Василев. Издателски център "Боян Пенев", София, pp. 147-153. ISBN 954-9310-09-4

Касърова, Виолета and Димитрова, Ралица (2005) Анализ на финансов отчет. [Teaching Resource] (Unpublished)

Елазаров, Симеон and Хаджиева, Ваня (2005) Анализ на търговията с дървесина на Софийска стокова борса за периода 2000-2004 г. Управление и образование, I (2). pp. 146-149. ISSN 1312-6121

Арабаджийски, Николай (2005) Основи на публичната администрация : Специална част. Сиела, София. ISBN 9546497568

Hadjikoteva, Milka (2005) Types of Students and Relevant Input. Bulgarian English Teachers' Association (BETA) .

Dumanov, Bojan (2005) The encrusted spatha from Durostorum. Studia Archaelogica Universitatis Serdicensis. Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov, Supple . pp. 310-323.

Vassileva, Maya (2005) The belt of the goddess : Phrygian tombs versus Greek sanctuaries. Studia archaeologica universitatis serdicensis. Supplementum IV - Stephanos archaeologicos in honorem professoris Ludmili Getov . pp. 91-101.

Buzov, Emil (2005) The Social aspect of expression sA-s "son-of-man". The Journal of Egyptological Studies, 2 . pp. 39-41. ISSN 1312-4307

Buzov, Emil (2005) The Role of the Heart in the Purification. In: L'Acqua nell'antico Egitto : Proceedings of the Firs International Conference for Young Egyptologist. L'Erma di Bretschneider, pp. 273-281. ISBN 8882652072

Ignatov, Sergei (2005) The Name of the Serpent in the Ancient Egyptian Story of the Shipwrecked Sailor. Goettinger Miszellen, 1 . pp. 33-38. ISSN 0344-385X

Almalech, Mony (2005) Slavic Translations of the Biblical Hebrew Basic Color Term Green [ièrek]. In: Jews and slavs. Hebrew University of Jerusalim, Center for Slavic Languages and Literatures, Sofia, The Bulgarian Academy of Sciences, Cyrilo-Methodian Research Center, Jerusalim, Sofia, pp. 171-194. ISBN 9549787117

Theesfeld, Insa and Boevsky, Ivan (2005) Reviving Pre-Socialist Cooperative Traditions: The Case of Water Syndicates in Bulgaria. Sociologia Ruralis, 45 (3). pp. 171-186. ISSN 0038−0199

Iliev, Panayot and Tzvetkov, Plamen and Petrov, Georgе (2005) Motion Detection Using 3D Image Histograms Sequences Analysis. In: Proceedings of the third workshop, 2005 IEEE Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, Technology and Applications : IDAACS 2005 : Sofia, Bulgaria, September 5-7, 2005. IEEE, Piscataway, NJ, pp. 569-601. ISBN 0780394453

Satchanska, Galina and Pentcheva, Elka N. and Atanasova, Radostina and Groudeva, Veneta and Trifonova, Radoslava and Golovinsky, Evgeny (2005) Microbial diversity in heavy-metal polluted waters. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 19 (3). pp. 61-67. ISSN 1310-2818

Панайотов, Димитър (2005) MBA - програми и предизвикателствата пред теорията и практиката. In: Годишник на департамент "Икономика и бизнесадминистрация". Нов български университет, София, pp. 15-33. ISBN 9545353295

Stefanova, Pavlina (2005) Kinderliteratur im Fremdsprachenunterricht. Kernfragen des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule . pp. 80-93. ISSN 3-14-162073-3

Petkov, Georgi (2005) JUDGEMAP: A Model of Judgment, Based on the Cognitive Architecture DUAL : A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Ph.D. in Cognitive Science. PhD thesis, New Bulgarian University.

Bogdanov, Stanislav G. (2005) From Studying to Teach to Learning to Teach: A Self-assessment Approach in Mentoring Primary Student Teachers. In: Език, литература, култура : Годишник на департамент "Чужди езици и литератури". Нов български университет, София, pp. 217-224. ISBN 9545353806

Nikolova, Maria (2005) E-government in Bulgaria today. In: Proceedings of 1st International Workshop on E-government and Data Protection (EG&DP-2005). SAER Forum Group, Sofia, pp. 61-68. ISBN 9549518310

Hristova, Penka (2005) Does Irrelevant Information Influence Judgment? : A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Ph.D. in Cognitive Science. PhD thesis, New Bulgarian University.

Nikolova, Maria (2005) Customer Relationship Management Systems. In: Proceedings of 19th International Conference SAER 2005. SAER Forum Group, Sofia, pp. 164-167. ISBN 9544385010

Almalech, Mony (2005) Contextual aspects of the Saying for the boiling pot – Ezekiel, 24. In: Semiotics and Genre : Collection of selected papers amd lectures, presented at the 11-th International Early Fall School of Semiotics. New Bulgarian University; Southeast European Center for Semiotic Studies, Sofia, pp. 21-36. ISBN 9545359373

Ivancheva, Theodora (2005) Comparative Analysis of Linguistic and Non-linguistic Methods of Projecting News Values in the Newspapers Trud and The Times. In: Език, литература, култура : Годишник на департамент "Чужди езици и литератури". Нов български университет, pp. 257-267. ISBN 9545353806

Satchanska, Galina and Selenska-Pobell, Sonja (2005) Bacterial Diversity in the Uranium Mill-Tailing Gittersee as Estimated via a 16S rDNA Approach. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 58 (9). pp. 1105-1112. ISSN 1310-1331

Baykov, Bayko and Popova, Irina and Zaharinov, Botio and Kirov, Kiril and Simeonov, Ivan (2005) Assessment of the compost from the methane fermentation of litter from broiler production with a view to its utilization in organic plant production. In: Animals and Environment: Proceedings : XIIth International Congress, ISAH 2005, Warsaw, Poland. Bel Studio, Warsaw, pp. 65-72. ISBN 8389968363

Chukanov, Ivo and Baykov, Bayko and Zaharinov, Botio and Marinova, Nadia and Popova, Irina (2005) Application of mathematical models to optimization of the methane fermentation of fowl dung. In: Animals and Environment: Proceedings : XIIth International Congress, ISAH 2005, Warsaw, Poland. Bel Studio, Warsaw, pp. 251-254. ISBN 8389968363

Baykov, Bayko and Kirov, Kiril and Gugova, Milena and Zaharinov, Botio and Popova, Irina and Krynski, Andrzej and Karim, Abdul and Penkov, Dimo and Hristev, Hristo (2005) A new concept for the bioaccumulation of lead and cadmium along a food chain with farm animals. In: Animals and Environment: Proceedings : XIIth International Congress, ISAH 2005, Warsaw, Poland. Bel Studio, Warsaw, pp. 199-202. ISBN 8389968363

Иванова, Евгения (2005) "Тъмните богове" на балканския национализъм. Култура : Седмичник за изкуство, култура и публицистика (17/18). ISSN 0861-1408

Ignatov, Sergei (2005) "The Red Line" in the Ancient Egyptian Story of the Shipwrecked Sailor. The Journal of Egyptological Studies (1). pp. 5-9. ISSN 1312-4307

Satchanska, Galina and Ivanova, Iliana and Groudeva, Veneta and Pentcheva, Elka N. and Kerestedjian, Thomas and Golovinsky, Evgeny (2005) Culture-Dependent Approach for Determining Microbial Diversity in Soils from KCM/AGRIA Region. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 58 (4). pp. 409-416. ISSN 1310-1331

This list was generated on Wed May 18 09:42:48 2022 EEST.