Logo

Items where Division is "Cognitive Science and Psychology" and Year is [pin missing: value2]

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 80.

Джалев, Любомир (2014) Факторна структура и надеждност на скалите на българската версия на Childhood Autism Spectrum Test (CAST) (Детски тест за спектъра на аутизма, ДТСА). Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Стойчева, Катя (2005) Толерантността към неопределеност като ценност. In: Годишник на департамент "Когнитивна наука и психология". Нов български университет, София, pp. 31-38. ISBN 9545354232

Стойчева, Катя (2005) Толерантността към неопределеност. Новости : Месечeн информационен бюлетин за наука и технологии, III (2 (18)). pp. 3-4. ISSN 1312-2436

Стойчева, Катя (2003) Толерантност към неопределеност и творчество : точки на пресичане. Списание на Българската Академия на науките = Journal of the Bulgarian Aiademy of Sciences, CXVI (2). pp. 18-23. ISSN 0007-3989

Стойчева, Катя and Силгиджиян, Хайгануш (2001) Толерантност към неопределеност и аз-образ при юноши. Българско списание по психология = Bulgarian journal of psychology (1-2). pp. 89-102. ISSN 0861-7813

Стойчева, Катя and Попова, Калина and Комнева, Красимира (2007) Творчеството при решаване на проблеми : преформулирането на проблема и генериране на творчески решения. In: Годишник на департамент "Когнитивна наука и психология". Нов български университет, София, pp. 17-31. ISBN 9545354232

Матеев, Стефан (2014) Същественост и значимост на резултати от научни изследвания в психологията. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Джалев, Любомир (2013) Съпоставително изследване на очакваното „поведение” на статистиките на тестовите въпроси, определени в рамките на Класическата тестова теория и Теорията за отговор на тестов въпрос. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Дилова, Маргарита (2011) Страхът от успеха. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Джалев, Любомир (2013) Сравнителен анализ на приложимостта на две психометрични теории на тестовете (върху данни от Теста за общообразователна подготовка) : Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Джалев, Любомир (2013) Сравнителен анализ на приложимостта на две психометрични теории на тестовете (върху данни от Теста за общообразователна подготовка). PhD thesis, Нов български университет.

Стойчева, Катя and Щетински, Димитър and Попова, Калина (2008) Скала за творческа мотивация на Пол Торанс : Надеждност и конструкт валидност на българската форма. Психологични изследвания (1). pp. 215-320. ISSN 1311-4700

Матеев, Стефан (2015) Сила на ефекта при дихотомни променливи. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Стойчева, Катя (2006) Психологични реакции към неопределеността в работата. In: Психологични аспекти на условията на труд в организациите : Сборник материали от кръгла маса 27 октомври 2005 г. Институт по психология, БАН, София, pp. 103-108.

Александрова, Богдана and Стойчева, Катя (1993) Пространствени способности, невербален интелект и творчески потенциал - II. Българско списание по психология = Bulgarian journal of psychology (4). pp. 3-14. ISSN 0861-7813

Джалев, Любомир (2012) Приложимост на Класическата тестова теория и Теорията за отговор на тестов въпрос : Преглед на литературата по въпроса. Discussion Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Матеев, Стефан (2016) Оценка на методи за диагностика и прогнозиране – аналитични процедури и интерпретация на данните. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Стойчева, Катя and Маркова, Евгения and Бебова, Лили (1995) Образованието като право - право за кого и на какво образование. Отворено образование : Опит. Изследвания. Новости, IV (2). pp. 31-38. ISSN 0861-0738

Георгиев, Людмил (2014) Нов български университет: Научни изследвания и творчески постижения (1991 – 2012). Нов български университет, София.

Стойчева, Катя (1997) Мотивация за творческа дейност. In: 25 години Институт по психология : Юбилеен сборник. Академично издателство "Марин Дринов", София, pp. 190-202. ISBN 9544305327

Станкова, Маргарита and Тодорова, Екатерина and Димитрова, Магдалена and Василева, Венета and Мирчева, Мирослава (2012) Методологии за работа с деца със СОП. Ето, София. ISBN 9789549859591

Савов, Светослав (2016) Ментализация и личностова организация при хероинозависими пациенти : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", Научна специалност: 050601 "Обща психология". PhD thesis, Нов български университет.

Стойчева, Катя (1992) Личностовопсихологически предпоставки за творческа продуктивност : Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен "кандидат на психологическите науки". PhD thesis, Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Стойчева, Катя (1994) Личностни характеристики на творческото развитие. Педагогика : Месечно научнотеоретично списание, IV (3). pp. 3-18. ISSN 0861-3982

Стойчева, Катя (2014) Личност и творчество на работното място. In: Научен семинар на департамент "Когнитивна наука и психология", НБУ, 16 април 2014 г., Нов български университет, София, България. (Unpublished)

Стойчева, Катя and Щетински, Димитър and Попова, Калина (2014) Изследвания върху валидността на въпросника за личностова ригидност на Иван Паспаланов Л.Р.-1. Българско списание по психология, 2 (4). pp. 27-46. ISSN 0861-7813

Стойчева, Катя and Щетински, Димитър and Попова, Калина (2011) Изследване на личностовата ригидност с въпросника на Иван Паспаланов (Л.Р.-1). Българско списание по психология = Bulgarian journal of psychology (3-4). pp. 136-142. ISSN 0861-7813

Стойчева, Катя (2014) Изследване и измерване на толерантността към неопределеност в работна среда. In: Сборник научни доклади от VII-я Национален конгрес по психология, София, 31.10.-2.11.2014 г. Дружество на психолозите в България, София, pp. 41-53. ISBN 9789549147292

Стойчева, Светлана (2005) Идеи за преподаване на вълшебната приказка с оглед на психоанализата. Български език и литература (6). pp. 57-62. ISSN 0323-9519

Христова, Евгения (2013) Играта "Дилема на затворника": Когнитивни аспекти при преценка и взимане на решение : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Дуриданов, Людмил (1987) За един валентен модел на анафоричното местоимение в старобългарски език = About a Valency Model of the Anaphoric Pronoun in Old Bulgarian. Език и литература (4). pp. 49-54. ISSN 0324-1270

Стойчева, Катя (1997) Е. Пол Торанс на 80 години. Педагогика : Месечно научнотеоретично списание ( 3). pp. 67-73. ISSN 0861-3982

Джалев, Любомир and Богданов, Станислав (2013) Две гледни точки към педагогическата ползваемост на електронни дидактически материали. Lulu Press. ISBN 9781304015662

Близнашки, Светослав (2013) Възприятие и прайминг на двусмислени картинки : Автореферат за присъждане на научна и образователна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Матеев, Стефан and Стефанова, Мирослава (2014) Възприетата скорост на ротация на тримерни обекти. [Experiment] (Unpublished)

Стойчева, Катя and Щетински, Димитър and Попова, Калина (2013) Влияние на възраст и образование върху компонентите на личностовата ригидност. Психологични изследвания (1). pp. 59-70. ISSN 1311-4700

Матеев, Стефан (2017) Анализ на статистическа мощност: За и против. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Стойчева, Катя and Желязкова-Койнова, Живка (1992) Аз-образ и потребност от постижение при ученици с творчески постижения. Българско списание по психология = Bulgarian journal of psychology (2). pp. 3-9. ISSN 0861-7813

Колчева, Надя (2016) Агресивно и виктимно поведение при деца с дислексия на развитието. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Submitted)

Duridanov, Ludmil and Giagtzidou, Asenia and Tsenova, Diyana and Ivanov, Ivaylo (2017) Éducation Sentimentale of Game Playing ASD Kids. Национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество" = National Conference "Education and Research in the Information Society" . pp. 89-97. ISSN 2534-8663

Janyan, Armina (2002) Visual field and hemisferic differences in word naming and picture naming tasks: rt and eeg studies. PhD thesis, New Bulgarian University.

Duridanov, Ludmil and Popvasileva, Tatyana (2012) Typical Image of the Teacher in Bulgaria: Secrets of Body Language. In: The Visual Image of the Teacher. International Comparative Perspectives. RaKa, Riga, pp. 86-105. ISBN 9789984462318

Stoycheva, Katya (2010) Tolerance for ambiguity, creativity, and personality. Bulgarian Journal of Psychology (1-4). pp. 178-188. ISSN 0861-7813

Stoycheva, Katya (1996) The school: A place for children’s creativity? In: 5th European Council for High Ability Conference "Creativity and Culture", 19-22 October 1996, Vienna, Austria.

Stoycheva, Katya (2008) The new and the best : Ambiguity tolerance and creativity motivation. In: XXIX International Congress of Psychology, Invited symposium IS-008 “Tolerance for ambiguity, creativity, and personality”, 20-25 July 2008, Berlin, Germany. (Submitted)

Kostov, Kiril (2017) The handle orientation effect: critical attentional factors that have received little to no attention: Author’s extended abstract of the thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Ph.D. in Psychology. PhD thesis, New Bulgarian University.

Papadopoulou, Theodora (2015) The concept of prototype and family resemblance in cognitive semantics (an experimental study): An extended abstract submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Ph.D. in Psychology. PhD thesis, New Bulgarian University.

Harizanova, Syana (2021) Teaching young learners with ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Chukurliev, Hristo (2019) Teaching generation Z. In: Connecting through Educational Technology to produce effective learning environments : EDEN 2019 Annual Conference Bruges, Belgium 16-19 June 2019. Conference proceedings. European Distance and E-Learning Network, pp. 474-479. ISBN 9786155511271

Stoycheva, Katya (2003) Talent, Science and Education: How Do We Cope with Uncertainty and Ambiguities? In: Science education : Talent recruitment and public understanding ; [Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Science Education, Talent Recruitment and Public Understanding, 19-21 April 2002, Budapest, Hungary]. NATO science series., Series V "Science and technology policy" (38). IOS Press, Amsterdam ; Washington, D.C., pp. 31-43. ISBN 1586033085

Grinberg, Maurice and Hristova, Evgeniya (2012) Sustainable Efficiency and Usability for E-Learning Systems: Practical guide. Documentation. HiLab-usability lab. (Submitted)

Stoycheva, Katya (1994) Respecting and Promoting the Right of the Child to Education. In: European Conference on Monitoring Children's Rights, 11-14 December 1994, Gent, Belgium.

Stoycheva, Katya and Lubart, Todd I. and Zenasni, Franck and Popova, Kalina (2008) Relation of ambiguity tolerance to cognitive and affective needs : A cross cultural content analysis. In: XXIX International Congress of Psychology, Invited symposium IS-008 “Tolerance for ambiguity, creativity, and personality”, 20-25 July 2008, Berlin, Germany. (Submitted)

Стойчева, Катя (2008) Playfulness: Връзка на игровата нагласа с творчеството и личността. Българско списание по психология = Bulgarian journal of psychology (1-4). pp. 331-338. ISSN 0861-7813

Стойчева, Катя (2011) Playfulness: Анализ на съдържанието на конструкта "игрова нагласа" при българи. Българско списание по психология = Bulgarian journal of psychology (3-4). pp. 132-135. ISSN 0861-7813

Gerganov, Alexander (2015) Perceptual Learning – Perceptual Changes in Learning New Categories : An extended abstract (autoreferat) submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Ph.D. in Psychology. PhD thesis, New Bulgarian University.

Stoycheva, Katya (1997) Le masque et la créativité dans le monde des paradoxes. In: Symposium international "Le masque dans la tradition européenne", 3-11 février 1997, Binche, Belgique. (Submitted)

Петков, Георги (2013) JUDGEMAP: Модел за оценка по скала,базиран на когнитивната архитектура DUAL : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на научна и образователна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Petkov, Georgi (2005) JUDGEMAP: A Model of Judgment, Based on the Cognitive Architecture DUAL : A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Ph.D. in Cognitive Science. PhD thesis, New Bulgarian University.

Stoycheva, Katya (2011) Intolerance, uncertainty, and individual behaviour in ambiguous situations. In: A Place, a Time and an Opportunity for Growth : Bulgarian Scholars at NIAS. Faber, Veliko Tarnovo, pp. 63-73. ISBN 9789544005634

Stoycheva, Katya (1994) Intelligence - Creativity relationship: are creative motivation and need for achievement influencing it? In: Competence and responsibility : The third European conference of the European Council for High Ability, held in Munich (Germany), October 11-14, 1992 : Vol. 2 Proceedings of the conference. Hogrefe & Huber, Seattle u.a., pp. 40-45. ISBN 0889371261

Duridanov, Ludmil and Ivanov, Stanislav and Simoff, Simeon (2013) Injecting 'Soft Skills' in the ICT Curriculum. Computer Science and Education in Computer Science, 9 (1). pp. 28-32. ISSN 1313-8624

Stoycheva, Katya (2007) Group creativity. CILECT news (Nov.). pp. 17-24. ISSN 1563-4442

Vankov, Ivan (2010) Grounding relations and analogy-making in action : A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Ph.D. in Cognitive Science. PhD thesis, New Bulgarian University.

Stoycheva, Katya (1993) Giftedness as a Risk. In: Children at risk : Proceedings : Volume II. The Norwegian Centre for Child Research, Trondheim, pp. 652-662. ISBN 8299170443

Stoycheva, Katya (1993) Giftedness as a Risk. In: Human rights and human rights education in the process of transition to democracy : reports from the international expert meeting organized by European Centre for Human Rights Education. Human being and his/her rights (Vol. 3). European Information Centre of Charles University, Praha, pp. 81-88. ISBN 8299170443

Grinberg, Maurice and Hristova, Evgeniya (2011) Efficiency and Usability of E-Learning Systems : Project-Oriented Methodology Guide. Manual. New Bulgarian University, Sofia. (Submitted)

Mateeff, Stefan (2016) Effect size and precision in psychological research: The use of confidence intervals. Psychological Methods . ISSN 1939-1463 (Submitted)

Hristova, Penka (2005) Does Irrelevant Information Influence Judgment? : A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Ph.D. in Cognitive Science. PhD thesis, New Bulgarian University.

Duridanov, Ludmil and Simoff, Simeon (2014) Disruptive Practices of Participatory Learning. Computer Science and Education in Computer Science, 10 (1). pp. 287-306. ISSN 1313-8624

Duridanov, Ludmil (2018) Digital Humanities in the Age of Visual Immediacy. CAx Technologies (6). pp. 27-32. ISSN 1314-9628

Savov, Svetoslav and Atanassov, Nikola (2013) Deficits of Affect Mentalization in Patients with Drug Addiction: Theoretical and Clinical Aspects. ISRN Addiction, 2013 . pp. 1-6. ISSN 2314-4734

Kuzmova, Gergana (2019) Decision-making under negative affect and the threat of being out of a group : Author’s extended abstract of the thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Ph.D. in Psychology. PhD thesis, New Bulgarian University.

Stoycheva, Katya (2003) Creative Personality at Work. In: Creativity in the Workplace, 2003 European Summer School , 30 June - 4 July 2003, Paris, France. (Submitted)

Stoycheva, Katya and Lubart, Todd I. (2002) Chapitre 3. La nature de la prise de décision créative. In: Créativité organisationnelle : regards sur l'individu, l'entreprise et l'économie. Vuibert, Paris, pp. 51-73. ISBN 2711769879

Lazarova, Lyuba J. and Stoycheva, Katya (1993) Changes in children's creativity in LOGO environments. In: Informatics and changes in learning : proceedings of the IFIP TC3/WG3.1./WG3.5 Open Conference on Informatics and Changes in Learning, Gmunden, Austria, 7-11 June, 1993. North-Holland, Amsterdam ; New York, pp. 13-15. ISBN 0444814922

Shahbazyan, Luiza (2015) Analogies and Understanding Intentions : An extended resume of a thesis submitted to New Bulgarian University in partial fulfilment of the requirements for the degree of Ph.D. in Psychology. PhD thesis, New Bulgarian University.

Stoycheva, Katya (2002) Ambiguity tolerance and creativity in adolescents. In: Creativity’s Global Correspondents. Morris I. Stein, New York, N.Y., pp. 34-38.

Stoycheva, Katya (1998) Ambiguity Tolerance: Adolescents’ Responses to Uncertainty in Life. Project Report. Education Resources Information Center.

Stoycheva, Katya and Lubart, Todd I. (2001) 2. The nature of creative decision making. In: Decision making : social and creative dimensions. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht; Boston , pp. 15-33. ISBN 0792368622

This list was generated on Wed May 18 17:24:06 2022 EEST.