Logo

Items where Division is "Natural Sciences" and Year is [pin missing: value2]

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 107.

Харизанов, Харизан (2013) Ясписите. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Алексова, Десислава (2012) Център за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки - принос за развитие на екотуризъм в Еминска планина. In: Сборник с доклади от трета годишна научна конференция "Екологизация - 2011" : II. Секция Рекреационна екология и туризъм. Нов български университет, София, pp. 7-13. ISBN 9789545353570

Алексова, Десислава (2012) Устойчиво развитие на туризма в природен парк Витоша. In: Предизвикателства пред съвременната икономика : Девета международна научна конференция : 22-23 юни 2012 г. Бояна. Международно висше бизнес училище, София, pp. 679-698. ISBN 9789549432572

Алексова, Десислава (2008) Устойчиво развитие на територии със съхранени природни ландшафти чрез изграждане на екотуристически маршрути. In: Седми международен симпозиум "Екология - устойчиво развитие" : Научни трудове : Враца, 23-25.10.2008. Съюз на учените, pp. 131-135.

Алексова, Десислава (2009) Устойчиво развитие на дестинациите чрез съчетаване на алтернативни видове туризъм. In: Тенденции в развитието на съвременния туризъм : Сборник доклади от международна научна конференция, Смолян, 15-17 октомври 2009 г. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - филиал Смолян, Смолян, pp. 190-194. ISBN 9789549358414

Захаринов, Ботьо (2012) Управление на отпадъците чрез оползотворяване на органичното им вещество и като източник на енергия - преминаване на установените отраслови граници. In: Сборник с доклади от трета годишна научна конференция "Екологизация - 2011" : I. Секция Екология и екологизация. Нов български университет, София, pp. 8-15. ISBN 9789545353570

Темелкова, Стефания and Алексова, Десислава (2013) Туристически ресурси на трансграничния регион България – Румъния – възможности за общ регионален бранд. In: Сборник с доклади от Пета годишна научна конференция "Екологизация - 2013" : II. Секция Рекреационна екология и туризъм. Нов български университет, София, pp. 12-19. ISBN 9789545353570

Алексова, Десислава (2009) Създаване на трансграничен парк "Родопи" - опазване на природните ресурси и устойчиво развитие на туризма. Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 8 (3-4). pp. 119-127. ISSN 1311-8668

Алексова, Десислава (2009) Създаване на нови туристически дестинации чрез развитие на екотуризъм в природните паркове. Лесовъдска мисъл : лесовъдство, парково и ландшафтно устройство,опазване на природната среда = Forestery ideas, XV (1). pp. 256-264. ISSN 1310-5639

Байков, Байко and Халак, Абдул Карим and Крински, Анджей and Киров, Кирил and Георгиев, Георги and Захаринов, Ботьо and Гугова, Милена and Попова, Ирина (2005) Създаване на антропогенна екосистема тип "Мезокосм" за проучване на биоакумулацията на олово и кадмий. In: Сборник доклади от научната конференция 10 години Факултет по ветеринарна медицина при ЛТУ (1994-2004 г.), София, 18 май 2005 г. Лесотехнически университет, София, pp. 72-77. ISBN 9543320144

Захаринов, Ботьо and Ризова, Теодора (2011) СПА индустрията се нуждае от уникалност. In: Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии. Нов български университет, София, pp. 211-224. ISBN 9789545356421

Попова, Теодора and Петков, Йоско and Байков, Байко and Симеонов, Иван and Киров, Веселин and Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя and Наков, Йонко and Кьосев, Пламен (2008) Редукция на патогенни микроорганизми при периодично-доливен и непрекъснат процес на метанова ферментация. Селскостопанска наука = Agricultural science, XLI (5). pp. 16-23. ISSN 1311-3534

Алексова, Десислава (2011) Регионална марка "Странджа" - предпоставка за повишаване на качеството и развитие на устойчив туризъм в природния парк. In: Сборник с доклади от научната конференция на тема: Туризмът - състояние и перспективи, 25 и 26 февруари 2011 г., Пловдив. Колеж по икономика и администрация, Пловдив, pp. 89-102. ISBN 9789549277616

Алексова, Десислава (2011) Регионална марка "Странджа" - предпоставка за повишаване на качеството и развитие на устойчив туризъм в природния парк. In: Сборник с доклади от научната конференция на тема: Туризмът - състояние и перспективи, 25 и 26 февруари 2011 г., Пловдив. Колеж по икономика и администрация, Пловдив, pp. 89-102. ISBN 9789549277616

Алексова, Десислава and Гюрова, Десислава (2012) Растителност и флора на природен парк Витоша – възможности за развитие на ботанически туризъм. In: Сборник с доклади от трета годишна научна конференция "Екологизация - 2011" : II. Секция Рекреационна екология и туризъм. Нов български университет, София, pp. 14-21. ISBN 9789545353570

Алексова, Десислава (2005) Развитие на устойчив туризъм като средство за опазване на биологичното разнообразие, ландшафта и природните ресурси на Западни Родопи. In: Сборник с научни трудове от студентска научна конференция "Опазване на биологичното разнообразие и управление на защитените територии". Българска фондация Биоразнообразие, София, pp. 158-166.

Алексова, Десислава (2011) Развитие на екотуризъм в малки населени места край влажните зони по примера на Национален природен резерват Керкини. In: Възможности и проблеми за развитието на алтернативните форми на туризъм в малките селища : Научно-приложна конференция с международно участие : Сборник доклади = Opportunities and Problems for Alternative Forms of Tourism Development in Small Villages. Академично издателство при Център за евроинтеграция и култура, Пловдив, pp. 87-96. ISBN 9789549498622

Алексова, Десислава and Гюрова, Десислава (2009) Развитие на ботанически туризъм в района на селата Ягодина, Триград и Мугла. Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 8 (3-4). pp. 112-118. ISSN 1311-8668

Байков, Байко and Ненов, Румен and Христов, Христо and Китанова, Моника and Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя (2003) Проучвания върху производството на биогаз от тор от кокошки-носачки : I. Екологична преценка на биошлама. In: Сборник научни доклади [от] Международна научна конференция "50 години Лесотехнически университет". Секция Ветеринарна медицина = Proceeding scientific papers [on] International scientific conference "50 years university of forestry". Лесотехнически университет, София, pp. 58-60.

Пейчинова, Миглена and Захаринов, Ботьо and Байков, Байко (2008) Проучвания върху почвите като ресурс за производство на биологична продукция. Преценка на производството и контрола върху биологина продукция в България. Селскостопанска наука = Agricultural science, XLI (5). pp. 24-29. ISSN 1311-3534

Байков, Байко and Христев, Христо and Пенков, Димо and Willeke-Wetstein, Christine and Steinbach, Joerg and Китанова, Моника and Захаринов, Ботьо (2003) Проучване на химичната нееднородност на кадмий и олово в трофична верига: автотрофни организми - дребни преживни животни в антропогенни екосистеми с повишен техногенен кларк. In: Сборник научни доклади [от] Международна научна конференция "50 години Лесотехнически университет". Секция Ветеринарна медицина = Proceeding scientific papers [on] International scientific conference "50 years university of forestry". Лесотехнически университет, София, pp. 55-57.

Байков, Байко and Киров, Веселин and Захаринов, Ботьо and Петков, Йоско and Маринова, Надя (2008) Проучване движението на биогенни и токсични елементи в антропогенно формирана трофична верига във ферма за отглеждане на бройлери. In: Седми международен симпозиум "Екология - устойчиво развитие" : Научни трудове : Враца, 23-25.10.2008. Съюз на учените, pp. 22-27.

Найденов, Янчо and Захаринов, Ботьо and Стоянов, Николай (2013) Производство на енергийна дървесна биомаса. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Захаринов, Ботьо and Колев, Никола В. (2002) Природоползването при устойчиво развитие - проблеми и възможни решения. In: Четвърти международен симпозиум “Екология – устойчиво развитие” : Научни трудове : Враца, 04-06.10.2002. Съюз на учените, Враца, pp. 129-138.

Алексова, Десислава (2011) Природозащитен център "Източни Родопи" – обект за орнитоложки, образователен и екотуризъм. In: Възможности и проблеми за развитието на алтернативните форми на туризъм в малките селища : Научно-приложна конференция с международно участие : Сборник доклади = Opportunities and Problems for Alternative Forms of Tourism Development in Small Villages. Академично издателство при Център за евроинтеграция и култура, Пловдив, pp. 97-106. ISBN 9789549498622

Марков, Евлоги and Захаринов, Ботьо and Митева, Невена (2013) Пригодност на рекултивирана почва от землището на с. Люлин, общ. Перник за отглеждане на земеделски култури. In: Сборник с доклади от четвърта годишна научна конференция "Екологизация - 2012" : I. Секция Екология и екологизация. Нов български университет, София, pp. 87-92. ISBN 9789545353570

Попова, Теодора and Петков, Йоско and Киров, Веселин and Байков, Байко and Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя (2008) Преценка на степента на микробно деконтаминиране при преработка на несменяема постеля по три технологии с помощта на маркирани микроорганизми. In: Седми международен симпозиум “Екология – устойчиво развитие” : Научни трудове : Враца, 23-25.10.2008. Съюз на учените, Враца, pp. 42-45.

Пейчинова, Миглена and Захаринов, Ботьо (2007) Преценка на възможностите за производство на биологична продукция в растениевъдството при внедряването на почвен подобрител по технология "Oxalor". In: Научно-приложна конференция с международно участие "Аерокосмически и наземни методи за оценка и въздействие на нарушени терени при открит въгледобив" : Посветена на 50-годишнината от Първия изкуствен спътник на Земята, 24-29 октомври 2007 г., Старозагорски минерални бани, България. (Submitted)

Колев, Никола В. and Захаринов, Ботьо (2002) Подходи за ефективно използване на ресурсите на екосистемата "почва-растителност-приземна атмосфера". In: Четвърти международен симпозиум “Екология – устойчиво развитие” : Научни трудове : Враца, 04-06.10.2002. Съюз на учените, Враца, pp. 139-143.

Алексова, Десислава and Белев, Тома (2013) Планове за управление на защитените територии – инструмент за управление на туризма. In: Сборник с доклади от четвърта годишна научна конференция "Екологизация - 2012" : II. Секция Рекреационна екология и туризъм. Нов български университет, София, pp. 12-19. ISBN 9789545353570

Алексова, Десислава and Белев, Тома (2013) Планове за управление на защитените територии – инструмент за управление на туризма. In: Сборник с доклади от четвърта годишна научна конференция "Екологизация - 2012" : II. Секция Рекреационна екология и туризъм. Нов български университет, София, pp. 12-19. ISBN 9789545353570

Гъргаров, Здравко and Захаринов, Ботьо (2002) Пазарните принципи и подходи при опазване на околната среда в България по пътя към евроинтеграцията. In: Пазарното стопанство и европейската интеграция - правни, икономически и социално-политически аспекти : Доклади от научната конференция с международно участие, 12-13 октомври 2001 г. Йоли принт, София, pp. 101-112.

Захаринов, Ботьо and Колев, Никола (2003) Оценка и управление на системата "почва-растителност-приземна атмосфера за постигане на устойчиво развитие. Екология и индустрия, 5 (1-3). pp. 48-51. ISSN 1311-2783

Алексова, Десислава (2013) Отговорният туризъм - механизъм за развитие на малките населени места. In: Съвременният модел на Европейският съюз и мястото на България в него. Издателство на МВБУ, Ботевград, pp. 701-714. ISBN 9789549432619

Алексова, Десислава (2011) Отговорният и солидарен туризъм – път към Човека и съприкосновението с него. In: Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза : Сборник статии. Икономика . Нов български университет, София, pp. 481-493. ISBN 9789545356421

Захаринов, Ботьо (2012) Организационни и икономически параметри на устойчивото земеползване в България. In: Осми международен симпозиум "Екология - устойчиво развитие" : Научни трудове : Враца, 18-20.10.2012. Съюз на учените, Враца, pp. 96-106.

Алексова, Десислава (2006) Община Кърджали – уникална туристическа дестинация, предлагаща атрактивни туристически обекти и маршрути. Ландшафтна архитектура : Издание на Съюза на ландшафтните архитекти (4(8)). pp. 28-31. ISSN 1312-5451

Георгиев, Людмил (2014) Нов български университет: Научни изследвания и творчески постижения (1991 – 2012). Нов български университет, София.

Христов, Ефтим and Киров, Кирил and Захаринов, Ботьо and Гугова, Милена (2002) Наличие на олово и кадмий във вътрешни органи на свине от различни региони на Северна България. Животновъдни науки : Научно списание на Националния център за аграрни науки = Animal Sciences, XXXIX (1). pp. 67-70. ISSN 0514-7441

Захаринов, Ботьо and Колев, Никола (2010) Мониторингът на почвите в България елемент на националната автоматизирана система за екологичен мониторинг. Селскостопанска наука = Agricultural science, XLIII (5). pp. 3-10. ISSN 1311-3534

Колев, Никола and Цветковски, Митко and Захаринов, Ботьо (2001) Методичен подход при инструментална оценка на екологичното състояние на почвените и растителните ресурси. Научни трудове : Аграрен университет - Пловдив = Scientific Works : Agricultural University - Plovdiv, XLVI (5). pp. 361-368. ISSN 1312-6318

Алексова, Десислава (2011) Магията на Родопите, изразена във възрожденската архитектура, живите традиции и пъстрия фолклор на Широка лъка. In: Varia Thracica : Studia in honorem Mariae Čičikova. Академично издателство "Марин Дринов", София, pp. 292-302. ISBN 9789543224142

Алексова, Десислава (2006) Курортно-туристически потенциал на Смолянска област – приоритетно развитие на екотуризма, като част от устойчивия комплексен туризъм. PhD thesis, Нов български университет.

Киров, Кирил and Байков, Байко and Гугова, Милена and Попова, Ирина and Близнаков, Атанас and Захаринов, Ботьо and Коцева, Силвия (2005) Критерии за оценяване химичната нееднородност на биосферата. Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 4 (3-4). pp. 41-49. ISSN 1311-8668

Байков, Байко and Захаринов, Ботьо (2005) Какво да се прави с боклуците : Има поне две технологии, които са по-безопасни и по-евтини от "бинтоването" на сметта в София. Капитал (30). ISSN 1310-7984

Алексова, Десислава (2005) Испания – дестинация за алтернативен туризъм. Туристически пазар : Т.П. (11/12). pp. 10-11. ISSN 1311-1485

Захаринов, Ботьо and Колев, Никола (2003) Икономически параметри на устойчивото развитие на околната среда. In: Годишник на департамент Икономика и бизнес администрация. Нов български университет, Департамент "Икономика и бизнес администрация", София, pp. 29-33. ISBN 9545353295

Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя and Колев, Никола (2004) Икономически параметри на устойчивото развитие на околната среда. Екология и индустрия, 6 (2). pp. 216-219. ISSN 1311-2783

Байков, Байко and Петков, Йоско and Киров, Кирил and Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя and Попова, Ирина (2007) Изследване качествата на биошлама като естествен заместител на високоенергоемки изкуствени торове. Екологична оценка на количеството на токсични елементи в биошлама. Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection (2). pp. 33-36. ISSN 1311-8668

Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя (2005) За необходимостта от екологизация на икономиката. In: Годишник на департамент Икономика и бизнес администрация. Нов български университет, София, pp. 156-159. ISBN 9545353295

Захаринов, Ботьо and Найденов, Янчо (2012) Енергийна криза, глобализация и устойчиво развитие. In: Сборник с доклади от трета годишна научна конференция "Екологизация - 2011" : I. Секция Екология и екологизация. Нов български университет, София, pp. 16-23. ISBN 9789545353570

Янчев, Иван and Захаринов, Ботьо and Кръстев, Красимир (2002) Екологично въздействие на трансгенните култури върху агроекосистемите. Животновъдни науки : Научно списание на Националния център за аграрни науки = Animal Sciences, XXXIX (1). pp. 73-75. ISSN 0514-7441

Захаринов, Ботьо (2001) Екологичната глобализация и Балканите. Екология и индустрия, 3 (1-3). pp. 23-26. ISSN 1311-2783

Захаринов, Ботьо and Пейчинова, Миглена (2008) Екологична преценка на съвременни технологии. Преработка на биоразградими отпадъци. In: Third International Scientific Conference Anomalous Natural and Anthropogenic Influences and Phenomena in the Environmental Medium and the Common Inheritance, 27-29 June 2008, Ohrid. (In Press)

Захаринов, Ботьо and Пейчинова, Миглена (2010) Екологична преценка на съвременни технологии. Преработка на биоразградими отпадъци. Почвознание, агрохимия и екология, XLIV (3). pp. 30-36. ISSN 0861-9425

Байков, Байко and Чуканов, Иво and Захаринов, Ботьо (2004) Екологична преценка на нова технология на метанова ферментация на битови органични отпадъци. Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 3 (4). pp. 32-38. ISSN 1311-8668

Байков, Байко and Захаринов, Ботьо and Христов, Христо and Харизанов, Харизан (2002) Екологична преценка на нова технология за преработка на органични торове : I. Преценка на микробната деконтаминация. Животновъдни науки : Научно списание на Националния център за аграрни науки = Animal Sciences, XXXIX (1). pp. 71-72. ISSN 0514-7441

Байков, Байко and Захаринов, Ботьо (2005) Екологична оценка на технологиите за оползотворяване на органични битови отпадъци. Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection, 4 (3-4). pp. 4-15. ISSN 1311-8668

Захаринов, Ботьо (2014) Екологична биоенергетика при управление на агроекологични системи. Тракийски университет. (Unpublished)

Захаринов, Ботьо (2012) Европейска и национална енергийна стратегия до 2020 г. In: Студентска конференция "Алтернативни енергийни източници и интелигентна енергия", 17 февруари 2012, Нов български университет, София, България. (Submitted)

Алексова, Десислава (2012) Драгоманско блато и Чепън планина – формираща се дестинация за алтернативен туризъм. In: Сборник с доклади от трета годишна научна конференция "Екологизация - 2011" : II. Секция Рекреационна екология и туризъм. Нов български университет, София, pp. 1-6. ISBN 9789545353570

Митракиев, Боян (2016) Доналд Тръмп: кралят на социалните медии. In: Научна конференция "Журналистика и ПР в интернет", 25-26 ноември 2016, Нов български университет, София, България. (Unpublished)

Захаринов, Ботьо and Пейчинова, Миглена (2014) Добив на енергия от биомаса, с нетрадиционни суровини и култури. In: Екологизация'2014. Нов български университет, София. (Unpublished)

Захаринов, Ботьо and Илиева, Веселина (2003) Дистанционни методи в агроекологията. Наука, XIII (5). pp. 28-33. ISSN 0861-3362

Пенков, Марин and Захаринов, Ботьо and Пейчинова, Миглена (2008) Върху деградационни процеси в почвите на България. Екология и бъдеще : Научно списание за селскостопанска и горска наука = Ecology and future : Journal of agricultural and forest science, VII (1). pp. 11-17. ISSN 1312-0751

Йорданов, Йордан and Алексова, Десислава (2014) Възможности и проблеми в организацията на различни видове алтернативни пътувания. Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата", УНСС (9). pp. 207-210. ISSN 1314-0930

Захаринов, Ботьо and Пейчинова, Миглена (2009) Възможности за рекултивация на нарушени от минната промишленост терени : Състояние на почвите след третиране с продукти Oxalor. Минно дело и геология (1). pp. 42-46. ISSN 0861-5713

Алексова, Десислава (2006) Възможности за развитие на екотуризма в Западни Родопи. Ландшафтна архитектура : Издание на Съюза на ландшафтните архитекти (1(5)). pp. 29-33. ISSN 1312-5451

Белев, Тома and Алексова, Десислава (2013) Въздействие на горското законодателство и измененията в него върху управлението на защитените територии. In: Сборник с доклади от четвърта годишна научна конференция "Екологизация - 2012" : II. Секция Рекреационна екология и туризъм. Нов български университет, София, pp. 42-49. ISBN 9789545353570

Захаринов, Ботьо (2005) Въвеждането на система за управление на качеството в условията на активен иновационно-инвестиционен процес не е лесна и проста управленска задача. Стандартизация, метрология, сертификация : Списание на Държавната агенция по метрология и технически надзор, LVI (11). pp. 25-27. ISSN 1310-0831

Захаринов, Ботьо (2005) Въвеждането на ISO 9001 - управленско задача в условията на активен инвестиционен процес. In: Качеството - път към устойчивост : XVI национална научно-практическа конференция с международно участие "Качеството-за по-добър живот '2005" : Доклади. Съюз на специалистите по качеството в България : Сдружение Клуб 9000, София, pp. 96-100. ISBN 9549178013

Киров, Кирил and Халак, Абдул Карим and Байков, Байко and Сурджийска, Събка and Григорова, Светлана and Захаринов, Ботьо and Близнаков, Атанас and Коцева, Силвия and Кирилова, Ц. (2006) Влияние на олово и кадмий върху продуктивността на кокошки-носачки. Животновъдни науки : Научно списание на Националния център за аграрни науки = Animal Sciences, XLIII (3). pp. 55-57. ISSN 0514-7441

Харизанов, Харизан (2014) Българските гемоложки находки - възможности за приложението им в дизайна. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Захаринов, Ботьо (2011) Българската природа – дар и ресурси. Пропуснати възможности за икономически растеж или императив за бъдеще. In: Дискусионен форум "20 години НБУ" - Накъде България? (Интелектът и природата - реалният ни шанс срещу кризите), 13 октомври 2011, Икономически институт на БАН, София, България. (Submitted)

Захаринов, Ботьо and Пейчинова, Миглена (2014) Биоенергетични и почвено-екологични характеристики на биогаз и биошлам получени в процес на анаеробно разграждане. In: XIV Международна научна конференция ВСУ’2014, 5 юни 2014 г., Висше строително училище "Любен Каравелов", София, България. (Unpublished)

Харизанов, Харизан (2012) Ахатовите минерализации. б.и., София.

Захаринов, Ботьо and Пейчинова, Миглена (2014) Анаеробно разграждане на отпадъци с органичен произход за производство на биогаз. Агрохимическа и екологическа оценка на биомаса. In: XIV Международна научна конференция ВСУ’2014, 5 юни 2014 г., Висше строително училище "Любен Каравелов", София, България. (Unpublished)

Найденов, Янчо and Захаринов, Ботьо (2004) Актуални аспекти на екологическата сигурност. ПъблишСайСет-Еко, София. ISBN 9547490435

Satchanska, Galina and Topalova, Yana and Ivanov, Ivailo and Golovinsky, Evgeny (2006) Xenobiotic biotransformation potential of Pseudomonas rhodesiae KCM-R5 and Bacillus subtilis KCM-RG5, tolerant to heavy metals and phenol derivatives. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 20 (1). pp. 97-102. ISSN 1310-2818

Kostova, Bilyana and Petkova, Vilma and Stoyanov, Ventseslav and Uzunov, Zhivko (2021) The effect of high energy milling and high-thermal treatment on the structure and thermal decomposition of minerals from natural CaO-SiO2-P2O5 ceramic system. Materials Today Communications (26). pp. 1-9. ISSN 2352-4928

Baykov, Bayko and Tchoukanov, Ivo and Tchoukanova, Mila and Zaharinov, Botio and Georgieva, Yulia (2003) Technological parameters of anaerobic digestion of biodegradable organics in municipal solid wastes. In: Scientific publications : Vol. II Ecology. Science Invest Ltd., pp. 311-320. ISBN 9549097285

Kostova, B and Petkova, V and Kostov, Vl and Tzvetanova, Y and Avdeev, G (2021) TG/DTG-DSC and high temperature in-situ XRD analysis of natural thaumasite. Thermochimica Acta (697). pp. 1-8. ISSN 0040-6031

Alexova, Dessislava and Jordanov, Jordan (2013) Sector Policy for Health and Medical Spa Tourism in Republic of Bulgaria. Business Management and Strategy , 4 (2). pp. 29-41. ISSN 2157-6068

Popova, T. P. and Marinova-Garvanska, S. M. and Zaharinov, Botio and Kaleva, M. D. and Baykov, Bayko and Kirov, V. and Petrova, V. (2013) Reduction of sanitary indicator microorganisms in anaerobic digestion of poultry litter in combination with silages. International symposium ISB-INMA TEH : Agricultural and mechanical engineering . pp. 245-252. ISSN 2344-4126

Alexova, Dessislava (2013) Planning and Development of Tourism in the Protected Areas in Bulgaria. Management Horizons in Changing Economic Environment. Visions and Challenges : Proceedings of the 12th International Scientific conference, 26-28 September 2013 . pp. 19-35. ISSN 2029-8072

Satchanska, Galina and Topalova, Yana and Dimkov, Raycho and Petrov, Petar and Tsvetanov, Christo and Selenska-Pobell, Sonja and Gorbovskaya, Alla and Bogdanov, Vladimir and Golovinsky, Evgeny (2009) Phenol Biodegradation by Two Xenobiotics-Tolerant Bacteria Immobilized in Polyethylene Oxide Cryogels. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 62 (8). pp. 957-964. ISSN 1310-1331

Jordanov, Jordan and Alexova, Dessislava (2014) Opportunities and Problems in the Organization of Various Alternative Journeys. Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата", УНСС . pp. 211-214. ISSN 1314-0930

Baykov, Bayko and Hristev, Hristo and Penkov, D. and Zaharinov, Botio and Georgieva, Yulia and Willeke-Wetstein, Christine and Steinbach, Joerg (2003) Movement of cadmium and lead in anthropogenically formed trophic chains of a pasture type. Journal of Central European Agriculture, 4 (4). pp. 389-397. ISSN 1332-9049

Tchoukanov, Ivo and Georgieva, Yulia and Baykov, Bayko and Tchoukanova, Mila and Zaharinov, Botio (2003) Modern technology of anaerobic digestion of biodegradable organics in municipal solid wastes. In: Scientific publications : Vol. II Ecology. Science Invest Ltd., pp. 321-340. ISBN 9549097285

Baykov, Bayko and Popova, T. P. and Zaharinov, Botio and Marinova-Garvanska, S. M. and Kaleva, M. D. and Kirov, V. (2013) Microbiological evaluation of sewage sludge in terms of possibility of applications in soil as a fertilizer. In: Proceedings on the International Conference on Geoethics. Association of Geoscientists for International Development, Pribram. ISBN 9788090499348

Popova, T. P. and Zaharinov, Botio and Marinova-Garvanska, S. M. and Baykov, Bayko (2014) Microbiological evaluation of sewage sludge in terms of possibilities of application in soil as a fertilizer. InternationalJournal of Current Microbiology and Applied Sciences (IJCMAS), 3 (4). pp. 984-990. ISSN 2319-7706

Popova, T. P. and Kaleva, M. D. and Baykov, Bayko and Zaharinov, Botio and Marinova-Garvanska, S. M. (2013) Microbiological and epizootological characterization of materials from wastewater treatment plant. In: Proceedings : 10th International Symposium Modern Trends in Livestock Production, Belgrade, 2 - 4 October, 2013. Institute for Animal Husbandry, Belgrade, pp. 572-579. ISBN 9788682431695

Satchanska, Galina and Pentcheva, Elka N. and Atanasova, Radostina and Groudeva, Veneta and Trifonova, Radoslava and Golovinsky, Evgeny (2005) Microbial diversity in heavy-metal polluted waters. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 19 (3). pp. 61-67. ISSN 1310-2818

Kanchev, L. N. and Zaharinov, Botio and Tzvetkova, Petia and Kamenov, I. and Danailov, E. (2004) Melatonin, corticosterone, stress and phagocytic activity. In: VII Научна конференция с международно участие “ Екологични проблеми на планинското земеделие”, 27–28 май 2004, Троян, България. (Submitted)

Martin, Helene and Dagkessamanskaia, Adilia and Satchanska, Galina and Dallies, Nathalie and Francois, Jean (1999) KNR4, a suppressor of Saccharomyces cerevisiae cwh mutants, is involved in the transcriptional control of chitin synthase genes. Microbiology, 145 (1). pp. 249-258. ISSN 1350-0872

Kostova, Bilyana and Dumanov, Boyan and Uzunov, Zhivko and Stoyanov, Ventseslav and Petkova, Vilma (2020) Investigation of medieval mortar and wall plaster from water reservoir by the fortified settlement at Mirkovo village, Bulgaria. Списание на Българското геологическо дружество = Review of the Bulgarian geological society, 81 (3). pp. 265-267. ISSN 0007-3938

Stoyanov, VA and Petkova, V and Kostova, B (2020) Influence of sulphate ions on the crystal chemistry of white cement mortars with a high content of marble filler powder. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 951 (1). pp. 1-9. ISSN 0928-4931

Kostova, Bilyana and Petkova, Vilma and Stoyanov, Ventseslav (2020) High energy milling activation time dependence of the mass loss during phase thermal decomposition of quartz, calcite and apatite. Списание на Българското геологическо дружество = Review of the Bulgarian geological society, 81 (3). pp. 40-42. ISSN 0007-3938

Shindarska, Z. and Zaharinov, Botio and Petrova, V. and Ivanov, P. and Kostadinova, G. and Kirov, V. and Baykov, Bayko (2013) Ecological Assessment of differrent raw materials for biogas. International symposium ISB-INMA TEH : Agricultural and mechanical engineering . pp. 215-222. ISSN 2344-4126

Shindarska, Z. and Kostadinova, G. and Hadjiev, S. and Gencheva, Adelina and Zaharinov, Botio and Popova, T. P. and Kirov, V. and Tivchev, G. and Baykov, Bayko (2014) Co-digestion of waste activated sludge and silaged mix of chicken litter and fodder beet. InternationalJournal of Current Microbiology and Applied Sciences (IJCMAS), 3 (4). pp. 991-998. ISSN 2319-7706

Satchanska, Galina and Selenska-Pobell, Sonja (2005) Bacterial Diversity in the Uranium Mill-Tailing Gittersee as Estimated via a 16S rDNA Approach. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 58 (9). pp. 1105-1112. ISSN 1310-1331

Baykov, Bayko and Popova, Irina and Zaharinov, Botio and Kirov, Kiril and Simeonov, Ivan (2005) Assessment of the compost from the methane fermentation of litter from broiler production with a view to its utilization in organic plant production. In: Animals and Environment: Proceedings : XIIth International Congress, ISAH 2005, Warsaw, Poland. Bel Studio, Warsaw, pp. 65-72. ISBN 8389968363

Chukanov, Ivo and Baykov, Bayko and Zaharinov, Botio and Marinova, Nadia and Popova, Irina (2005) Application of mathematical models to optimization of the methane fermentation of fowl dung. In: Animals and Environment: Proceedings : XIIth International Congress, ISAH 2005, Warsaw, Poland. Bel Studio, Warsaw, pp. 251-254. ISBN 8389968363

Shindarska, Z. and Zaharinov, Botio and Marinova-Garvanska, S. M. and Kirov, V. and Baykov, Bayko (2013) Agroecologic valuation of organic waste in different technologies of storage. In: Proceedings : 10th International Symposium Modern Trends in Livestock Production, Belgrade, 2 - 4 October, 2013. Institute for Animal Husbandry, Belgrade, pp. 580-589. ISBN 9788682431695

Zaharinov, Botio and Shindarska, Z. and Marinova-Garvanska, S. M. and Kirov, V. and Baykov, Bayko (2013) Agroecologic valuation of organic waste in different technologies of storage. In: Proceedings on the International Conference on Geoethics. Association of Geoscientists for International Development, Pribram. ISBN 9788090499348

Baykov, Bayko and Kirov, Kiril and Gugova, Milena and Zaharinov, Botio and Popova, Irina and Krynski, Andrzej and Karim, Abdul and Penkov, Dimo and Hristev, Hristo (2005) A new concept for the bioaccumulation of lead and cadmium along a food chain with farm animals. In: Animals and Environment: Proceedings : XIIth International Congress, ISAH 2005, Warsaw, Poland. Bel Studio, Warsaw, pp. 199-202. ISBN 8389968363

Satchanska, Galina and Ivanova, Iliana and Groudeva, Veneta and Pentcheva, Elka N. and Kerestedjian, Thomas and Golovinsky, Evgeny (2005) Culture-Dependent Approach for Determining Microbial Diversity in Soils from KCM/AGRIA Region. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 58 (4). pp. 409-416. ISSN 1310-1331

This list was generated on Wed May 18 11:49:18 2022 EEST.