Items where Year is 2008

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 157.

Article

Andreev, Andrey and Kirov, Nikolay (2008) Some variants of Hausdorff distance for word matching. Review of the National Center for Digitization, 12. pp. 3-8. ISSN 1820-0109

Kirov, Nikolay (2008) A software tool for searching in binary text images. Review of the National Center for Digitization, 13. pp. 9-16. ISSN 1820-0109

Mareva, Amelia (2008) Subtitler Training in University Context: Time for Curriculum Renewal. Чуждоезиково обучение : Двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching (4). pp. 63-76. ISSN 0205-1834

Tarasheva, Elena (2008) Integrating Citizen Education into English Language Courses for University Students. Global Citizenship in the English Language Classroom .

Todorov, Antony (2008) Turkey, the EU, and the Bulgarian debates. Critique and humanism, 27 (2). pp. 157-172. ISSN 0861-1718

Vassileva, Maya (2008) King Midas' Ass's Ears Revisited. Ancient West & East, 7. pp. 237-247. ISSN 1783-8363

Арабаджийски, Николай (2008) Нова образователна парадигма на теорията на публичното управление. Годишник на Центъра по публична администрация на НБУ, III (3). pp. 5-24. ISSN 1313-4760

Арабаджийски, Николай (2008) Публично управление на държавната служба в Министерството на вътрешните работи. Годишник на Центъра по публична администрация на НБУ, III (3). pp. 24-75. ISSN 1313-4760

Костадинова, Ралица (2008) Наказателноправна защита на транспортната безопасност. Правен преглед, 2008 (1). ISSN 1310-9472

Петкова, Цветалина (2008) Влог ли е по смисъла на Семейния кодекс договорът за наем на сейф? Собственост и право (4). pp. 39-44. ISSN 1312-9473

Алмалех, Мони (2008) Божествен произход на езика и азбуката. Българска електронна лингвистична библиотека.

Арабаджийски, Николай (2008) Новая образовательная парадигма теории государственного управления. Государственное управление. Электронный вестник (17). pp. 1-14. ISSN 2070-1381

Бузов, Емил (2008) Представата за знанието в поучителната литература на Древен Египет. Orientalia : Списание за Изтока, 2. pp. 55-61. ISSN 1312-6962

Бучкова, Памела (2008) Лишаването от право да се управлява моторно превозно средство според Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз. Правен преглед (1). pp. 77-90. ISSN 1310-9472

Димитров, Владимир (2008) Зографската фамилия Минови. Изкуствоведски четения 2008. pp. 370-379. ISSN 1313-2342

Димитров, Владимир (2008) Стенната живопис в храма "Св. Атанасий" в село Бельово, Мелнишко. Изкуство и контекст 2008 : [Доклади от Четвърта младежка научна конференция]. pp. 258-265. ISSN 1313-7379

Димитров, Владимир (2008) Стенописите в храма "Св. Георги" в село Златолист, Мелнишко. Докторантски четения 2008 : Департамент История на културата. pp. 91-104. ISSN 1313-4094

Димитрова, Емилия (2008) Историческо оформяне на концепцията за финансовия факторинг. Развитие на факторинга в САЩ, Великобритания и Европа. Поява на фаторинга в България. Търговско право (6). pp. 51-57. ISSN 0861-6892

Димитрова, Емилия (2008) Що е факторинг? Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев : Серия 7 Правни науки, 47. pp. 81-84. ISSN 1311-3321

Драганов, Иво (2008) Войната на светлосенките... Кино : Списание на Съюза на филмовите дейци (5). pp. 43-46. ISSN 0861-4393

Драганов, Иво (2008) За някои аспекти на телевизионното програмиране. Кино : Списание на Съюза на филмовите дейци (1). pp. 35-43. ISSN 0861-4393

Драганов, Иво (2008) ТВ ЕВРОПА+ или липсващото лице на Европейския съюз. Кино : Списание на Съюза на филмовите дейци (6). pp. 47-49. ISSN 0861-4393

Драганов, Иво (2008) Телевизионен мениджмънт. Кино : Списание на Съюза на филмовите дейци (2). pp. 45-52. ISSN 0861-4393

Иванов, Михаил И. (2008) За политиката на социално включване на ромите. Социологически проблеми (спец.). ISSN 0324-1572

Иванова, Евгения (2008) Манастирските потайности на българския Запад. Култура : Седмичник за изкуство, култура и публицистика (38). ISSN 0861-1408

Иванова, Мария Ал. (2008) Висшето образование в България и управлението на човешките ресурси - переспективи и предизвикателства в контекста на Европейския съюз. Дискусионни материали = Discussion papers (3). pp. 1-43. ISSN 1312-5079

Конов, Явор (2008) Концерт събитие. Музикални хоризонти : Списание за музика и танц (8). pp. 7-8. ISSN 1310-0076

Костадинова, Ралица (2008) Юридически механизми за защита на пострадалите от домашно насилие. Юридическо списание на НБУ = Law Journal of NBU (3). pp. 19-33. ISSN 1314-5797

Костадинова, Ралица (2008) Административнонаказателна и наказателна отговорност за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози. Административнонаказателна и наказателна отговорност за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, наркотичне вещества или техни аналози. Правна мисъл (1). pp. 53-63. ISSN 1310-7348

Костадинова, Ралица (2008) Кодификация на българското наказателно законодателство. Юридическо списание на НБУ = Law Journal of NBU, 1. ISSN 1314-5797

Костадинова, Ралица (2008) Кодификация на българското наказателно законодателство. Юридическо списание на НБУ = Law Journal of NBU (1).

Костадинова, Ралица (2008) Наказателноправна защита на регистрационния и идинтификационния режим на моторните превозни средства. Юридическо списание на НБУ = Law Journal of NBU, III (4). ISSN 1314-5797

Майер, Мира (2008) Жените и еврейските традиции в семейство Арие от 1768 г. до днес. Исторически преглед, LXIV (3-4). pp. 133-144. ISSN 0323-9748

Малинова, Мариана (2008) Х̣унайн ибн Исх̣ак (809-873) и преводаческото дело в мюсюлманския халифат. Orientalia : Списание за Изтока, IV (2). pp. 97-115. ISSN 1312-6962

Мангачев, Иван (2008) Възможна трансформация на финансовите обезпечения, извън Закона за договорите за финансово обезпечение. Търговско и конкурентно право : Месечен дайджест за търговско право, пазар и конкуренция (11). pp. 26-30. ISSN 1312-9511

Мангачев, Иван (2008) Въпроси на договора за залог с право на ползване. Правна мисъл, XIX (4). pp. 15-24. ISSN 0861-1815

Мангачев, Иван (2008) Правна уредба на нетирането в Закона за договорите за финансово обезпечение. Търговско и конкурентно право : Месечен дайджест за търговско право, пазар и конкуренция (5). pp. 53-60. ISSN 1312-9511

Мангачев, Иван (2008) Трансформация на финансовото обезпечение според ЗДФО. Търговско и конкурентно право : Месечен дайджест за търговско право, пазар и конкуренция (10). pp. 34-37. ISSN 1312-9511

Маринов, Едуард (2008) Нобеловата награда за икономика за икономика 2007: Теорията за икономическите механизми. Наука (3). pp. 19-26. ISSN 0861-3362

Маринов, Едуард (2008) Нормативная рамка экономических отношений между Болгарией и Россией. Бизнес контакты (3). pp. 31-32. ISSN 1312-109X

Маринова, Надя (2008) Космическите изследователски проекти. Подходи за планиране и реализация (Част I.). Space, ecology, nanotechnology, safety (SENS) : Proceedings of the Fourth Scientific Conference with International Participation SENS 2008, 04-07 June 2008, Varna, Bulgaria. ISSN 1313-3888

Маринова, Надя (2008) Космическите изследователски проекти. Управление, анализ и оценка на ефективността (Част ІІ.). Space, ecology, nanotechnology, safety (SENS) : Proceedings of the Fourth Scientific Conference with International Participation SENS 2008, 04-07 June 2008, Varna, Bulgaria. ISSN 1313-3888

Мелтев, Михаил (2008) Кинематографична изразност. Годишник на департамент Масови комуникации. ISSN 1310-8670

Недялкова, Елена (2008) Правна регламентация на защитата на свидетеля според българския НПК, законодателствата на САЩ, европейски и други държави. Юридическо списание на НБУ = Law Journal of NBU (4). ISSN 1314-5797

Панчева, Станислава (2008) Принципы в бухгалтерском учете : проблемы применения. Материалы выступлений на VII-ой Международной научной конференции "Научные бухгалтерские школы мира: эволюция, современное состояние, перспективы развития”, II. pp. 130-135.

Пейчинова, Миглена and Захаринов, Ботьо and Байков, Байко (2008) Проучвания върху почвите като ресурс за производство на биологична продукция. Преценка на производството и контрола върху биологина продукция в България. Селскостопанска наука = Agricultural science, XLI (5). pp. 24-29. ISSN 1311-3534

Пенджуров, Илия and Михова, Полина and Рашков, Р. and Николова, М. and Монов, С. and Михайлова, Д. and Христакиева, Е. and Николов, К. and Винарова, Живка and Балева, М. (2008) Медицинска информационна система “IMUNOLOG”. Годишник на БАКИ . pp. 65-72. ISSN 1313-4752

Пенков, Марин and Захаринов, Ботьо and Пейчинова, Миглена (2008) Върху деградационни процеси в почвите на България. Екология и бъдеще : Научно списание за селскостопанска и горска наука = Ecology and future : Journal of agricultural and forest science, VII (1). pp. 11-17. ISSN 1312-0751

Попова, Теодора and Петков, Йоско and Байков, Байко and Симеонов, Иван and Киров, Веселин and Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя and Наков, Йонко and Кьосев, Пламен (2008) Редукция на патогенни микроорганизми при периодично-доливен и непрекъснат процес на метанова ферментация. Селскостопанска наука = Agricultural science, XLI (5). pp. 16-23. ISSN 1311-3534

Радев, Кирил (2008) Необходим е нов подход в управлението на икономическите сектори. Икономически живот (13). ISSN 0205-0994

Савова, Елена (2008) Задачи за проверка на умението за четене – ограничения и възможности при използването им. Чуждоезиково обучение, XXIV (4). pp. 38-48. ISSN 0205-1834

Савова, Елена (2008) Подкаст в обучението – опитахте ли вече? Чуждоезиково обучение, XXIV (1). pp. 46-52. ISSN 0205-1834

Стайков, Ивайло И. (2008) Кодификацията на българското обществено осигуряване. Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев : Серия 7 Правни науки, 47. pp. 76-80. ISSN 1311-3321

Стайков, Ивайло И. (2008) Принципи на медиацията. Правен преглед (1). pp. 91-100. ISSN 1310-9472

Стойчева, Катя (2008) Playfulness: Връзка на игровата нагласа с творчеството и личността. Българско списание по психология = Bulgarian journal of psychology (1-4). pp. 331-338. ISSN 0861-7813

Стойчева, Катя and Щетински, Димитър and Попова, Калина (2008) Скала за творческа мотивация на Пол Торанс : Надеждност и конструкт валидност на българската форма. Психологични изследвания (1). pp. 215-320. ISSN 1311-4700

Стойчева, Светлана (2008) "Личност многостранно нехарактерна". Култура (10). p. 2. ISSN 0861-1408

Стойчева, Светлана (2008) Детството по стратиевски – нашият живот в небето = Gyermekkor Sztratiev modra avagy Eletunk az egben. Хемус = Haemus (3-4). pp. 59-63. ISSN 1216-2590

Стойчева, Светлана (2008) Кукувичата книга на Йордан Радичков (за „Ние, врабчетата”)= Jordan Radicskov kakukkos konyve(nehany gondolat а Mi, verebek cimu kisregenyrol). Хемус=Haemus (2). pp. 57-63. ISSN ISSN 1216-2590

Стойчева, Светлана (2008) Приключенията на Лиско, приключенията на автора. Хемус=Haemus (1). pp. 59-63. ISSN 1216-2590

Стойчева, Светлана (2008) Сецесионни жестове в прозата на Йордан Йовков. Годишник на Филологически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”, 6. pp. 122-129.

Тарашева, Елена (2008) Корпусите в преподаването на чужди езици. Чуждоезиково обучение : Двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, XXIV (4). pp. 3-12. ISSN 0205-1834

Тодоров, Антоний (2008) Турция, ЕС и българските дебати. Критика и хуманизъм, 27 (2). pp. 167-181. ISSN 0861-1718

Томов, Тома (2008) Добромир Хриз, който владееше Просек и Струмица. Анамнеза, 3 (1). pp. 97-115. ISSN 1312-9295

Хаджиева, Ваня (2008) "Северен поток" - големият сблъсък на интереси. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (4 (26)). pp. 43-45. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2008) "Южен поток" - сделка или не. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (5 (27)). pp. 39-41. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2008) Глобалното затопляне възможна причина за конфликти. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (1(23)). pp. 42-43. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2008) Европейският пазар на нефт и газ - какво се случва и какво да очакваме. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (3 (25)). pp. 44-45. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2008) Приемливо ли е да се изгаря храна. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (2 (24)). pp. 44-45. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2008) Син поток от Русия до Турция. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (6 (28)). pp. 39-40. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2008) Суровият петрол разбива рекорд след рекорд. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (7 (29)). pp. 39-41. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2008) Ще има ли лед на Северния полюс. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (8 (30)). pp. 40-41. ISSN 1312-7322

Христова, Евелина (2008) Вътрешно организационни комуникации и социални групи [докторантска разработка]. Годишник на департамент "Масови комуникации" 2007 г.. ISSN 1310-8670

Христова, Светла (2008) Някои наратологични категории и принципи в сюжетното изграждане на киносценария. Кино : Списание на Съюза на филмовите дейци (2). pp. 53-59. ISSN 0861-4393

Book Section

Andreev, Andrey and Kirov, Nikolay (2008) Text Search in Document Images Based on Hausdorff Distance Measures. In: Proceedings of the International conference on computer systems and technologies and Workshop for PhD students in computing CompSysTech'08, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 June. Association for Computing Machinery, Sofia, II.5-1. ISBN 9789549641523

Genova, Irina (2008) L’interesse critico per l’identità artistica ibrida. L’opera di Nicolay Diulgheroff. In: Николай Дюлгеров=Nikolay Diulgheroff=Nikolay Diulgheroff : [каталог на изложба]. Министерство на културата, Министерство на външните работи, София, pp. 24-30.

Ignatov, Sergei (2008) El estado y la sociedad en el Egypto antiguo y su reflejo en los valores europeos. In: Perspectivas sobre Oriente y Occidente : actas del II Curso de Primavera, Lugo, 3-7 de abril de 2005. Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, pp. 15-24. ISBN 978-84-9887-001-5

Ivanov, Stanislav and Peneva, Juliana and Tuparov, George (2008) Finalizing of UP2UML Project. In: Proceedings of the 4th Annual International Workshop on Computer Science and Education in Computer Science : 6-8 June 2008, Borovetz, Bulgaria. New Bulgarian University, Sofia, pp. 119-128. ISBN 9879545354304

Maneva, Veselina (2008) Enforcement the rights over objects of industrial property in the republic of Bulgaria in accordance with the trips agreement. In: Demand for knowledge in the process of European economic integration. Bulgarian Academy of Sciences - institute of economics, Sofia, pp. 219-229. ISBN 978-954-9313-03-1

Nikolova, Maria (2008) Assesment the degree of e-communication between state administration, citizens and business. In: Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech- 2008), 19- 20 September 2008, St. St. Constantine and Elena resort, Bulgaria. King, Sofia, pp. 99-108. ISBN 9789549518559

Nikolova, Maria (2008) Major and minor knowledge, basic and optional courses for students in the program "Informatics" in New Bulgarian University. In: Proceedings of the International Conference on Information Technologies (InfoTech- 2008), 19- 20 September 2008, St. St. Constantine and Elena resort , Bulgaria. King, Sofia, pp. 155-160. ISBN 9789549518559

Peneva, Juliana and Ivanov, Stanislav and Staynov, Petko (2008) An educational project for master’s program in computing. In: Proceedings of the International conference on computer systems and technologies and Workshop for PhD students in computing CompSysTech'08, Gabrovo, Bulgaria, 12-13 Junе. Association for Computing Machinery, Sofia, IV.7-1. ISBN 9789549641523

Spassova, Maria (2008) Las perífrasis verbales en español como marcas distintivas en la atribución forense de autoría. In: 25 años de Lingüística Aplicada en España : hitos y retos = 25 years of Applied Linguistics in Spain: milestones and challenges. Universidad de Murcia, Murcia, pp. 605-614. ISBN 9788483717141

Tarasheva, Elena (2008) Media as content for language learning at university: impact on language proficiency. In: Realizing Content and Language Integration in Higher Education. Maastricht University, Maasticht, pp. 179-190.

Tashevska, Svetla (2008) Some Lesson Planning Problems for New English Language Teachers. In: The Language : a Phenomenon without Frontiers = Езикът : феномен без граници. Медицински Университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов", Варна, pp. 424-429. ISBN 9789549685435

Vassileva, Maya (2008) King Midas in Southeastern Anatolia. In: Anatolian Interfaces: Hittites, Greeks and Their Neighbours : Proceedings of an International Conference on Cross-Cultural Interaction, September 17-19, 2004. Oxbow Books, Oxford, pp. 165-171. ISBN 9781842172704

Алексова, Десислава (2008) Устойчиво развитие на територии със съхранени природни ландшафти чрез изграждане на екотуристически маршрути. In: Седми международен симпозиум "Екология - устойчиво развитие" : Научни трудове : Враца, 23-25.10.2008. Съюз на учените, pp. 131-135.

Арабаджийски, Николай (2008) Контрол в местното самоуправление. In: Европейският град 2008 : Политики за устойчиво развитие : Сборник доклади : Международна конференция "Европейският град: архитектура и градоустройство, сигурност и финанси", 14-16 септември 2008, София. Нов български университет, Център за публична администрация, Национална асоциация на общинските служители в България, София, pp. 165-190. ISBN 9789540727455

Байков, Байко and Киров, Веселин and Захаринов, Ботьо and Петков, Йоско and Маринова, Надя (2008) Проучване движението на биогенни и токсични елементи в антропогенно формирана трофична верига във ферма за отглеждане на бройлери. In: Седми международен симпозиум "Екология - устойчиво развитие" : Научни трудове : Враца, 23-25.10.2008. Съюз на учените, pp. 22-27.

Василева, Майя (2008) Каменна брадва-скиптър от с. Главан, община Гълъбово. In: По пътя на миналото : Сборник научни статии по повод 65-годишнината на д-р Георги Китов. Арос, София. ISBN 9789549873498

Винарова, Живка and Михова, Полина (2008) Стандартни правила при писане на дипломни и докторски тези. In: Годишник на департамент Медикобиологични науки. Нов български университет, София. ISBN 9789545353449

Винарова, Живка and Михова, Полина (2008) Тълковен Речник на избрани термини и концепции по медицинска информатика – на български и английски език. In: Годишник на департамент Медикобиологични науки. Нов български университет, София. ISBN 9789545353449

Винарова, Живка and Михова, Полина and Пенджуров, Илия and Гладилов, Стефан (2008) Теоретични и практически аспекти на информационния мениджмънт - специализирано в медицината. In: Кръгла маса “Информационен мениджмънт в медицината” : [CD]. Нов български университет, Департамент Медикобиологични науки, София. ISBN 9789545355172

Димитров, Владимир (2008) История и национална идентичност в стенописи от късното българско Възраждане. In: Университетски четения и изследвания по българска история : IV Международен семинар, Смолян, 11-13 май 2006 г. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 133-144. ISBN 9789540727684

Димитрова, Ралица (2008) Интелектуалният капитал, балансираната система от показатели и добавената стойност в компанията. In: Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие, 13-15 юни 2008, Бургас : Сборник доклади. Бургаски свободен университет, Бургас, pp. 278-286. ISBN 9789549370621

Димитрова, Ралица and Костенаров, Красимир (2008) Ефекти върху цената на собствения капитал в условията на евроинтеграция (анализ на база избрани страни от Централна Европа). In: Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. Наука и икономика, Варна, pp. 353-364. ISBN 9789542103691

Желязкова-Тея, Таня (2008) Разбирането като медиатор между езотеричното и екзотеричното познание. In: Философия и езотерика. Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, pp. 171-180. ISBN 9789546805652

Захариев, Ясен (2008) Философските организации: Ентусиазъм и инициатива. In: Философският XX век в България. Изток-Запад, София, pp. 185-205. ISBN 9789543214433

Захариев, Ясен (2008) Философските форуми : спорадични изяви зад граница. In: Философският XX век в България. Изток-Запад, София, pp. 271-275. ISBN 9789543214433

Иванова, Евгения (2008) Деградация на политическото: Благоевград, Кирково, Несебър. In: Местни избори 2007. Политика . Нов български университет, София, pp. 53-71. ISBN 9789545355066

Калчев, Емил (2008) Със снижаване на ставките намалява ли склонността за укриване на налози? In: Теория и практика на финансовите престъпления: Юбилейна международна научна конференция, 29-30 ноември 2007 г. Университететско издателство Стопанство, София, pp. 283-290. ISBN 9789544949570

Калчев, Емил (2008) Капиталовият пазар в България – елемент на финансовата система. In: Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. Наука и икономика, Варна, pp. 283-290. ISBN 9789542103691

Касабов, Иван (2008) Въведение в проблематиката. In: Лингвистиката между строгите науки и свободните изкуства. Лингвистика . Нов български университет, София, pp. 7-14. ISBN 9789545355189

Касабов, Иван (2008) За принципите на лингвистичния анализ. In: Името в паметта на езика : Сборник в памет на професор Борис Симеонов. Фигура , София, pp. 237-246. ISBN 9789549985245

Касърова, Виолета and Димитрова, Ралица and Енчев, Радослав and Пампорова, Антоанета (2008) Приложение на балансираната система от показатели в управлението на предприемаческия университет – аналитичен обзор. In: Финансови иновации : Изследвания и практики. Нов български университет, София, pp. 295-328. ISBN 9789545355028

Конов, Явор (2008) Уводни страници. In: Лексикографско, историографско и библиографско наследство на Себастиан дьо Бросар (1655-1730) - духовник, музикант и ерудит. Музикално общество "Васил Стефанов", София, pp. 11-13. ISBN 9789549425055

Манева, Веселина (2008) Изобретението като обект на индустриална собственост. In: Юбилеен сборник в памет на професор Петко Венедиков. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 159-175. ISBN 9789540727295

Михова, Полина (2008) Медицинският информатик. In: Годишник на департамент Медикобиологични науки. Нов български университет, София. ISBN 9789545353449

Михова, Полина and Пенджуров, Илия (2008) Компютърни приложения в медицината и здравеопазването. In: Годишниник на департамент Медикобиологични науки. Нов български университет, София. ISBN 9789545353449

Наймушин, Борис (2008) Съвременно преводознание и проблеми на библейския превод. In: L’Homme dand le texte : Melanges offerts a Stoyan Athanassov a l’occasion de son 60 anniversaire = Човекът в текста : Юбилеен сборник в чест на Стоян Атанасов. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 325-336. ISBN 9789540724348

Панайотов, Димитър (2008) Глава 1. Въведение. In: Мениджмънт и лидерство : Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма "Бизнес администрация". Нов български университет, София, pp. 9-16. ISBN 9789545354991

Панайотов, Димитър (2008) Глава 10. Мениджъри, лидерство и екипност. Подходи за изследване. In: Мениджмънт и лидерство : Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма "Бизнес администрация". Нов български университет, София, pp. 201-219. ISBN 9789545354991

Панайотов, Димитър (2008) Глава 7. Кроскултурен мениджмънт и организационно поведение. In: Мениджмънт и лидерство : Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма "Бизнес администрация". Нов български университет, София, pp. 135-162. ISBN 9789545354991

Панайотов, Димитър (2008) Глава 9. Бизнес медиация и водене на преговори. In: Мениджмънт и лидерство : Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма "Бизнес администрация". Нов български университет, София, pp. 180-200. ISBN 9789545354991

Попова, Теодора and Петков, Йоско and Киров, Веселин and Байков, Байко and Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя (2008) Преценка на степента на микробно деконтаминиране при преработка на несменяема постеля по три технологии с помощта на маркирани микроорганизми. In: Седми международен симпозиум “Екология – устойчиво развитие” : Научни трудове : Враца, 23-25.10.2008. Съюз на учените, Враца, pp. 42-45.

Радев, Кирил (2008) Ролята на енергийните ресурси за устойчивото развитие на националната икономика. In: Икономически политики за устойчиво развитие : Международна научна конференция 19-20 октомври 2007 г. Университетско издателство "Стопанство", София, pp. 214-230. ISBN 9789544949853

Радев, Кирил (2008) Четвърта глава. Развитие и преструктуриране на въгледобивната промишленост в националната икономика приватизация и социални последици. In: Деиндустриализация и преструктиране на заетостта в България : Икономически и социални последици. Университетско издателство "Стопанство", София, pp. 235-260. ISBN 9789544949556

Стайков, Ивайло И. (2008) Европейското доброволно рамково междусекторно споразумение за работа от разстояние от 2002 година. In: България в Европейския съюз: Първи резултати. ГорексПрес, София, pp. 195-205. ISBN 954616139Х

Стефанова, Румяна (2008) Интернет, идентичност и интеркултурният диалог. In: Годишник. Факултет по изкуствата. Югозападен университет "Неофит Рилски" : Интеркултурен диалог и интеграция. ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, pp. 56-59. ISBN 9789546805683

Стойчева, Светлана (2008) Детският читател срещу детския писател. In: Детската книга на XXI век и нейните читатели : Сборник доклади от кръгла маса. ИК "Жажда". ISBN 978-954-795-220-1

Стоянов, Росен К. (2008) Кибертероризмът - ахилесовата пета на глобалното общество. In: Сборник с доклади от научна конференция "Тероризъм, медии, сигурност", София, 19.11.2007 г. Нов български университет, Департамент Масови комуникации, София, pp. 175-184.

Стоянов, Росен К. (2008) На избори за Европа. In: Първа година европейска България : Избори и образи. Политика . Нов български университет, София, pp. 69-74. ISBN 9789545355059

Хаджиева, Ваня (2008) Стоковите тържища - същност и характеристики. In: Научна конференция с международно участие Науката в условията на глобализация, 1-2 октомври 2008 г. : Научни трудове : Том III, част ІІ. Дъга-ЙК, Кърджали, pp. 223-228.

Хаджиева, Ваня (2008) Стоковите тържища като генератор за ускорено икономическо развитие на регионалната икономика. In: Научна конференция с международно участие Науката в условията на глобализация, 1-2 октомври 2008 г. : Научни трудове : Том III, част ІІ. Дъга-ЙК, Кърджали, pp. 216-222.

Monograph

Andonov, Filip (2008) Multicriteria group decision support system "Group Multichoice". Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository. (Unpublished)

Ivanov, Stanislav and Peneva, Juliana (2008) Adaptation of Computer Science Courses for e-learning. Other. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository. (Unpublished)

Lambova, Anelia (2008) Literarische Texte im multimedialen Sprachlabor. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository. (Unpublished)

Ламбова, Анелия (2008) Частиците като обект на лингвистични изследвания. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Пенева, Юлиана and Иванов, Станислав (2008) Развитие на курсовете по информатика в университетското електронно обучение. Other. Научен електронен архив на НБУ . (Unpublished)

Касърова, Виолета (2008) Нов прочит на финансовия анализ от позициите на стойността. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Минков, Живко (2008) Детерминанти в появата, експанзията и консовидацията на европейските социални държави. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Conference or Workshop Item

Almalech, Mony (2008) When the man became Adam. In: EFSS’2008 “Translation as social and personal doctrine”, 6-16 September 2008, Sozopol – Bulgaria , Sozopol – Bulgaria.

Nesheva-Kiosseva, Ninel (2008) Environmental management and the impact of regulation in Bulgaria. In: Second Italian CSEAR Conference on Social and Environmental Accounting Research, 17-19 September 2008, University of Bologna, Rimini, Italy. (Submitted)

Nesheva-Kiosseva, Ninel (2008) Financial functions and Economic Growth: Risk and Liquidity, Bulgaria 1997-2007. In: Third Conference of Southeast Europe Monetary History Network (SEEMHN): "Banking and Finance in SE Europe: Lessons of Historical Experience", 14 March 2008, Bank of Greece, Athens, Greece. (Submitted)

Penjurov, Ilia and Mihova, Polina and Vinarova, Jivka (2008) Exploitation results of MIS Imunolog. In: 5th Balkan Congress of Immunology, 1-3 June 2008, Ohrid, Macedonia. (Submitted)

Stoycheva, Katya (2008) The new and the best : Ambiguity tolerance and creativity motivation. In: XXIX International Congress of Psychology, Invited symposium IS-008 “Tolerance for ambiguity, creativity, and personality”, 20-25 July 2008, Berlin, Germany. (Submitted)

Stoycheva, Katya and Lubart, Todd I. and Zenasni, Franck and Popova, Kalina (2008) Relation of ambiguity tolerance to cognitive and affective needs : A cross cultural content analysis. In: XXIX International Congress of Psychology, Invited symposium IS-008 “Tolerance for ambiguity, creativity, and personality”, 20-25 July 2008, Berlin, Germany. (Submitted)

Георгиев, Людмил (2008) Етичната задлъжнялост на българската администрация. In: Юбилейна международна научна конференция "Публичната администрация - предизвикателства и перспективи", 30-31 октомври 2008, София, България. (In Press)

Захаринов, Ботьо and Пейчинова, Миглена (2008) Екологична преценка на съвременни технологии. Преработка на биоразградими отпадъци. In: Third International Scientific Conference Anomalous Natural and Anthropogenic Influences and Phenomena in the Environmental Medium and the Common Inheritance, 27-29 June 2008, Ohrid. (In Press)

Иванова, Евгения (2008) Изгубената независимост в учебниците по история на националната държава България. In: Пътища към независимостта : национална конференция на департамент “История”, посветена на 100-годишнината от обявяване на независимостта на България през 1908 г., 20-22 септември 2008, Созопол, България. (Submitted)

Иванова, Евгения (2008) Изобретяване на травматична памет: Батак 2007. In: XVII Международна кръгла маса "Памет и забрава", 15-17 февруари 2008, Благоевград, България. (Submitted)

Касърова, Виолета and Димитрова, Ралица and Сяров, Любен (2008) EVA-метриката в новия прочит на финансовия анализ. In: Международна конференция "Авангардни научни инструменти в управлението ‘2008", 19-23 септември 2008 , Равда, България. (Submitted)

Пенджуров, Илия (2008) Експлоатационни резултати на МИС "Имунолог". In: 18-th Annual Assembly of IMAB and 3-rd National Congress of Immunology, 8-11 May 2008, Varna, Bulgaria. (Submitted)

Стоянов, Росен К. (2008) Регулации в комуникациите – закони, кодекси или морал? In: Конференция "Регулация/саморегулация в медиите и ПР", 5-6 юни 2008, София, България. (Submitted)

Стоянов, Росен К. (2008) Медийно образование и медийна грамотност. In: Научна конференция "Медийна и ПР грамотност", 27-28 ноември 2008, Нов български университет, София, България.

Book

Цветков, Пламен С. (2008) Светът на мегамитовете : Някои политически и историографски митове на XX век. Нов български университет, София, pp. 399-431. ISBN 9789545354984

Канушев, Мартин (2008) Социалното конструиране на девиантния субект. Критика и хуманизъм, София. ISBN 9789545871320

Костадинова, Ралица and Владимиров, Румен (2008) Наказателно право в схеми и определения. Обща част. Сиела, София. ISBN 9789542802198

Thesis

Abisror, Max (2008) The local education budget as an issue between the central government and local government (The Israeli case study). PhD thesis, New Bulgarian University.

Hreish, Khalid (2008) Attitudes of Palestinian Parents Who Live within the Palestinian Authority Regarding the Use of Corporal Punishment toward their Children : Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy. PhD thesis, New Bulgarian University.

Бузов, Емил (2008) Древноегипетската дидактична литература III - II хил. пр. Р. Хр. PhD thesis, Нов български университет.

Младенов, Младен (2008) Управление на конфликти. Методи за алтернативно разрешаване на спорове в данъчния процес (в контекста на приходната администрация). PhD thesis, Софийски университет "Свети Климент Охридски".

Петров, Георги (2008) Многомерна цифрова обработка и анализ на последователности от изображения : Автореферат на дисертация за получаване на научно образователна степен "доктор на НБУ" по научна специалност: 02.21.07 "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли). PhD thesis, Нов български университет.

Artefact

Савова, Кристина (2008) Модел "Еманоела". [Artefact]

Teaching Resource

Kirov, Nikolay (2008) Introduction to Programming in C++. [Teaching Resource] (Unpublished)

Касърова, Виолета (2008) Бизнес оценяване : Лекционни бележки. [Teaching Resource] (Submitted)

Касърова, Виолета (2008) Стойностният подход в корпоративното управление : Лекционни бележки. [Teaching Resource] (Submitted)

This list was generated on Mon Mar 4 20:21:14 2024 EET.