Logo

Items where Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 111.

Стойчева, Светлана (2007) „Фентъзи” романът „Ян Бибиян” – Елин-Пелиновата голяма мъдра книга за деца. Хемус=Haemus (1). pp. 57-59. ISSN 1216-2590

Мелтев, Михаил (2007) Част трета: Телевизионна продукция. In: Телевизията - културна индустрия. Титра, София, pp. 67-91. ISBN 9549048691

Мелтев, Михаил (2007) Част втора: Телевизионна индустрия. In: Телевизията – културна индустрия. Титра, София, pp. 38-62. ISBN 9789549048698

Хаджиева, Ваня (2007) Ценови пик за металите. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (4 (14)). p. 46. ISSN 1312-7322

Димитров, Владимир (2007) Храмът "Св. Димитър" в село Крушари, Добричко. In: Добруджа в изобразителното изкуство. Художествена галерия, Добрич, pp. 51-56. ISBN 9789549208412

Димитрова, Емилия (2007) Факторингът. PhD thesis, Нов български университет, Сиела.

Радев, Кирил (2007) Управление на структурните промени в моноиндустриалните райони (на примера на общини Перник и Бобов дол). In: Преструктуриране на икономиката и социални последици : Перспективите на България в европейското пространство. ИК Шанс, София, pp. 82-98. ISBN 9789549217919

Георгиев, Венелин (2007) Управление на програмното и проектното портфолио на Министерството на отбраната. Военен журнал, 114 (6). pp. 117-124. ISSN 0861-7392

Костадинова, Ралица (2007) Управление на МПС след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози. Правен преглед , 2007 (1). 120-136 . ISSN 1310-9472

Бучкова, Памела (2007) Указът – особен акт на държавното управление. Право без граници (1). pp. 10-15. ISSN 1312-0557

Дюлгерова-Пръвчева, Росица (2007) Теория на музикалните елементи [CD-ROM] : Тестови въпроси и задачи. Нов български университет, София.

Дюлгерова-Пръвчева, Росица (2007) Теория на музикалните елементи : Тестове. Нов български университет, София. ISBN 954535450X

Стойчева, Катя and Попова, Калина and Комнева, Красимира (2007) Творчеството при решаване на проблеми : преформулирането на проблема и генериране на творчески решения. In: Годишник на департамент "Когнитивна наука и психология". Нов български университет, София, pp. 17-31. ISBN 9545354232

Петкова, Цветалина (2007) Съпружеска имуществена общност при брак с чужденец. Собственост и право (3). pp. 34-41. ISSN 1312-9473

Радев, Кирил (2007) Структурната реформа в енергетиката – инструмент за устойчиво развитие на националната икономика. In: Икономическа политика за устойчиво развитие на България : Научна конференция, 24 ноември 2006 г. УИ “Стопанство", София, pp. 73-77. ISBN 9789544948375

Хаджиев, Кристиян (2007) Стратегията за "организационно свиване" в практиката на "Фолксваген груп". Диалог (4). pp. 58-94. ISSN 1311-9206

Димитров, Владимир (2007) Стенописите в храма "Св. Никола" в село Червен брег, Дупнишко. Докторантски четения 2007 : Департамент История на културата . pp. 105-115. ISSN 1313-4094

Димитров, Владимир (2007) Стенописите в храма "Св. Георги" в гр. Сапарева баня. Изкуствоведски четения . pp. 161-170. ISSN 1313-2342

Недялкова, Елена (2007) Сравнително-правни аспекти на института „защита на свидетели“ в законодателствата на европейски и други държави. Правен преглед (1). ISSN 1310-9472

Касабов, Иван (2007) Символът като езикова изразна форма. In: Лексикографията и лексикологията в съвременния свят : Материали от IV национална конференция с международно участие на Българското лексикографско дружество в чест на проф. Кристалина Чолакова, София 21-22 октомври 2006 г. Знак'94 , Велико Търново, pp. 67-82. ISBN 9789548709767

Иванов, Михаил И. (2007) Ромите в Европа и България (кратки сведения). [Teaching Resource] (Unpublished)

Тарашева, Елена (2007) Ролята на повторенията за изграждане на текст. Корпусно изследване на базата на текстове на български и английски език : Автореферат на дисертация за присъждане на научна и образователна степен "доктор". Научна специалност: шифър 05.04.11 "Общо и сравнително езикознание (математическа лингвистика)". PhD thesis, Българска академия на науките.

Радев, Кирил (2007) Раздел трети. Глава пета: Управление на качеството като задача на управлението на организационното поведение. In: Организационно поведение. Авангард Прима, София, pp. 295-328. ISBN 9789543232642

Хазърбасанова, Елена А. (2007) Развитието на интеркултурни компетенции – мощно средство за реализиране на целите на европейската културна политика. In: За човека и езика : Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. Майя Пенчева. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 593-603. ISBN 9789540725345

Савова, Елена and Нейкова, Мария (2007) Развиване на умения за активно учене и критическо четене в контекста на програмата "Развитие на критическото мислене чрез четене и писане". Чуждоезиково обучение, XXIII (4). pp. 62-68. ISSN 0205-1834

Златарева, Маргарита (2007) Процесът за отмяна на решенията на общото събрание на корпоративни общности. Сиела, София. ISBN 9789542801252

Стайков, Ивайло И. (2007) Процесуални права на синдикалните организации за защита от дискриминация в трудовите отношения. In: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 204-220. ISBN 9789540720363

Георгиев, Венелин (2007) Програмно и проектно управление в отбраната и въоръжените сили. Авангард Прима, София. ISBN 9789543232758

Арабаджийски, Николай (2007) Проблеми на областните и общинските администрации при осигуряване на обществения ред. In: Европейският град : Политики за устойчиво развитие : Доклади от Международната конференция на тема "Европейският град: архитектура и градоустройство, сигурност и финанси", 16-18 септември 2007, София. Нов български университет, Център по публична администрация, Национална асоциация на общинските служители в България, София, pp. 137-158. ISBN 9789540726281

Пейчинова, Миглена and Захаринов, Ботьо (2007) Преценка на възможностите за производство на биологична продукция в растениевъдството при внедряването на почвен подобрител по технология "Oxalor". In: Научно-приложна конференция с международно участие "Аерокосмически и наземни методи за оценка и въздействие на нарушени терени при открит въгледобив" : Посветена на 50-годишнината от Първия изкуствен спътник на Земята, 24-29 октомври 2007 г., Старозагорски минерални бани, България. (Submitted)

Георгиев, Венелин (2007) Практики и перспективи в дейността на Министерството на отбраната в областта на публично-частното партньорство. Военен журнал, 114 (2). pp. 120-130. ISSN 0861-7392

Канушев, Мартин (2007) Право и психиатрия: относно проблема за формите на медикализация на престъплението. Социологически проблеми, 39 (1-2). pp. 222-241. ISSN 0324-1572

Гълъбинова, Юлияна (2007) Политиката на регионално развитие в България. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Апостолова, Иванка Василева (2007) Полето на метафорите. Състав. Андрей Апостолов, ред. Христо Христов, Веселина Василева, Георги Текев. Университетска библиотека . Нов български университет, София. ISBN 9789545354823

Тарашева, Елена (2007) Повторенията в научния текст на английски език. In: За човека и езика : Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Майя Пенчева. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 313-329. ISBN 9789540725345

Христова, Светла (2007) По пътя към себепознанието. Кино : Списание на Съюза на филмовите дейци (2). pp. 50-52. ISSN 0861-4393

Хаджиева, Ваня (2007) Пазарът на природен газ у нас - какво и как се случва. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (9 (19)). pp. 42-43. ISSN 1312-7322

Иванова, Евгения (2007) Падането на сръбското и на българското царство: юначество и мъченичество. Литературна мисъл : Списание за литературна теория, история и критика, L (1). pp. 37-60. ISSN 0324-0495

Христова, Евелина (2007) ПР и вътрешноорганизационни комуникации [докторантска разработка]. Годишник на департамент "Масови комуникации" 2006 г. . ISSN 1310-8670

Мирчев, Милчо and Миронова, Надя and Радев, Кирил (2007) Организационно развитие. In: Организационно поведение. Авангард прима, София, pp. 253-274. ISBN 9789543232642

Стойчева, Светлана (2007) Окултният символизъм на Николай Райнов. . Годишник на Филологически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”, 5 . pp. 45-50.

Христова, Алена and Ценов, Валентин (2007) Нова концепция и критерии за предприятие със значително въздействие върху пазара. In: Телеком 2006 : ефективни и достъпни телекомуникации - ново качество на живот : доклади [от] Национална конференция с международно участие, 12-13 октомври 2006 г., МДУ "Фр. Жолио-Кюри", курорт "Св. Константин" - Варна. Съюз на учените в България, София, pp. 39-45. ISBN 9789548329910

Стойчева, Светлана (2007) Начални тезиси към изследване на европейските параболи на българската литература за деца. Европейски измерения на българската детска литература. Сборник доклади от кръгла маса. Сливен . pp. 5-15.

Тодоров, Антоний (2007) Националнопулизмът срещу демокрацията. Критика и хуманизъм, 23 (1). pp. 85-100. ISSN 0861-1718

Касабов, Иван (2007) Мотив, вътрешна форма и общо значение или условност и мотивираност в езика. In: За човека и езика : Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Майя Пенчева. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 177-193. ISBN 9789540725345

Иванова, Евгения (2007) Мнозинство от невинни, прецакани българи. In: Страх и жажда за възмездие : Обобщени резултати от теренното изследване Избирателя на "Атака": опит за портрет. Студии на Департамент "Политически науки" . Фабер, Велико Търново, pp. 5-12. ISBN 9789547757356

Стефанова, Румяна (2007) Манипулативното въздействие на Интернет върху съвременните комуникации и визуалните изкуства. In: Класически медии и съвременни комуникации, 15 май 2007, София, България.

Петков, Георги (2007) Магията на а'капелното музициране (възприятия и реакции на публиката и музикалната критика). In: Значение на българското хорово изкуство и българските композитори за развитие на хоровото дело в Европа : Научна конференция в рамките на Пети международен фестивал "Среща на студентските хорове" 13-15 април 2007 г. : Научни доклади. Болид-инс, Американски университет в България, Благоевград, pp. 9-14. ISBN 9789548017787

Алмалех, Мони (2007) Кога човекът става Адам, а жената – Ева? In: Името в паметта на езика : Сборник в памет на професор Борис Симеонов. Фигура, София. ISBN 9789549985245

Хаджиева, Ваня (2007) Климатичните проблеми - "бич" на новото хилядолетие. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (7 (17)). pp. 42-43. ISSN 1312-7322

Стойчева, Светлана (2007) Китайският и българският вариант. Природа и култура. Култура, 44 (2483). ISSN 0861-1408

Попова, Невелина (2007) Истории и фрагменти в съвременното киноразказване. In: Научна конференция „Екранните изкуства и ХХІ век”, 30-31 октомври 2007, Пловдив. (Submitted)

Генова, Ирина (2007) Историзиране на модерното изкуство - липсващите имена. Жорж Папазов*. Изкуствоведски четения '2007 . pp. 453-460. ISSN 1313-2342

Нешева-Кьосева, Нинел (2007) Индустриалната революция 2. [Teaching Resource] (Unpublished)

Шикаланов, Димитър (2007) Изчисляване на средно аритметично на претеглени оценки с електронна таблица. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Байков, Байко and Петков, Йоско and Киров, Кирил and Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя and Попова, Ирина (2007) Изследване качествата на биошлама като естествен заместител на високоенергоемки изкуствени торове. Екологична оценка на количеството на токсични елементи в биошлама. Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection (2). pp. 33-36. ISSN 1311-8668

Георгиев, Людмил (2007) Идентификацията ни с Европейския град. In: Европейският град : Политики за устойчиво развитие : Доклади от Международната конференция на тема "Европейският град: архитектура и градоустройство, сигурност и финанси", 16-18 септември 2007, София. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 21-38. ISBN 9789540726281

Хаджиева, Ваня (2007) Знакова седмица за световния енергиен пазар. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (5 (15)). pp. 44-45. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2007) Златото и среброто ще са отличниците догодина. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (12/22). pp. 42-43. ISSN 1312-7322

Стайков, Ивайло И. (2007) За структурата на работната заплата и брутното трудоо възнаграждение - някои въпроси относно новата Наредба за структурата и организацията на работната заплата. Съвременно право, XVIII (1). pp. 19-30. ISSN 0861-1815

Стойчева, Светлана (2007) За стихосбирката, наречена "Лисабон". Литературен вестник (22). p. 4. ISSN 1310-9561

Стойчева, Светлана (2007) За различното и за идентичното на Балканите. Културологичните диалози между една българка и един турчин, състояли се на 10 000 км от Балканите. Език и литература (1-2). pp. 30-35. ISSN 0324-1270

Василева, Майя (2007) За изобразителните формули в Тракия и Мала Азия. МИФ : Обредът, 12 . pp. 102-114. ISSN 1311-3550

Стойчева, Светлана (2007) Жажда за памет. In: Кажи, живот! Ако ти, народ ... Агенция Европрес, София, pp. 5-8. ISBN 978-91980-7-0

Михова, Полина and Пенджуров, Илия (2007) Електронното здравеопазване в България. In: Годишниник на департамент Медикобиологични науки. Нов български университет, София. ISBN 9789545353449

Бузов, Емил (2007) Древноегипетското "Лоялистично поучение", стела на Схотепиибре. Orientalia : Списание за Изтока, 2 . pp. 103-107. ISSN 1312-6962

Георгиев, Людмил (2007) Децентрализацията - разбирана и правена. Публична администрация (2). pp. 68-80. ISSN 1312-0182

Иванова, Евгения (2007) Гроба на владетеля като обозначаващ територия: локална, династическа, сакрална, национална. In: Международна конференция "Модерният национализъм - балкански и европейски измерения", 23-24 ноември 2007, София, България. (Submitted)

Винарова, Живка and Михова, Полина (2007) Големите теми на медицинската кибернетика. In: Годишник на департамент Медикобиологични науки. Нов български университет, София. ISBN 9789545353449

Генова, Ирина (2007) Вътре и вън – удвояване на погледа : Цикъл на Лъчезар Бояджиев "In/Out..., in again" - инсталация от дигитални работи върху хартия, изложена в Швейцарското посолство в София през 1999 г. In: Tempus fugit / Времето лети : За съвременното изкуство и визуалния образ. Зевгма . Алтера, София, pp. 250-254. ISBN 9789549757040

Мелтев, Михаил (2007) Възникване на телевизията и основни модели телевизионни организации. In: Телевизията - културна индустрия. Титра, София, pp. 11-37. ISBN 9549048691

Мелтев, Михаил (2007) Възникване и развитие на телевизионната индустрия. Модели телевизионни организации. [Teaching Resource] (Submitted)

Хазърбасанова, Елена А. (2007) Възможности за допълване на директната културна политика на ЕС чрез отчитане на културните аспекти в останалите политики на Общността. In: Българската култура между държавата и пазара : Национална конференция, 13-14 юни 2007 г., Национален дворец на културата, София. Българска академия на науките, Институт за философски изследвания, София, pp. 183-188. ISBN 9789549214512

Стайков, Ивайло И. (2007) Въвеждане на европейските изисквания относно допълнителното доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. In: България в ЕС: първи стъпки : Юбилейна научно-практическа конференция : 25-27 май 2007 г. ГорексПрес , София, pp. 391-402. ISBN 9789546161857

Хаджиева, Ваня (2007) Високите цени на тока са пагубни за индустрията. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (8 (18)). pp. 42-43. ISSN 1312-7322

Алмалех, Мони (2007) Видове дъжд в Стария завет. In: Това чудо – езикът! : Изследвания в чест на проф. д-р Живко Бояджиев. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, pp. 54-66. ISBN 9789540723747

Беновска-Събкова, Милена (2007) В борба за нови парадигми: личности и институции в българската етнография и фолклористика (1944-1989). Българска етнология (4). pp. 11-30. ISSN 1310-5213

Алмалех, Мони (2007) Българският език в израелски условия. Littera et Lingua : Series “Dissertationes”, 1 . pp. 93-111. ISSN 1312-6172

Хаджиева, Ваня (2007) Биогориво в самолета - мисия възможна. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (11/21). pp. 42-43. ISSN 1312-7322

Стойчева, Светлана (2007) Архетипност и персонализъм в приказките на Андерсен. Български език и литература (4). pp. 27-36. ISSN 0323-9519

Хаджиева, Ваня (2007) Арктика - голямата битка предстои. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (10/20). pp. 44-47. ISSN 1312-7322

Стайков, Ивайло И. (2007) Антидискриминационни аспекти на правото на синдикално сдружаване. Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев: Серия 7 Правни науки . pp. 336-339. ISSN 1311-3321

Стайков, Ивайло И. (2007) Антидискриминационни аспекти на колективното трудово договаряне. Правен преглед (1). pp. 90-104. ISSN 1310-9472

Хаджиева, Ваня (2007) Алтернативните горива срещу петролната зависимост. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (6 (16)). pp. 42-43. ISSN 1312-7322

Петкова, Цветалина (2007) Съпружеските имуществени отношения в древния свят и в Римската империя. Правен преглед (1). pp. 190-205. ISSN 1310-9472

Златарева, Маргарита (2007) Съдебно прилагане на основни права. Национален институт по правосъдие, София.

Цветков, Пламен С. (2007) Народностно потекло и национално самосъзнание. Нов български университет, София, pp. 541-552. ISBN 9789545354540

Арабаджийски, Николай (2007) Администрация на сигурността и отбраната. ИК "Военно издателство", София. ISBN 9789545093708

Spassova, Maria and Turell, Maria Teresa (2007) The use of morpho-syntactically annotated tag sequences as markers of authorship. In: Proceedings of the Second European IAFL Conference on Forensic Linguistics, Language and the Law. Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain, pp. 229-237. ISBN 9788496742284

Maneva, Veselina (2007) The right of authorship on the objects of intellectual property. IP Overview, 2 . pp. 31-36. ISSN C627-6016

Genova, Irina (2007) The Spectator: Changes in the Situation. Between the Expert Spectator and Visual Literacy. In: Tempus fugit / Времето лети : За съвременното изкуство и визуалния образ = Tempus fugit / Time Flies : On Comtemprary Art and the Visual Image. Altera, Sofia, pp. 285-299. ISBN 9789549757040

Todorov, Antony (2007) The Evolution of the Post-Communist Bulgarian Party System. In: The Impact of European Union: Case of Bulgaria, Case of Turkey. New Bulgarian University Press, Dokuz Eylül University, Sofia, pp. 115-131.

Kasabov, Ivan (2007) Shape, form and image of the sign' object. In: Semio Istanbul 2007 : Vol. I. VIIIth Congress of the AISV-IAVS International Association for Visual Semiotics "Cultures of visuality". Istanbul Kultur Universitesi, Istanbul.

Charles, Sebastien and Denkova, Lidia and Taranto, Pascal (2007) Repenser la tolerance en contexte multipolaire. Sous la direction de Sebastien Charles en collaboration avec Lidia Denkova et Pascal Taranto. East-West Publishers, Sofia. ISBN 9789543213153

Dumanov, Bojan (2007) Recognizing the Goths on Lower Danube. The need of theoretical model. In: The lower Danube in antiquity (VI C BC - VI C AD) : [Proc. of the international archaeological conference, Bulgaria - Tutrakan, 6. - 7. 10. 2005. BAS. Institute of archaelogy and museum, Sofia, pp. 385-396.

Almalech, Mony (2007) On black and white in ads. Manipulation Strategies on collective unconsciousness. In: EFSS`2007 Socio Semiotics Cognitive Semiotics, 07-18 September 2007, Sozopol – Bulgaria.

Vassileva, Maya (2007) New Bulgarian Publications on Ancient History and Archaeology. Ancient Civilizations from Scythia to Siberia, 13 (3). pp. 241-256. ISSN 0929-077X

Todorov, Antony (2007) National Populism versus Democracy. Critique and humanism, 23 (1). pp. 81-95. ISSN 0861-1718

Vassileva, Maya (2007) King Midas and the early history of Macedonia. In: Ancient Macedonia : papers read at the seventh international symposium held in Thessaloniki, October 14-18, 2002. VII, Macedonia from the iron age to the death of Philip II. Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, pp. 773-779. ISBN 9789607387424

Nikolova, Maria (2007) Information technologies for e-communication between business and administration. In: Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech-2007), 21 - 22 September 2007, Varna - St.St. Constantine and Elena resort, Bulgaria. King, Sofia, pp. 89-94. ISBN 9789549518412

Genova, Irina (2007) In and Out – Doubling Vision : Luchezar Boyadjiev’s installation of digital works on paper, exhibited at the Swiss Embassy Residence in Sofia. In: Tempus fugit / Time is Flying : On Comtemprary Art and the Visual Image. Zeugma . Altera, Sofia, pp. 255-259. ISBN 9789549757040

Genova, Irina (2007) Images of Modernity : The Experience of City and Nature. In: Визуалният образ : Докторантски семинар 2006-2007 : [Сборник]. Нов български университет, София, pp. 72-98. ISBN 9789545354717

Mihova, Polina and Vinarova, Jivka and Penjurov, Ilia (2007) Hospital Information Systems in Bulgaria – 20 Years of Experience. Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics : Scientific and practical journal, 5 (3). pp. 29-34. ISSN 1728-936X

Stoycheva, Katya (2007) Group creativity. CILECT news (Nov.). pp. 17-24. ISSN 1563-4442

Vassileva, Maya (2007) First Millennium BC Ritual Bronze Belts in an Anatolian and Balkan Context. In: Thrace in the Graeco-roman world : proceedings of the 10th International Congress of Thracology, Komotini - Alexandroupolis, 18-23 october 2005. National Hellenic Research Foundation, Athens, pp. 669-679. ISBN 9789607905383

Maneva, Veselina (2007) Enforcement of rights, proceeding from the patent granted in compliance with the last alternation in the patent law. IP Overview, 2 . pp. 186-188. ISSN C627-6016

Shikalanov, Dimitar (2007) Calculation of weighed average estimation marks by means of spreadsheet. Electronics ET'2007 : Proceedings of the Sixteenth International Scientific and Applied Science Conference, Sozopol, 19-21 September, Book 1 . pp. 127-132. ISSN 1313-1842

Galabinova, Yuliyana (2007) Bulgarian subnational authorities in the process of decentralization of the government. In: Fiscal decentralization in transition countries. Public finance, 14 (2 (14)). Institute for Public Finance Reform, Moscow, pp. 93-116. ISBN 1991-0509

Dumanov, Bojan (2007) Brooches with medallions: Insignia and Largitiones or just adornments? Ancient West & East, 6 . pp. 161-175. ISSN 1783-8363

Boevsky, Ivan and Kramer, Jost W. (2007) Auswirkungen des novellierten Genossenschaftsgestzes auf die Grundung von Produktivgenossenschaften. In: "Wenn alle in die gleiche Richtung laufen, kippt die Welt um" : Prof. Dr. Rolf Steding zum 70. Geburtstag. Berliner Beiträge zum Genossenschaftswesen : Veröffentlichungen des Instituts für Genossenschaftswesen an der Humboldt-Universität zu Berlin, 67 . Inst. für Genossenschaftswesen an der Humboldt-Univ. zu Berlin, pp. 73-91. ISBN 9783929603993

Стойчева, Светлана and Стоянова, Юлияна (2007) (На)казващата функция на мълчанието. Следва (17). pp. 4-16. ISSN 1311-9060

This list was generated on Wed May 18 17:43:16 2022 EEST.