Items where Subject is "World trade. International economics."

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 168.

Article

Alexieva, Sonya (2015) Creative tourism experiences: competitive advantages of heritage tourism in Shanxi province. The Silk Road: Collection of Papers from the Third International Conference on Chinese Studies "The Silk Road", 3. pp. 289-294. ISSN 1314-9865

Alexieva, Sonya (2016) Sustainable tourism development between innovation competitiveness of the industry and effective communications in the digital era. Journal of Science and Research (9). pp. 41-50. ISSN 1314-295X

Marinov, Eduard (2019) The African Continental Free Trade Area: Why is Africa turning to multilateralism? Journal of Financial and Monetary Economics (7). pp. 213-222. ISSN 2392-9685

Marinov, Eduard (2013) The African free trade area - a step towards continental integration. International Scientific Conference Investments in the Future 2013 : Proceedings. pp. 266-271. ISSN 1314-3719

Marinov, Eduard (2018) Bulgarian International Trade before and after EU Accession. Development of the Bulgarian and European economics - challenges and opportunities: Collective Scientific Book of Faculty of Economics, ”St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo Annual Conference, 1. pp. 115-122. ISSN 2603-4093

Marinov, Eduard (2015) Bulgaria’s Trade with Sub-Saharan African Countries. Papers of BAS: Humanities and Social Sciences, 2 (3-4). pp. 336-347. ISSN 2367-6248

Marinov, Eduard (2016) Current Trends in the Economic Development of the Participating in the Tripartite Free Trade Area Regional Economic Communities. Journal of Economics and Political Economy, 3 (1). pp. 81-104. ISSN 2148-8347

Marinov, Eduard (2015) Economic Determinants of Regional Integration in Developing Countries. International Journal of Business and Management, 3 (3). pp. 22-39. ISSN 2336-2197

Marinov, Eduard (2014) Economic Integration in Africa – Overview, Progress and Challenges. Journal of Global Economics (1). pp. 42-55. ISSN 2343-9521

Marinov, Eduard (2016) Economic Partnership Agreements and the Complex Framework of Regional Integration in Africa. EU Trade Policy at the Crossroads: between Economic Liberalism and Democratic Challenges. pp. 1-19.

Marinov, Eduard (2014) The History of African Integration – A Gradual Shift from Political To Economic Goals. Journal of Global Economics, 6 (4). pp. 74-86. ISSN 2343-9521

Marinov, Eduard (2015) Integration Potential of African Regional Economic Communities. Journal of Financial and Monetary Economics (2). pp. 142-151. ISSN 2392-9685

Marinov, Eduard (2017) The Link between Official Development Assistance and International Trade Flows – Insights from Economic Theory. Journal of Financial and Monetary Economics (4). pp. 239-247. ISSN 2392-9685

Marinov, Eduard (2014) Market and Trade Related Determinants of Economic Integration among Developing Countries. Journal of Financial and Monetary Economics (1). pp. 180-186. ISSN 2392-9685

Marinov, Eduard (2017) Opportunities and Prospects for Bulgaria Provided by the EU-Vietnam Free Trade Agreement. Journal of Global Economics, Management and Business Research, 8 (2). pp. 88-94. ISSN 2454-2504

Marinov, Eduard (2018) Terms of trade in Bulgarian post-crisis international trade. Journal of Financial and Monetary Economics (5). pp. 226-234. ISSN 2392-9685

Marinov, Eduard and Christova-Balkanska, Iskra (2019) The economic development of Bulgaria and Romania as EU member countries and their place within the global economy. Economic Thought, LXIV (3). pp. 118-122. ISSN 0013-2993

Marinov, Eduard (2017) Bulgaria’s Trade Relations with the Main Partners in Sub-Saharan Africa – Trends and Prospects. Economics 21 (1). pp. 87-110. ISSN 1314-3123

Marinov, Eduard (2016) Impact of Economic Partnership Agreements on Regional Integration and Trade Relations. Economic Studies (4). pp. 105-126. ISSN 0205-3292

Marinov, Eduard (2013) International Trade Commodity Structure of African Regional Economic Communities. Economic Thought (4). pp. 131-151. ISSN 0013-2993

Marinov, Eduard (2015) Intraregional Trade as an Indicator of the Effect of Integration Processes – the Case of African Regional Economic Communities. Economic Thought (3). pp. 84-102. ISSN 0013-2993

Nikolova, Irena (2016) Foreign Direct Investment and Economic Growth: the Case of Bulgaria. Economy & Business, 10. pp. 347-358. ISSN 1314-7242

Nikolova, Irena (2014) Instruments of EU Cohesion Policy for Bulgaria. Economy & Business, 8. pp. 671-682. ISSN 1314-7242

Nikolova, Irena (2020) Opportunities for EU Foreign Trade with Asian Countries: Case of Bulgaria, Czech Republic and Slovak Republic with China, India, and Japan. Economy & Business, 14. pp. 26-34. ISSN 1314-7242

Popchev, Ivan and Radeva, Irina and Nikolova, Irena (2021) Aspects of the Evolution from Risk Management to Enterprise Global Risk Management. Engineering sciences : journal of science department engineering sciences at the Bulgarian academy of sciences (1). pp. 16-30. ISSN 1312-5702

Raza, Werner and Marinov, Eduard (2016) EU Trade Policy – Prospects, Challenges, Alternatives. Economic Thought (2). pp. 145-152. ISSN 0013-2993

Spasova, Elena and Marinov, Eduard (2021) Global value chains and the changing nature of international specialization. Economic Thought, LXVI (1). pp. 29-52. ISSN 0013-2993

Иванова, Милена and Маринов, Едуард (2021) Външнотърговски отношения на България с Обединените арабски емирства. Годишник „Икономика и бизнес“, 6. pp. 124-135. ISSN 2534-9651

Маринов, Едуард (2013) Стокова структура на външната търговия на регионалните интеграционни общности в Африка. Икономическа мисъл (4). pp. 117-134. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард (2014) Географска структура на международната търговия на регионалните икономически общности в Африка. Икономически изследвания (2). pp. 69-98. ISSN 0205-3292

Маринов, Едуард (2015) Теориите за икономическа интеграция: приложение при интеграционни споразумения между развиващи се държави. Икономически и социални алтернативи (3). pp. 62-73. ISSN 1314-6556

Маринов, Едуард (2015) Стокова структура на външната търговия на България с държавите от Суб-Сахарска Африка. Управление и образование, XI (1). pp. 58-62. ISSN 1312-6121

Маринов, Едуард (2016) Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: нагласи на българските фирми. Управление и образование, XII (1). pp. 52-57. ISSN 1312-6121

Маринов, Едуард (2016) Външнотърговски отношения на ЕС с регионите за сключване на споразумения за икономическо партньорство в Африка. Икономически и социални алтернативи (4). pp. 27-40. ISSN 1314-6556

Маринов, Едуард (2018) Стокова структура на търговията на България със Субсахарска Африка. Икономически и социални алтернативи (1). pp. 57-68. ISSN 1314-6556

Маринов, Едуард (2018) Посткризисното развитие на външнотърговските отношения на България. Икономическа мисъл (6). pp. 63-82. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард (2017) Конкурентни ниши за българския износ в Субсахарска Африка. Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив. Серия А. Обществени науки, изкуство и култура, IV. pp. 50-55. ISSN 1311-9400

Маринов, Едуард (2015) Външнотърговски отношения на България с Република Южна Африка. Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив. Сер. Б. Естествени и хуманитарни науки: годишник, XVII. pp. 247-250. ISSN 1311-9192

Маринов, Едуард (2015) Основни търговски партньори на България на юг от Сахара. Десета научно-приложна конференция с международно участие „Инвестиции в бъдещето - 2015". pp. 212-217. ISSN 1314-3719

Маринов, Едуард (2015) Вътрешнообщностната търговия като показател за ефекта на интеграционните процеси на примера на регионалните икономически общности в Африка. Икономическа мисъл (3). pp. 63-83. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард and Бобева, Даниела (2017) Синтетичен профил на българските фирми, търгуващи със Субсахарска Африка. Икономическа мисъл, LXII (1). pp. 49-68. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард and Бобева, Даниела (2017) Пазарите в Субсахарска Африка – Възможност за диверсификация на българската външна търговия. Списание на Българската академия на науките (3). pp. 64-72. ISSN 0007-3989

Маринов, Едуард and Раза, Вернер (2016) Търговската политика на ЕС – перспективи, предизвикателства, алтернативи. Икономическа мисъл, LXI (2). pp. 135-144. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард and Христова-Балканска, Искра (2019) Икономическото развитие на България и Румъния като държави-членки на ЕС и мястото им в глобалното стопанство. Икономическа мисъл, LXIV (3). pp. 112-117. ISSN 0013-2993

Маринов, Едуард (2019) Африканската континентална зона за свободна търговия: защо Африка се връща към мултилатерализма. Годишник „Икономика и бизнес“, 4. pp. 135-147. ISSN 2534-9651

Маринов, Едуард (2021) Външнотърговски отношения на България в периода 2004-2019 г. Икономически и социални алтернативи (1). pp. 48-63. ISSN 1314-6556

Маринов, Едуард (2017) Географска структура на търговията на България със Субсахарска Африка. Управление и образование, 13 (1). pp. 114-119. ISSN 1312-6121

Маринов, Едуард (2018) Мястото на България на пазара на електрическа енергия на ЕС. Годишник „Икономика и бизнес“, 3. pp. 75-87. ISSN 2534-9651

Маринов, Едуард (2021) Новата природа на международната специализация в динамично променящото се световно стопанство. International Journal of Science and Arts, 3. pp. 305-321. ISSN 2671-3551

Маринов, Едуард (2008) Нормативная рамка экономических отношений между Болгарией и Россией. Бизнес контакты (3). pp. 31-32. ISSN 1312-109X

Маринов, Едуард (2020) Провалът на СТО и променящите се модели в световната търговия. Годишник „Икономика и бизнес“, 5. pp. 89-98. ISSN 2534-9651

Маринов, Едуард (2015) Развитието на интеграционните процеси в Африка: от политически към икономически цели. Геополитика & геостратегия: Списание за геополитика, стратегии и анализи, 12 (1). pp. 119-127. ISSN 1312-4579

Маринов, Едуард (2021) Структурни промени в глобалните модели на търсене. Годишник „Икономика и бизнес“, 6. pp. 21-32. ISSN 2534-9651

Маринов, Едуард (2019) Субсахарска Африка: поле на борба за ресурси и пазари или новият икономически тигър. Управление и образование, 15 (1). pp. 114-119. ISSN 1312-6121

Маринов, Едуард (2017) Търговията със Субсахарска Африка според българските фирми. Годишник „Икономика и бизнес“. pp. 102-115. ISSN 2534-9651

Маринов, Едуард (2017) Търговски отношения на България с основните партньори от Субсахарска Африка – тенденции и перспективи. Икономика 21 (1). pp. 96-122. ISSN 1314-3123

Маринов, Едуард and Димитрова, Лилия and Неделчева, Стела and Тотева, Яна (2020) Двустранни търговски отношения между Австрия и България (2004-2018). Годишник „Икономика и бизнес“, 5. pp. 58-69. ISSN 2534-9651

Младенов, Младен (2018) Административните санкции на основания от GDPR. Вътрешен одитор, XV (1/2018). pp. 20-27.

Младенов, Младен (2018) Прокрастинация и администрация. Интернет страница на ПОДС.

Неновски, Николай and Маринова, Цветелина (2014) Сравнителен анализ на суверенните дългове на държавите от Източна и Южна Европа. Икономически и социални алтернативи (2). pp. 33-44. ISSN 1314-6556

Николова, Ирена (2016) Бъдещето на българския лев и Европейският паричен съюз = Future of Bulgarian Lev and European Monetary Union. Съвременни управленски практики (9). pp. 299-306. ISSN 1313-8758

Николова, Ирена (2016) Валутнокурсовите колебания при формите за плащане в международната търговия. Годишник на департамент „Икономика“. ISSN 2534-⁠9651

Николова, Ирена (2017) Влияние на регулациите на общата търговска политика на Европейския съюз върху България. Правна трибуна : издание на Съюза на юристите в България (1-2). pp. 106-108. ISSN 1314-2208

Николова, Ирена (2021) Външната търговия на ЕС след пандемията. Международна научно-практическа конференция "Икономика и бизнес в постпандемичния свят", 9, 10 и 11 юли 2021 г. Старозагорски минерални бани : сборник с научни доклади. pp. 228-234. ISSN 978-954-383-140-1

Николова, Ирена (2018) Глобалните икономически рискове: мит или реалност? = Global Economic Risks: myth or reality? Годишник „Икономика и бизнес“, 3. pp. 68-74. ISSN 2534-9651

Николова, Ирена (2021) Дигиталните валути и валутният риск: настоящо състояние и бъдеще. Годишник „Икономика и бизнес“, 6. pp. 1-14. ISSN 2534-9651 (In Press)

Николова, Ирена (2019) Икономическите неравенства и бюджетът на Европейския съюз = Economic Inequality and EU Budget. Социологически проблеми : Шестмесечно списание на Института за изследване на обществата и знанието при БАН, 51 (2). pp. 786-804. ISSN 0324-1572

Николова, Ирена (2019) Международните валутни резерви и прилагането на икономическата политика = Foreign Exchange Reserves and Economic Policy Implementation. Годишник "Икономика и бизнес". pp. 148-154. ISSN 2534-9651

Николова, Ирена (2011) Особености при дефиниране на валутния риск. Диалог (1). pp. 1-43. ISSN 1311-9206

Николова, Ирена (2016) Предизвикателства пред експортната политика на България след присъединяването в Европейския съюз = Challenges to Export Policy of Bulgaria after EU Accession. Годишник на департамент „Администрация и управление“, Том 1. pp. 1-27. ISSN 2603-297X

Николова, Ирена (2020) Трансформирането на икономиката на България: предпоставки и фактори. Годишник на департамент „Администрация и управление“, 5. pp. 158-179. ISSN 2603-297X

Николова, Ирена (2014) Усвояване и контрол на средствата от европейските фондове. Годишник на департамент „Публична администрация“. pp. 1-43. ISSN 1313-4760

Николова, Ирена (2018) Факторингът при малките и средни предприятия в международния бизнес = Factoring for Small and Medium-sized Enterprises in International Business. Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“. pp. 37-43. ISSN 2534-9651

Николова, Ирена (2018) „За“ и „против“ развитието на общата търговска политика на Европейския съюз = EU Trade Policy Development: Pros and Cons. Годишник на департамент „Администрация и управление“, 3. pp. 438-450. ISSN 2603-297X

Спасова, Елена and Маринов, Едуард (2021) Глобалните стойностни вериги и променящата се природа на международната специализация. Икономическа мисъл (1). pp. 3-28. ISSN 0013-2993

Book Section

Marinov, Eduard (2017) Bulgaria And Romania Trade with Sub-Saharan Africa: A Comparison. In: Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy: International Scientific Conference Proceedings. Economic Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, pp. 163-174. ISBN 9789549313093

Marinov, Eduard (2018) Bulgaria’s Participation in Development Policy: Potential Foreign Economic Benefits. In: European Development Policy – Challenges and Opportunities. Bulgarian Platform for International Development, pp. 56-70. ISBN 9786197484045

Marinov, Eduard (2015) Direction of Bulgarian Foreign Trade – Results of the EU Membership. In: Jubilee International Scientific Conference "The Economic Development of Bulgaria - 25 Years Between Expectation and Reality", Svishtov, 20-21 November 2015: collection of scientific papers. Academic Publishing House "Tsenov", Svishtov, pp. 95-100. ISBN 9789542311058

Marinov, Eduard (2014) Direction of International Trade of African Regional Economic Communities. In: Conference Proceedings of 14th International Academic Conference, Malta. IISES, Prague, pp. 292-317. ISBN 9788087927069

Marinov, Eduard (2014) Economic Determinants of Regional Integration in Developing Counties. In: Proceedings of the 2nd Economics & Finance Conference, Vienna, Austria. IISES, Prague, pp. 363-383. ISBN 978-80-87927-01-4

Marinov, Eduard (2014) Economic Integration Theories and the Developing Countries. In: Proceedings of the 9th Annual South-East European Doctoral Student Conference: Infusing Research and Knowledge in South-East Europe. SEERC, Thessaloniki, pp. 164-177. ISBN 9789609416078

Marinov, Eduard (2019) Migrant Typology: Definitions and Current Trends in Bulgaria and Romania. In: Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy: 2018 International Scientific Conference Proceedings. Economic Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, pp. 103-110. ISBN 9789549313147

Marinov, Eduard (2014) Regional Integration in Africa. In: Ph.D. Students' Forum: Transatlantic dialogues in the field of social sciences, [12-23 August 2013, Pravets, Bulgaria]: [proceedings]. University Press St. Kliment Ohridski, Sofia, pp. 9-31. ISBN 9789540737553

Marinov, Eduard (2016) Trade Relations between Central and Eastern European and Sub-Saharan African Countries. In: Proceedings of the International Conference Financial Perspectives and Challenges – FiPeC 2016. “Victor Slăvescu” Centre for Financial and Monetary Research, Bucharest, pp. 195-206. ISBN 9789730218367

Marinov, Eduard (2013) Economic Partnership Agreements of the EU: Impact on Regional Integration in Africa. In: Jubilee International Scientific Conference "The Future of Integration, the Future of the European Union", 17 May 2013 : Proceedings. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, pp. 200-208. ISBN 9789542308676

Nikolova, Irena (2019) External Debt and Debt Crises in European Economies. In: Bulgaria and Romania: country members of the EU, part of the global economy : 2018 : International scientific conference proceedings. Economic research institute, Sofia, pp. 153-158. ISBN 9789549313147

Uzunov, Hristiyan and Marinov, Eduard (2021) The way to Sustainability in European Agriculture: the EU Green Deal and the Farm to Fork strategy. In: Economic, regional and social challenges in the transition towards a green economy: conference proceedings, 30th of September 2021, Plovdiv, Bulgaria. Plovdiv University Press, pp. 124-142. ISBN 9786197663082

Иванов, Ангел Георгиев (2005) Проблеми на иновациите в европейски контекст. In: Годишник на департамент Икономика и бизнесадминистрация. Нов български университет, София, pp. 146-155. ISBN 9545353295

Маринов, Eдуард (2007) Нормативная рамка экономических отношений между Болгарией и Россией – состояние и основные проблемы. In: Экономические отношения между Болгарией и Россией в условиях расширения Европейского союза. Академическое издательство Проф. Марина Дринова, София, pp. 180-186.

Маринов, Eдуард (2007) Нормаmuвна рамkа на ukoнoмuчeckume оmношенuя между Бълларuя u Русuя - съсmоянuе u основнu nроблемu. In: Икономическите отношения между България и Русия в условията на разширяване на Европейския съюз. Академично издателство Проф. Марин Дринов, София, pp. 180-186.

Маринов, Едуард (2012) Кризата в Европа – последици за Африка. In: Стратегия за развитие на българската икономика и външноикономическа дейност след кризата : Сборник с доклади от научна конференция на младите изследователи. Университетско издателство Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна, pp. 185-198. ISBN 9789547155589

Маринов, Едуард (2009) Етапи на развитие и договорноправна рамка на икономическите отношения между България и Русия. In: Икономическите отношения България - Русия. Фабер, София, pp. 9-20. ISBN 9789544003074

Маринов, Едуард (2017) Външнотърговските отношения на България. In: Българската икономика десет години в Европейския съюз. FastPrintBooks, София, pp. 196-206. ISBN 9786197312713

Маринов, Едуард (2017) България и Споразуменията за преференциална търговия на ЕС. In: Българската икономика десет години в Европейския съюз. FastPrintBooks, Sofia, Bulgaria, pp. 207-212. ISBN 9786197312713

Маринов, Едуард (2020) Най-голямата зона за свободна търговия в света. In: Икономическо развитие и политики - реалности и перспективи : международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при БАН, 21-22 ноември 2019, София. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, София, pp. 341-354. ISBN 9786192450397

Маринов, Едуард (2020) Връзката между помощ за развитие и външна търговия: кратък преглед на икономическата литература. In: Икономиката на ХХІ век – корпоративна, национална и международна: сборник доклади от международна научно-практическа конференция (Нов български университет, София, 27 септември 2017 г.). Нов български университет, София, pp. 41-55. ISBN 9786192330873

Маринов, Едуард (2019) Новата битка за Африка: възможности за Европа и/или за Китай. In: Глобални макротенденции и отражението им върху конкурентоспособността на ЦЮИЕ: петнадесето издание от поредицата „Конкурентоспособност на българската икономика“. Конкурентоспособност на българската икономика . Институт за икономическа политика, pp. 68-81. ISBN 978-954-9359-72-5

Маринов, Едуард (2018) Новата търговска политика на ЕС – протекционизъм или либерализация. In: Идва ли времето на нов протекционизъм?: колективна монография. Св. Григорий Богослов, София, pp. 179-188. ISBN 9789548590532

Маринов, Едуард (2013) Регионалните интеграционни общности в Африка. In: Новата икономическа география: теория и практика : сборник от доклади : научен семинар, СУ "Св. Климент Охридски", 23.11.2012 г. Екс-прес, София, pp. 143-154. ISBN 9789544904340

Маринов, Едуард (2013) Успехи и предизвикателства на регионалната икономическа интеграция в Африка. In: Политически и икономически трансформации в 21 век : сборник с доклади от научна конференция на младите изследователи, [10-11 май 2013 г., Варна]. Варненски свободен унивeрситет "Черноризец Храбър", Варна, pp. 79-90.

Маринов, Едуард (2015) Външнотърговски отношения между ЕС и регионалните интеграционни общности в Африка – обобщение на основните изводи. In: Научна конференция "Иновациите: двигател за икономическия растеж - 2015" [Електронен ресурс] : сборник научни доклади. Висше училище по застраховане и финанси "Св. Григорий Богослов", София, pp. 118-134. ISBN 9789548590327

Маринов, Едуард (2015) Външнотърговски отношения на България с държавите в Африка. In: Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения: сборник с доклади от международна научна конференция. Наука и икономика, Варна, pp. 84-90. ISBN 9789542108337

Маринов, Едуард (2015) Политически детерминанти на икономическата интеграция. In: Икономически растеж: стимули и ограничители : международна научна конференция, 6-7 октомври 2014 г., София. Горекспрес, София, pp. 148-156. ISBN 9789546162588

Маринов, Едуард (2015) Регионална икономическа интеграция в Африка – история и съвременно развитие. In: Времена на несигурност и рискове: възможности и перспективи за развитие : сборник с доклади от юбилейната научно-практическа конференция с международно участие, Пловдив, 7-8 ноември 2014 г. Университетско издателство "Паисий Хилендарски", Пловдив, pp. 302-309. ISBN 9786192020378

Маринов, Едуард (2016) Типология на споразуменията за регионална икономическа интеграция. In: География и приятели: В чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Бояджиев и на 35 години преподавателска работа в СУ "Св. Климент Охридски": Сборник. Парадигма, София, pp. 177-189. ISBN 9789543262731

Маринов, Едуард (2016) Търговски отношения на държавите от Югоизточна Европа с Африка. In: Алтернативи на икономическото развитие през XXI век: теории, политики, решения. Клуб Икономика 2000, София, pp. 144-154. ISBN 9789549013832

Маринов, Едуард (2017) Осъществява ли България ползите от преференциалните търговски договорености на Европейския съюз? In: България и Европейският съюз десет години по-късно - какво (не)постигнахме?: доклади от втората съвместната докторантска конференция на катедра "Европеистика", катедра "Политология" към Философски факултет на СУ и Фондация за свободата "Фридрих Науман". СУ "Св. Климент Охридски"; Фондация за свободата "Фридрих Науман", София, pp. 143-155. ISBN 9786199054987

Маринов, Едуард (2017) Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: тенденции и перспективи. In: Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики: международна научна конференция, София, 21-22 октомври 2016 г. Университет за национално и световно стопанство, София, pp. 138-145. ISBN 9789546449863

Маринов, Едуард (2017) Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам – възможности и перспективи за България. In: Азия и светът - взаимоотношения и взаимодействия - 2016: Сборник доклади от юбилейната V Национална научна конференция с международно участие - 15 декември 2016 година. Пропелер, София, pp. 75-80. ISBN 9789543924462

Маринов, Едуард (2015) Конкурентоспособност на българските региони – мястото на България в ЕС. In: Управление, ефективност, интеграция. В търсене на съвременни решения : сборник от конференция, посветена на 95-та годишнина от рождението на академик Евгени Матеев. Фондация Акад. Евгени Матеев, София, pp. 96-106. ISBN 9789543923236

Маринов, Едуард (2016) Защо България загуби пазарите си в Африка – отговорът на българския бизнес. In: Докторантско-студентска научно-практическа конференция "Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности", 21 април 2016 г., Велико Търново [Електронен ресурс] : сборник с доклади. Ай анд Би, Велико Търново, pp. 6-13. ISBN 9786197281071

Маринов, Едуард (2018) Участието на България в политиката за развитие: потенциални външноикономически ползи. In: Европейската политика за развитие – предизвикателства и възможности. Българска платформа за международно развитие, pp. 55-69. ISBN 9786197484038

Маринов, Едуард (2015) Участието на България в политиката за развитие на Европейския съюз. In: Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности. Ай анд Би, Велико Търново, pp. 1-9. ISBN 9879549689990

Маринов, Едуард (2021) Новият шок COVID 19 – въздействие върху международната търговия на глобално и национално ниво. In: Външна търговия и пандемия : сборник с доклади, представени на кръгла маса на тема "Външна търговия и пандемия", организирана от Висшето училище по застраховане и финанси и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab. Висше училище ще по застраховане и финанси, София, pp. 44-51. ISBN 9786197622096

Маринов, Едуард (2021) Въздействие на Covid-19 върху развиващите се държави в Африка: Еднакви ли са ефектите от пандемията в Глобалния Юг и Глобалния Север. In: Международна научно-практическа конференция "Икономика и бизнес в постпандемичния свят", 9, 10 и 11 юли 2021 г. Старозагорски минерални бани: сборник с научни доклади. Аскони издат, София, pp. 235-252. ISBN 9789543831401

Маринов, Едуард (2016) Географска структура на външната търговия на България. In: Икономиката на България в Европейския съюз: Сборник студии. Авангард Прима, София, pp. 159-164. ISBN 9786191605804

Маринов, Едуард (2013) Кризата в ЕС – финансови рискове за Африка. In: Посткризистно икономичeско развитие на ЕС и България: Международна научна конференция, 18-19 октомври 2012, София. ГорексПрес, София, pp. 406-414. ISBN 9789546162304

Маринов, Едуард (2016) Участието на България в политиката на ЕС за развитие. In: Икономиката на България в Европейския съюз: Сборник студии. Авангард Прима, София, pp. 179-183. ISBN 9786191605804

Младенов, Младен (2017) Държавни помощи за икономическо и културно развитие. In: Сборник лекции - Държавните помощи и националният съд. Фондация “Либре”, София, pp. 53-71. ISBN 9786199099308

Младенов, Младен (2017) Икономическа обосновка на държавните помощи. In: Сборник лекции. Държавните помощи и националният съд. Фондация “Либре”, София, pp. 14-32. ISBN 9786199099308

Младенов, Младен (2017) Концепция за "държавни помощи, несъвместими с Общия пазар". In: Сборник лекции. Държавните помощи и националният съд. Фондация “Либре”, София, pp. 33-42. ISBN 9786199099308

Николова, Ирена (2012) Българските компании и еврото – проблеми и перспективи = Bulgarian Companies and the Euro – problems and perspectives. In: Седма международна научна конференция на младите научни работници "Икономиката на България - пътят към еврото", 18 октомври 2011 г., УНСС : сборник доклади. УНСС, София, pp. 210-215. ISBN 9789546443724

Николова, Ирена (2015) Бюджетната политика на Европейския съюз 2014-2020 година = Budget Policy of European Union 2014-2020. In: V Международна научна конференция "Демараж или забавен каданс за икономиката и финансите (по примера на ЕС и България)" : сборник с доклади, 21-24 май 2014, Равда. УНСС, София, pp. 47-53. ISBN 9789546447272

Николова, Ирена (2021) Бюджетът. In: Устойчиво градско развитие – поуки за София. Нов български университет, София, pp. 83-106. ISBN 9786192331764, 9786192331771

Николова, Ирена (2014) Влияние на преките чуждестранни инвестиции върху корпоративния финансов мениджмънт. In: Корпоративните финанси на формиращите се пазари - теория и практика : Третата научно-​практическа конференция с международно участие : 9-10 септември 2013 г., НБУ, София : Сборник с доклади. Нов български университет, София, pp. 186-196. ISBN 9789545358272

Николова, Ирена (2020) Възможности и предизвикателства за експортноориентираните сектори на България в световната икономика = Opportunities and challenges for Bulgarian export-oriented sectors in world economy. In: Икономическо развитие и политики - реалности и перспективи : международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при БАН, 21-22 ноември 2019, София. БАН. Институт за икон. изследвания, София, pp. 233-240. ISBN 9786192450397

Николова, Ирена (2020) Европейската парична политика след 2020 година: предизвикателства и възможности / European Monetary Policy after 2020: Challenges and Opportunities. In: Европа след избори. Новите предизвикателства пред интеграцията : Сборник с доклади от научната конференцията на БАЕИ, 1-3 ноември 2019 г. Българска асоциация за европейски изследвания, София, pp. 130-139. ISBN 9786199095317

Николова, Ирена (2014) Европейският икономически и паричен съюз след финансовата криза = European Economic and Monetary Union after the Financial Crisis. In: Следкризисният финансов маразъм в Европа и в България : ІV международна научна конференция, Равда, 23-26 май 2013. Издателски комплекс - УНСС, София, pp. 54-60. ISBN 9789546445421

Николова, Ирена (2013) Икономиката на България след кризата в еврозоната = Economy of Bulgaria after Euro Area Crisis. In: Знанието - традиции, иновации, перспективи : Научна конференция с международно участие, Бургас, 14-15 юни 2013 г. Бургаски свободен унивeрситет (Габрово : Екс-прес), Бургас, pp. 245-252. ISBN 9789549370973

Николова, Ирена (2015) Иновационни модели във външната търговия и икономика на България = Innovation Models in Foreign Trade and Economy of Bulgaria. In: Лидерството - време е за промени : Международна научно-​практическа конференция : 4 юни 2015. Нов български университет, София, pp. 159-170. ISBN 9789545358982

Николова, Ирена (2020) Обществените глобални рискове и бъдещето на световната икономика в условията на пандемия = Societal Global Risks and Future of World Economy in Pandemic. In: Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономическия университет - Варна, 11-12 май 202. Наука и икономика - ИУ, Варна, pp. 171-179. ISBN 9789542110385

Николова, Ирена (2020) Правни аспекти при прилагане на документарния акредитив в международната търговия / Documentary Credit Application in International Trade: Legal Aspects. In: За ценностите в правото : Сборник с доклади и статии от научна конференция по случай 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов, проведена в Нов български университет на 15 май 2019 г. Нов български университет, София, pp. 234-246. ISBN 9786192331184

Николова, Ирена (2013) Приложение на факторинга в икономиката по време на криза. In: Регионални и глобални измерения на търговията : Сборник с доклади от международна научна конференция по случай 60 години от създаването на катедра "Икономика и управление на търговията" и 65 години от създаването на специалност "Икономика на търговията". Наука и икономика - ИУ, Варна, pp. 689-698. ISBN 9789542106678

Николова, Ирена (2015) Развитие на външната търговия на България след 1989 година. In: Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : сборник с доклади от международна научна конференция. Наука и икономика - ИУ, Варна, pp. 69-75. ISBN 9789542108337

Николова, Ирена (2011) Технически анализ = Technical analysis. In: Глобални пари и финанси. Нов български университет, София, pp. 231-278. ISBN 9789545356766

Николова, Ирена (2009) Управлението на валутния риск като част от корпоративната стратегия. In: Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие : 21-22 февруари 2009 г. Бургаски свободен университет, Бургас, pp. 200-208. ISBN 1313-8758

Николова, Ирена (2014) Финансовият риск в българските предприятия: управленски подходи = Financial Risk in Bulgarian Companies: Management Approaches. In: Бизнесът - позитивната сила в обществото : Юбилейна международна научно-​практическа конференция (20 години МП „Бизнес администрация“)​, 4 юни 2013. Нов български университет, София, pp. 334-343. ISBN 9789545358081

Николова, Ирена (2014) Фондовете на Европейския съюз за България = Funds of the European Union for Bulgaria. In: Интелигентна специализация на България [Електронен ресурс] : единадесета международна научна конференция 13-14 юни 2014 г., София. Международно висше бизнес училище, Ботевград, pp. 80-90. ISBN 9789549432640

Monograph

Войнов, Юлиан (2014) Икономически и политически рискове пред Руската федерация. Project Report. Нов български университет, София.

Димитров, Живко (2015) Турско-иранските икономически отношения в периода 2002-2013 г. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Лаборатория за управление на рискове (2014) Геополитическа прогноза: Природният газ 2020 : Междинен доклад с анализ и прогноза. Project Report. Нов български университет, София.

Лаборатория за управление на рискове (2014) Междинен доклад за горивата, юни 2014 : Междинен доклад с анализ и прогноза. Project Report. Нов български университет, София.

Лаборатория за управление на рискове (2014) Междинен доклад за природния газ април 2014 : Междинен доклад с анализ и прогноза. Project Report. Нов български университет, София.

Лаборатория за управление на рискове (2013) Рискове, от злоупотреба с господстващо положение на пазара на течни горива : Междинен доклад за с прогноза и предложение за въздействие. Project Report. Нов български университет, София.

Лаборатория за управление на рискове (2013) Рисковете от "Южен поток" : Междинен доклад с прогноза и предложение за въздействие. Project Report. Нов български университет, София.

Лаборатория за управление на рискове (2013) Рисковете, произтичащи от проект за строителството на седми реактор на АЕЦ "Козлодуй" : Междинен доклад с прогноза и предложение за въздействие. Project Report. Нов български университет, София.

Лаборатория за управление на рискове (2013) Рискът от арбитражното дело НЕК - Атомстройекспорт : Междинен доклад с прогноза и предложение за въздействие. Project Report. Нов български университет, София.

Маринова, Цветелина (2013) Проблеми и перспективи пред България в контекста на кризата в Икономическия и паричен съюз. Other. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Николов, Райко (2014) Европейските правила за кредитните рейтинги : Инфлация на регулатора и бюрократизиране на сектора. Project Report. Нов български университет, София.

Николова, Ирена (2015) Предизвикателства пред експортната политика на България след присъединяването в Европейския съюз. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Стефанов, Стефан Ф. (2013) Преходът от планова към пазарна икономика в България – необходим е нов модел. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

Nikolova, Irena (2021) Impact of Covid Pandemic on Foreign Exchange Reserves. In: XV. International Balkan and Near Eastern Congresses Series on Economics, Business and Management, May 29-30, 2021, Plovdiv, Bulgaria.

Канарян, Нигохос (2016) Има ли връзка между цената на петрола и курса на щатския долар? Може ли да се възползваме от нея? In: Междудепартаментен семинар „Конюнктура и цени на петрола в международната търговия“, 21.04.2016, Нов български университет, София, България. (Submitted)

Маринова, Цветелина (2014) Парична и бюджетна политика в държавите от Източна Европа и еврозоната в условията на криза - тенденции и проблеми. In: Новите международни реалности: предизвикателства пред изследването на международните отношения и външната политика, 23 май 2014, Университет за национално и световно стопанство, София, България. (Unpublished)

Николова, Ирена (2020) Фискална устойчивост и икономически растеж: тенденции и възможности. In: Шестата научна конференция на катедра "Икономикс", посветена на 100-годишнината на Университета за национално и световно стопанство "Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики", 19 ноември 2020, София, УНСС. (In Press)

Book

Marinov, Eduard (2015) International Trade of African Regional Economic Communities. Lambert Academic Publishing, Saarbruecken.

Димитрова, Ралица and Костенаров, Красимир (2020) Икономиката на ХХІ век - корпоративна, национална и международна : Сборник доклади от международна научно-практическа конференция, Нов български университет, София, 27 септември 2017 г. Нов български университет, София. ISBN 9786192330873

Маринов, Едуард (2017) Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка. ЕВМ, София. ISBN 9786199056844

Маринов, Едуард (2015) Външнотърговски отношения между Европейския съюз и регионалните икономически общности в Африка. ЕВМ, София. ISBN 9786199056806

Маринов, Едуард (2017) Европейска икономическа интеграция. ЕВМ, София. ISBN 9786199056820

Маринов, Едуард (2015) Регионална икономическа интеграция в Африка. ЕВМ, София. ISBN 9786199056813

Маринова, Надя (2017) Международен маркетинг. Нов български университет, София. ISBN 9789545359668

Николова, Ирена (2018) Валутният риск в икономиката: теоретични и практико-приложни измерения. Нов български университет, София. ISBN 9786192330286

Николова, Ирена (2015) Финансиране на международната търговия. Нов български университет, София. ISBN 9789545358890

Thesis

Маринов, Едуард (2014) Регионална икономическа интеграция в Африка: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. PhD thesis, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

Николова, Ирена (2012) Управление на валутния риск в нефинансова компания: Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по направление 3.8 Икономика, научна специалност "Световно стопанство и МИО". PhD thesis, Нов български университет.

Спасова, Елена (2016) Външнотърговски и валутно-курсови условия за устойчив растеж в силно отворена икономика : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.02.10 "Световно стопанство и международни икономически отношения". PhD thesis, Нов български университет.

Video

Маринов, Едуард (2022) Африка изпитва недостиг на слънчоглед, а България може да направи доставки: доц. д-р Едуард Маринов, преподавател в Нов български университет, в „Бизнес старт”, 28.06.2022. [Video]

This list was generated on Mon Oct 3 23:46:52 2022 EEST.