Logo

Items where Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 82.

Банкова, Ваня Иванова (2020) Характерни особености, функционални дисбаланси и потенциал за развитие на селските райони в Република България в контекста на членството в Европейския съюз : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 3.7. „Администрация и управление“ научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)“. PhD thesis, Нов български университет.

Николова, Ирена (2020) Фискална устойчивост и икономически растеж: тенденции и възможности. In: Шестата научна конференция на катедра "Икономикс", посветена на 100-годишнината на Университета за национално и световно стопанство "Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики", 19 ноември 2020, София, УНСС. (In Press)

Денкова, Лидия (2020) Философска естетика - II. Въпроси и отговори за изкуствата в две теми: Кино и Театър. [Teaching Resource] (Unpublished)

Младен, Младенов (2020) Уроците за организациите от пандемията COVID-19. Електронно списание "Право, политика, администрация", 7 (2). pp. 2-15. ISSN 2367-4601

Ал-Мамури, Хасун Алауи Хасун (2020) Урбанизация и градоустройство на град Бакуба : Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност „Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли“. PhD thesis, Нов български университет.

Хаджиев, Кристиян (2020) Управление чрез тотално качество и учеща организация. Technical Report. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Иванова, Мария А (2020) Управление на работодателската марка в XXI век – възможности и ограничения. Нов български университет, София. ISBN 9786192331351

Николова, Ирена (2020) Трансформирането на икономиката на България: предпоставки и фактори. Годишник на департамент „Администрация и управление“, 5 . pp. 158-179. ISSN 2603-297X

Хаджиев, Кристиян (2020) Теоретико-методологически характеристики на стратегиите за организационна промяна в бизнеса. International Journal Of Sciences And Arts, 2 . pp. 77-107. ISSN 2671-3551

Харизанова, Сияна (2020) Тематичният подход и междупредметните връзки и при ранното чуждоезиково обучение. [Teaching Resource] (Unpublished)

Младенов, Младен (2020) Табутата при одита на правното звено в организацията. Вътрешен одитор (3). pp. 23-27. ISSN 1312-4226

Киров, Николай (2020) Състезателно програмиране. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Харизанова, Сияна (2020) Създаване и адаптиране на методически материали за ранното чуждоезиково обучение. [Teaching Resource] (Unpublished)

Илиев, Пламен (2020) Съдебни експертизи. Съдебно-икономически експертизи : Електронен учебник. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Милков, Милко Дойчев (2020) Съвременни интерпретационни проблеми в камерното и силово музициране с пиано : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. PhD thesis, Нов български университет.

Трифонов, Трифон (2020) Стилови и интерпретационни проблеми в творби за духов оркестър от Николай Братанов, Жул Леви и Христо Тонев : Автореферат на дисертация за придобиване на научната и образователна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Василева, Елица Юриева (2020) Самоубийството - наказателноправни проблеми : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 3.6. Право (Наказателно право). PhD thesis, Нов български университет.

Ламбова, Анелия (2020) Решаване на казуси в обучението по немски език в университетската степен. [Teaching Resource] (Unpublished)

Тодорова, Ирена (2020) Раждането на американския консерватизъм: кратка история в портрети. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Иванова, Мария А. (2020) Професионалната дигитална грамотност и трансформацията на лидерите. In: Икономическо развитие и политики - реалности и перспективи : международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при БАН, 21-22 ноември 2019. Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", София, pp. 800-811. ISBN 9786192450397

Тарашева, Елена (2020) Превод за медиите: проблеми и решения. In: Школа по превод, 07.02.2020, Нов български университет, Департамент "Чужди езици и култури". (Unpublished)

Mladenov, Mladen (2020) Правни ефекти от COVID-19. Общество и право (3). pp. 4-23. ISSN 0204-8523

Николова, Ирена (2020) Правни аспекти при прилагане на документарния акредитив в международната търговия / Documentary Credit Application in International Trade: Legal Aspects. In: За ценностите в правото : Сборник с доклади и статии от научна конференция по случай 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов, проведена в Нов български университет на 15 май 2019 г. Нов български университет, София, pp. 234-246. ISBN 9786192331184

Георгиев, Георги Николов (2020) Потенциал на съществуващия сграден фонд за създаване на адаптирана жилищна среда за възрастни. Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия - София = Annuaire de l'Universite d'Architecture, de Genie Civil et du Geodesie - Sofia, 53 (2). pp. 359-369. ISSN 1310-814X

Арабаджийски, Петър (2020) Перспективи за използване на дронове в охранителната дейност. In: Сборник с научни доклади Международна практическа конференция „Съвременните реалности – проблеми и перспективи“. Нов български университет, София, pp. 264-275. ISBN 9789543831371

Николова, Ирена (2020) Обществените глобални рискове и бъдещето на световната икономика в условията на пандемия = Societal Global Risks and Future of World Economy in Pandemic. In: Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономическия университет - Варна, 11-12 май 202. Наука и икономика - ИУ, Варна, pp. 171-179. ISBN 9789542110385

Файнман, Ричард and Томов, Лъчезар (2020) Нови учебници за новата математика / Ричард Файнман; Лъчезар Томов, прев. [Teaching Resource] (Unpublished)

Иванова, Мария А (2020) Новата дигитална грамотност и човешкият капитал – парадигма за успешна адаптация и конкурентоспособност в условията на четвъртата индустриална революция. In: Българската мечта – позитивната концепция. Нов български университет, София, pp. 165-178. ISBN 9786192331313

Петрова-Форстер, Анна (2020) Непознатата Европейска клавирна музика от втората половина на XVIII и началото на XIX век. : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ по професионално направление : 8.3. „Музикално и танцово изкуство“. PhD thesis, Нов български университет.

Младенов, Младен (2020) Мълчаливият отказ като ерозия на легитимността. Общество и право (1). pp. 83-90. ISSN 0204-8523

Зереу, Пауло Рикардо Соарес (2020) Музикално-стилови характеристики на бразилския валс: Национален музикален език във Valsa de Esquina No. 8, Valsa de Esquina No. 12, и Valsa-Chôro No. 5 от Франсиско Миньоне : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. PhD thesis, Нов български университет.

Николова, Райна (2020) Медиите в България : 30 години по-късно : Национална научно-практическа конференция. Нов български университет, София. ISBN 9786192331436

Иванова, Мария А (2020) Лидерство (От бъдещето). In: Еволюция срещу революция или за моделите на развитие : сборник с доклади от VII международна научна конференция, 17-19 септември 2020 г., Русе, Т. 2. Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе, pp. 47-57. ISBN 9786197404166

Хаджиев, Кристиян (2020) Концептуален интегративен модел за ефективност на виртуалните екипи. Икономическа мисъл (5). pp. 3-26. ISSN 0013-2993

Младенов, Младен (2020) Ключови моменти от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 година. Вътрешен одитор (1). pp. 6-12. ISSN 1312-4226

Благоева, Елена (2020) Как управляваме непознатото – новите уроци за университетите. Годишник на департамент „Администрация и управление“, 5 . ISSN 2603-297X (In Press)

Данева, Анжела (2020) Италианските имена в художествения живот на България от последното десетилетие на XIX век. In: Пътешествия : [международна конференция 2020, София]. Изкуствоведски четения : тематичен рецензиран годишник за изкуствознание : старо изкуство. ǂ[т.] ǂ1, ISSN 1313-2342 ; 2020, II . Institute of Art Studies, BAS, Bulgaria, pp. 342-362. ISBN 9789548594981

Костадинова, Ралица (2020) Институтът на условното осъждане като проявление на принципа на хуманизъм в наказателното право. In: Правата на гражданите и тяхната защита : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. Нов български университет, София, pp. 531-538. ISBN 9786192330781 (e-book)

Илиев, Пламен (2020) Икономически измами и злоупотреби, и превенция срещу тях. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Димитрова, Ралица and Костенаров, Красимир (2020) Икономиката на ХХІ век - корпоративна, национална и международна : Сборник доклади от международна научно-практическа конференция, Нов български университет, София, 27 септември 2017 г. Нов български университет, София. ISBN 9786192330873

Ласков, Ласко (2020) Задача за назначенията. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Михайлова, Екатерина (2020) За ценностите в правото : Сборник с доклади и статии от научна конференция по случай 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов, проведена в Нов български университет на 15 май 2019 г. Нов български университет, София. ISBN 9786192331184

Марева, Амелия (2020) За лексикалния аналитизъм и синтетизъм: основни теоретични подходи и понятия. Manual. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Аврамов, Виктор (2020) Енергийните рискове за България : 2013-2019 : Сборник анализи и студии на Център за анализ и управление на рискове. Нов български университет, София. ISBN 9786192331368

Трендафилов, Димитър (2020) Една стратегия, много цели: иновация или реновация в управлението на търговските марки. In: Икономиката на ХХІ век – корпоративна, национална и международна : Сборник доклади от международна научно-практическа конференция (Нов български университет, София, 27 септември 2017 г.). Нов български университет, София, pp. 121-132. ISBN 9786192330873

Николова, Ирена (2020) Европейската парична политика след 2020 година: предизвикателства и възможности / European Monetary Policy after 2020: Challenges and Opportunities. In: Европа след избори. Новите предизвикателства пред интеграцията : Сборник с доклади от научната конференцията на БАЕИ, 1-3 ноември 2019 г. Българска асоциация за европейски изследвания, София, pp. 130-139. ISBN 9786199095317

Иванова, Мария (2020) Дигиталната трансформация и управлението на човешките ресурси – позитивната концепция. International Journal Of Sciences And Arts, 1 . pp. 58-75. ISSN 2671-3551

Харизанова, Сияна (2020) Детската литература в ранното чуждоезиково обучение. Особеното място на приказките и практически насоки за тяхното използване. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бокова, Ирена (2020) Градът - социални трансформации и културни практики: Годишник на департамент "Антропология" : 2010 г. Нов български университет, София. ISBN 9786192331306

Николова, Ирена (2020) Възможности и предизвикателства за експортноориентираните сектори на България в световната икономика = Opportunities and challenges for Bulgarian export-oriented sectors in world economy. In: Икономическо развитие и политики - реалности и перспективи : международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при БАН, 21-22 ноември 2019, София. БАН. Институт за икон. изследвания, София, pp. 233-240. ISBN 9786192450397

Калоянова, Биляна (2020) Влиянието на Баухаус върху съвременния концептуален дизайн. In: Векът на школата Баухаус: Сборник с доклади от юбилейна международна конференция „100 години „Баухаус“ и 10 год. програма Архитектура в НБУ. Нов български университет, София. (In Press)

Василева, Яна (2020) Влияние на течението Поп Арт върху дизайна на модната илюстрация през първата половина на двадесети век. Управление и образование, 16 (3). pp. 159-163. ISSN 1312-6121

Василева, Яна (2020) Влияние на руския авангард върху дизайна на модната илюстрация в началото на двадесети век. сп. Eastern Academic Journal, 1 . pp. 18-24. ISSN 2367–738

Василева, Яна (2020) Влияние на ОП-Арт върху творчеството на модните дизайнери през втората половина на двадесети век. Eastern Academic Journal, 2 . pp. 12-19. ISSN 2367–7384

Лозанова, Славина and Стоянова, Ивелина (2020) Билингвистичен подход на четивно взаимодействие при глухи деца. Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2020), 2 . pp. 280-287. ISSN 2683-118Х

Сергинов, Борис (2020) Баухаус и идеологиите. In: Векът на школата Баухаус: Сборник с доклади от юбилейна международна конференция „100 години „Баухаус“ и 10 год. програма Архитектура в НБУ. Нов български университет, София. (In Press)

Пърликов, Валерий (2020) Апологетизиране на страдането. Via Negativa [ISSN 2683-0809] (1). Фондация Керигма, София.

Хаджиев, Кристиян (2020) Адаптиране и балансиране елементите на организационната инфраструктура при проектиране на виртуални екипи = Designing virtual teams: Adaption and balancing of organizational infrastructure elements. In: 18-th International Scientific Conference “Management and Engineering ’20”, 13-16 September 2020, Sozopol, Bulgaria. (Unpublished)

Hadjiev, Kristian and Hadjitchoneva, Juliana and Ivanov, Angel (2020) eGovernment and eHealth in Bulgaria: Developments and Challenges. Годишник на департамент „Администрация и управление“, 5 . ISSN 2603-297X (Unpublished)

Krastanova, Radosveta and Hadjitchoneva, Juliana, eds. (2020) Villes en transformation : Defisq (pre)visions, perspectives = Changing cities : Challenges, predictions, perspectives. New Bulgarian University Press, Sofia. ISBN 9786192331207

Trendafilov, Dimitar and Ventura, Ilaria (2020) The role of packaging in communicating taste. In: Handbook of Culture and Communication of Taste. University of Palermo, Italy, Palermo, pp. 215-227.

Stambolieva, Maria (2020) Ten lectures in linguistics. New Bulgarian University Press, Sofia. ISBN 9786192331399

Georgiev, Georgi (2020) Sustainable Environment for Elderly People. Journal of Economic Development, Environment and People, 9 (1). pp. 17-26. ISSN 2285 – 3642

Laskov, Lasko M. (2020) Practical Java: Learning in exercises. Manual. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Nikolova, Irena (2020) Opportunities for EU Foreign Trade with Asian Countries: Case of Bulgaria, Czech Republic and Slovak Republic with China, India, and Japan. Economy & Business, 14 . pp. 26-34. ISSN 1314-7242

Laskov, Lasko (2020) OOP introduction in the first course of programming. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Laskov, Lasko (2020) Numerical integration of two-dimensional complex-valued functions for the needs of BIEM. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Laskov, Lasko (2020) Mathematical problems in the first course of programming. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Trendafilov, Dimitar (2020) Marketing of Food and Taste. In: Handbook of Culture and Communication of Taste. University of Palermo, Italy, Palermo, pp. 229-237.

Kostova, Bilyana and Dumanov, Boyan and Uzunov, Zhivko and Stoyanov, Ventseslav and Petkova, Vilma (2020) Investigation of medieval mortar and wall plaster from water reservoir by the fortified settlement at Mirkovo village, Bulgaria. Списание на Българското геологическо дружество = Review of the Bulgarian geological society, 81 (3). pp. 265-267. ISSN 0007-3938

Stoyanov, VA and Petkova, V and Kostova, B (2020) Influence of sulphate ions on the crystal chemistry of white cement mortars with a high content of marble filler powder. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 951 (1). pp. 1-9. ISSN 0928-4931

Potchekanska, Tsvetanka (2020) Igor Stravinsky and the European Musical Theater between the Two World Wars (Renard and Oedipus Rex) : Abstract for obtaining the educational and scientific degree of „Doktor”. PhD thesis, New Bulgarian University.

Kostova, Bilyana and Petkova, Vilma and Stoyanov, Ventseslav (2020) High energy milling activation time dependence of the mass loss during phase thermal decomposition of quartz, calcite and apatite. Списание на Българското геологическо дружество = Review of the Bulgarian geological society, 81 (3). pp. 40-42. ISSN 0007-3938

Lambova, Anelia (2020) Fremdsprachenlernen im universitären Bereich (am Beispiel der Neuen Bulgarischen Universität). [Teaching Resource] (Unpublished)

Mareva, Amelia (2020) Explicitation and Implicitaion in Translation: Towards a Heuristic for Investigating Translation Competence. Manual. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Lazova, Tsvete (2020) Ethnic constructs in Bulgarian antiquity : Ideological scapes, national imagination, branding images. Lap Lambert Academic Publishing. ISBN 9786200785251

Petrova, Daniela (2020) Die rechtssprache auf grundlage der Übersetzung von rechtsterminologie im sprachenpaar Deutsch und Bulgarissch : Autoreferat der Doktorarbeit zur Verleihung des akademischen und wissenschaftlichen Grades „Doktor” Fachbereich 2.1. Philologie Wissenschaftliche Fachrichtung „Theorie und Praxis der Übersetzung„. PhD thesis, Нов български университет.

Ivanov, Kliment (2020) Contemporary Multilevel Living Room Space. In: Villes en transformation : Defisq (pre)visions, perspectives = Changing cities : Challenges, predictions, perspectives. New Bulgarian University, Sofia, pp. 341-358. ISBN 9786192331207

Peneva, Juliana (2020) Challenges of forced e-learning. Working Paper. Национално издателство Аз-буки, Sofia. (Submitted)

Malinova, Mariana (2020) Al-Fārābī and His Concept of Epistemological Hierarchy. In: Knowledge and Education in Classical Islam: Religious Learning between Continuity and Change. Islamic History and Civilization, 172 . Brill, Leiden, pp. 186-200. ISBN 9789004413207

Georgiev, Georgi (2020) Age-friendly Living Environment in Support of Resilient Society in the Bulgarian Context. Resilience between Mitigation and Adaptation, 3 . pp. 310-319. ISSN 2704-6087

Laskov, Lasko (2020) Abstract data types. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

This list was generated on Wed May 18 09:21:57 2022 EEST.