Logo

Items where Division is "English Studies" and Year is [pin missing: value2]

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 156.

Велчев, Росен (2011) „Плувците” на Скот Фицджералд. In: Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Международна конференция, Бургас, 24-25 юни 2011 г. Бургаски свободен университет, Бургас, pp. 161-168. ISBN 9789549370805

Велчев, Росен (2011) „Завръщане във Вавилон” на Скот Фицджералд. Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев : Серия 10, 50 . ISSN 1311-3321 (In Press)

Велчев, Росен (2011) Ще бъда толкова красива само за теб: значимостта на Фицджералдовите "Зимни мечти". Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев : Серия 6.3 Езикознание и литературознание, 50 (6.3). pp. 77-84. ISSN 1311-3321

Велчев, Росен (2011) Човешката идея: значимостта на Скот Фицджералд. In: Сборник "Дни на науката 2011". Съюз на учените в България, Велико Търново. (In Press)

Велчев, Росен (2012) Човек никога не знае колко място заема в живота на другите: прозрения в "Нежна е нощта" на Скот Фицджералд. Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев : Серия 6, 51 . ISSN 1311-3321

Стефанова, Албена (2018) Формиране на комуникативна компетентност по английски език за специални цели чрез работа със специализиран текст : Автореферат за придобиване на нааучна и квалификационна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Наймушин, Борис (2013) Устен превод на чужд език : Проблеми и предизвикателства. In: Хоризонти на филологическото знание : Юбилеен сборник по повод 100-годишнината от рождението на проф. Любомир Огнянов-Ризор. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 64-73. ISBN 9789540734996

Хаджикотева, Милка (2004) Усвояване на знания по чужд език в семиотичен план. In: Сборник приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение. Нов български университет, Департамент Приложна лингвистика, София, pp. 44-46. ISBN 9545353806

Нейкова, Мария (2015) Увод. In: Дейностно-ориентиран подход към изучаването на чужд език в контекста на електронното обучение от смесен тип. Фараго, София, pp. 7-11. ISBN 9786192060206

Марева, Амелия (2012) Теоретичен модел и методология на изследването. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Харизанова, Сияна (2020) Тематичният подход и междупредметните връзки и при ранното чуждоезиково обучение. [Teaching Resource] (Unpublished)

Харизанова, Сияна (2020) Създаване и адаптиране на методически материали за ранното чуждоезиково обучение. [Teaching Resource] (Unpublished)

Наймушин, Борис (2008) Съвременно преводознание и проблеми на библейския превод. In: L’Homme dand le texte : Melanges offerts a Stoyan Athanassov a l’occasion de son 60 anniversaire = Човекът в текста : Юбилеен сборник в чест на Стоян Атанасов. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 325-336. ISBN 9789540724348

Степанова, Мария and Наймушин, Борис (2018) Студенческие конкурсы устного перевода как современное средство профессиональной подготовки переводчика. Инновации в образовании (1). pp. 127-142. ISSN 1609-4646

Тарашева, Елена (2007) Ролята на повторенията за изграждане на текст. Корпусно изследване на базата на текстове на български и английски език : Автореферат на дисертация за присъждане на научна и образователна степен "доктор". Научна специалност: шифър 05.04.11 "Общо и сравнително езикознание (математическа лингвистика)". PhD thesis, Българска академия на науките.

Харизанова, Сияна (2012) Ранното чуждоезиково обучение - принципи, цели, развиване на основни езикови умения у децата. [Teaching Resource] (Unpublished)

Димитрова-Гюзелева, Светлана (2018) Развиване на житейски умения и кариерно ориентиране в езиковото обучение. In: Сборник в чест на 65-годишнината на проф. Тодор Шопов, дпн. Унив. издателство на СУ "Св. Кл. Охридски", София. (Submitted)

Димитрова-Гюзелева, Светлана (2015) Развиване на ефективни комуникативни умения за устно общуване на чуждия език. In: Знанието е сила = Scientia est potentia : Юбилеен сборник по случай 65-та годишнина на доц. Нели Раданова. Нов български университет, София, pp. 267-278. ISBN 9789545358876

Нейкова, Мария (2017) Проблемно обучение, електронно учене и мобилни технологии при изучаването на чужд език. Чуждоезиково обучение, 44 (2). pp. 150-157. ISSN 0205-1834

Марева, Амелия (2018) Проблемите при превод : някои теоретични и педагогически аспекти. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Стефанова, Албена (2016) Проблеми при формирането на комуникативна компетентност по английски език за специални цели на студенти по политически науки. Годишник на департамент „Романистика и германистика“ . (In Press)

Харизанова, Сияна (2015) Преподаване на умения за мислене в часовете по чужд език в начален курс (на примера на английския език). Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Тарашева, Елена (2021) Преводът в медиите. In: Качествена журналистика и нова комуникационна среда : Международна научна конференция на ФЖМК, проведена на 29-30.10.2020 г. СУ "Св. Климент Охридски", София, pp. 316-326. ISBN 9786197567076

Тарашева, Елена (2020) Превод за медиите: проблеми и решения. In: Школа по превод, 07.02.2020, Нов български университет, Департамент "Чужди езици и култури". (Unpublished)

Ташевска, Светла (2011) Полезният урочен план. In: Полезният урочен план, 20 май 2011, Нов български университет, София, България. (Submitted)

Тарашева, Елена (2007) Повторенията в научния текст на английски език. In: За човека и езика : Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Майя Пенчева. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 313-329. ISBN 9789540725345

Богданов, Станислав (2011) Педагогически изисквания при разработване на електронни дидактически материали в обучението по съвременни езици. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Богданов, Станислав (2013) Педагогическата ползваемост при разработване на електронни дидактически материали в обучението по съвременни езици : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен Доктор в област на висше образование 1. Педагогика професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по чужд език научна специалност 05.07.03. Методика на обучението по съвременни езици (английски). PhD thesis, Нов български университет.

Велчев, Росен (2012) Още за Гетсби, човешката идея и Фицджералд. Съвременна хуманитаристика, 1 . pp. 76-86. ISSN 1313-9924

Димитрова-Гюзелева, Светлана (1999) Оценяване на аргументативен тип есе в английския и българския език : Дисертационен труд за присъждане на научната и образователна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Харизанова, Сияна (2015) Относно преподаването на умения за мислене в училище. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Тарашева, Елена (2004) Особености на парламентарния дискурс: какви данни дава езикът за социалното явление? Език, литература, култура . pp. 26-35. ISSN 954-535-380-6

Тарашева, Елена (2014) Особености на парламентарния дискурс – данни от корпусно изследване на парламентарните протоколи на 42то Народно събрание. In: Научна конференция „Хуманитарните науки днес“, 15-16.11.2014 г., Читалище „Възраждане 1928“, София. (Unpublished)

Хаджикотева, Милка (2011) Овладяване на понятийната система и метафоричните понятия на чужд език – теоретични и практически аспекти. Чуждоезиково обучение : Двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, 27 (3). ISSN 0205-1834 (In Press)

Наймушин, Борис (2009) Обучение устному переводу как психологический тренинг. In: Гуманистическое наследие просветителей в культуре и образовании : материалы IV Международной научно-практической конференции 11 декабря 2009 г. Издательство БГПУ, Уфа, pp. 89-94. ISBN 9785879785890

Хаджикотева, Милка (2011) Обобщените метафори и преподаването им в часовете по чужд език. In: Език, литература, многоезичие : Доклади пред първата национална междууниверситетска конференция, май 2009 г. Нов български университет, София, pp. 370-376. ISBN 9789545356193

Хаджикотева, Милка (2012) Обобщените метафори в обучението по английски език като чужд : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

Наймушин, Борис (2013) О роли и месте перевода с листа в подготовке устного переводчика. Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики (8 (50)). pp. 86-93. ISSN 2075-7662

Наймушин, Борис (2013) О непозволительной роскоши быть только устным переводчиком. In: Индустрия перевода : Материалы V Международной научной конференции (Пермь, 3-5 юня 2013 г.). Издательство Пермского национального исследовательского политехнического университета, Пермь, pp. 128-131. ISBN 9785398010459

Георгиев, Людмил (2014) Нов български университет: Научни изследвания и творчески постижения (1991 – 2012). Нов български университет, София.

Наймушин, Борис (2013) Нестыдливый переводчик. Вестник Московского городского педагогического университета. Серия "Филология. Теория языка. Языковое образование", 1 (11). pp. 112-118. ISSN 2076-913Х

Велчев, Росен (2011) Не толкова параход, колкото Човешка Идея: „Бурният рейс” на Скот Фицджералд. In: Сборник научни трудове. Шуменски университет , Шумен. (In Press)

Димитрова-Гюзелева, Светлана (2015) Научноизследователска работа в процеса на преподаване (или когато собствената преподавателска практика стане обект на изследване). In: В началото бе словото… : Сборник в чест на проф. Мария Китова-Василева. Нов български университет, София, pp. 549-563. ISBN 9789545358708

Нейкова, Мария (2015) Място и роля на проблемното обучение при изучаването на чужд език. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Хаджикотева, Милка (2005) Мултимедийните продукти в обучението по чужд език : Прагматико-семиотични аспекти. In: Език, литература, култура : Годишник на департамент "Чужди езици и литератури". Нов български университет, София, pp. 184-189. ISBN 9545353806

Ташевска, Светла (2013) Мотивация за екипни презентации. In: Зимна школа 2013 “Мотивирани преподаватели - мотивирани студенти”, 15-16 февруари 2013, Нов български университет, София, България. (Submitted)

Марева, Амелия (2006) Може ли учебният превод да бъде актуален и атрактивен. Десет преводачески задачи за часовете по чужд език : Първа част. Чуждоезиково обучение : Двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching (5). pp. 12-18. ISSN 0205-1834

Марева, Амелия (2006) Може ли учебният превод да бъде актуален и атрактивен. Десет преводачески задачи за часовете по чужд език : Втора част. Чуждоезиково обучение : Двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching (6). pp. 19-33. ISSN 0205-1834

Тарашева, Елена (2003) Модел за изследване на свързващата роля на референтността при лексикални повторения. Български език (2-3). pp. 130-148. ISSN 0005-4283

Димитрова-Гюзелева, Светлана (2012) Многоезичие и развиване на генерични умения за усвояване на чужд език. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Submitted)

Лозанова, Славина and Зарева, Десислава (2017) Методическо помагало по английски език за глухи и слабочуващи учащи. Manual. Сдружение "Тишина". (Unpublished)

Хаджикотева, Милка (2013) Методически модел за развиване на метафорична компетентност (по английски език). Реторика и комуникации = Rhetoric and Communication (10). ISSN 1314-4464

Хаджикотева, Милка (2014) Методи и похвати на преподаване за развиване на лексикалната компетентност и стратегии на учене и усвояване на лексикални знания. In: Езикът - наука и практика : Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Мария Грозева-Минкова. Нов български университет, София, pp. 590-603. ISBN 9789545358104

Велчев, Росен (2012) Между обективността и грешките: Скот Фицджералд през погледа на съвременници, писатели и анализатори в търсене на достоверен образ. In: Сборник "Дни на науката 2012". Фабер , Велико Търново. (In Press)

Марева, Амелия (2014) Лексикална импликация и експликация: анализ на емпиричните данни. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Наймушин, Борис (2014) Кошерная Библия: Из истории англоязычных переводов Танаха для евреев. In: Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте познания языковой реальности : материалы научно-исследовательской работы преподавателей и аспирантов кафедры западноевропейских языков и культур и студентов переводческого факультета. Пятигорский государственный лингвистический университет, Пятигорск, pp. 6-14. ISBN 9785422005338

Тарашева, Елена (2019) Корпусно изследване на езика на коментарни журналистически рубрики. Медии и език (8). ISSN 2535-0587

Тарашева, Елена (2008) Корпусите в преподаването на чужди езици. Чуждоезиково обучение : Двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, XXIV (4). pp. 3-12. ISSN 0205-1834

Гаши, Барда (2022) Интегриране на модели от приложната лингвистика и съвременни умения в програмата на специализирани курсове за студенти в областта на селскостопанските науки и изкуствата : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образоватена и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология. PhD thesis, New Bulgarian University.

Тарашева, Елена (2015) Изследване на дискурса на Волен Сидеров в 42. Народно събрание. Реторика и комуникации (19). ISSN 314-4464

Хаджикотева, Милка (2004) Идентичността и нейната роля в съвременната учебна зала. In: Език, литература, култура : 10 години департамент "Приложна лингвистика" : Юбилеен сборник. Нов български университет, София, pp. 155-157. ISBN 9545353767

Наймушин, Борис (2009) За превода и библията : Тенденции и подходи в съвременни англоезични преводи на Светото писаниe. Лингвистика . Нов български университет, София. ISBN 9789545355509

Марева, Амелия (2020) За лексикалния аналитизъм и синтетизъм: основни теоретични подходи и понятия. Manual. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Ташевска, Светла (2010) За лексикалните картончета. Чуждоезиково обучение (6). pp. 31-43. ISSN 0205-1834

Тарашева, Елена and Иванчева, Теодора (2019) Ефективно ли е ученето на чужди езици за академични цели чрез медии? [Teaching Resource] (Unpublished)

Марева, Амелия (2017) Експликация и импликация на категорията „умалителност” при превод на имена от български на английски език. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Марева, Амелия (2015) Експликация и импликация на именните фрази при превод: методология на изследването. Project Report. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Stefanova, Albena (2015) ЕU membership of Bulgaria 2007-2014: The benefits for the sphere of education and science. In: The membership of Bulgaria in the EU: Seven years later : Eleventh Jubilee International Conference 3 oktober 2014. University of National and World Economy, Sofia, pp. 480-487. ISBN 9789546447531

Тарашева, Елена (2017) Дискурси на популизма. Политически изследвания (1-2). pp. 101-121. ISSN 0861-4830

Харизанова, Сияна (2020) Детската литература в ранното чуждоезиково обучение. Особеното място на приказките и практически насоки за тяхното използване. [Teaching Resource] (Unpublished)

Наймушин, Борис and Степанова, Мария (2018) День, равный году: студенческий конкурс устного перевода как средство становления переводчика-профессионала. Вопросы методики преподавания в вузе, 7 (25). pp. 14-23. ISSN 2227-8591

Джалев, Любомир and Богданов, Станислав (2013) Две гледни точки към педагогическата ползваемост на електронни дидактически материали. Lulu Press. ISBN 9781304015662

Велчев, Росен (2010) Америка между редовете: недооцененото в значими американски романи от ХХ век. Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев : Серия 6.3 Езикознание и литературознание, 49 . pp. 95-99. ISSN 1311-3321

Харизанова, Сияна (2014) Адаптираните четива – предизвикателства и възможности при използването им в обучението по английски език в училище. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

Bogdanov, Stanislav G. (2012) eWorkbook English Level 1. [Teaching Resource] (Unpublished)

Tarasheva, Elena and Davcheva, Leah (2001) Up the Hills of Identity. In: Developing Intercultural Competence in Practice. Multilingual Matters, Clevedon Buffalo Toronto Sydney, pp. 44-59. ISBN 9781853595363

Tarasheva, Elena (2001) Unit one: Culture. In: Intercultural studies for language teachers : A postgraduate distance learning course : Module one Conceptual perspectives : Culture and Intercultural communication. British Council; Teacher Training Institute, Sofia, ii-43.

Tarasheva, Elena (2001) Unit four : Intercultural communicative competence. In: Intercultural studies for language teachers : A postgraduate distance learning course : Module one Conceptual perspectives : Culture and Intercultural communication. British Council; Teacher Training Institute, Sofia, i-63.

Hadjikoteva, Milka (2005) Types of Students and Relevant Input. Bulgarian English Teachers' Association (BETA) .

Andreev, Andrey A. (2014) Treatment of setting in Ruth Rendell's non-series works. Other. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Unpublished)

Naimushin, Boris (2002) Translation in Foreign Language Teaching : The Fifth Skill. Modern English Teacher, 11 (4). pp. 46-49. ISSN 0308-0587

Naimushin, Boris (2012) Tightrope-walking on the Moral High Wire: Ethical Decision-Making in Conference and Escort Interpreting. In: Translationswissenschaft: Alte und neue Arten der Translation in Theorie und Praxis = Translation Studies: Old and New Types of Translation in Theory and Practice. Forum Translationswissenschaft (Bd. 16). Peter Lang, Frankfurt am Main ; New York, pp. 403-407. ISBN 9783631635070

Vankova, Yana (2013) Three roles of translators of children`s literature. Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики (8 (50)). pp. 182-186. ISSN 2075-7662

Bogdanov, Stanislav G. (2016) The role of visual context for stylistic differences in students' translations of user interface. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences, 9 (12). pp. 2913-2916. ISSN 1997-1370

Tarasheva, Elena (2011) The place of Eastern European researchers in international discourse: Critical discourse analysis applied to corpora from specialized journals. Discourse and Society, 22 (2). pp. 190-208. ISSN 0957-9265

Troeva, Blagovesta (2015) The Role of Teaching Assistants in Meeting Special Educational Needs at Mainstream Schools. списание Педагогика, 87 (4). pp. 512-519. ISSN 0861-3982

Troeva, Blagovesta (2016) The Process of Reading and the Teaching of Reading Skills to Pupils with Dyslexia. списание Педагогика, 88 (3). pp. 366-386. ISSN 0861-3982

Tarasheva, Elena (2011) The Place of East European Researchers in International Discourse. In: Languages and Cultures in Contact and Contrast: Historical and Contemporary Perspectives. Athens Institute for Education and Research, Athens, Greece, pp. 189-200. ISBN 9789608541108

Tarasheva, Elena (2017) The Media – a New Patch in the Quilt of English Studies. In: New Paradigms in English Studies: Language, Linguistics, Literature and Culture in Higher Education. St Kliment Ohridski University Press, pp. 254-271. ISBN 9789540743714

Naimushin, Boris (2014) The Interpreter as Performer. In: Globalisierung, interkulturelle Kommunikation und Sprache : Akten des 44. Linguistischen Kolloquiums 2009 in Sofia. Linguistik International (33). Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 279-286. ISBN 9783631655306

Naimushin, Boris and Stepanova, Maria (2018) The Association of Translator and Interpreter Trainers: Building a Network of Teaching Excellence. In: Society and Languages in the Third Millennium. Communication. Education. Translation. RUDN University, Moscow, Russia, pp. 169-178.

Stambolieva, Maria (2020) Ten lectures in linguistics. New Bulgarian University Press, Sofia. ISBN 9786192331399

Tcherpokova, Slava and Velkova, Verzhiniya (2010) Teaching small talk for interaction. Theoretical models. Limba, cultura, civilizatie . pp. 38-45. ISSN 2067-1628

Harizanova, Syana (2015) Teaching children with special educational needs : Handouts with tasks for seminar participants. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository. (Unpublished)

Harizanova, Syana (2015) Teaching children with special educational needs (SEN) – challenges and opportunities. Combining the individual approach with forms of integration. In: Teacher training seminar, 28.11.2015, Silistra, Bulgaria. (Submitted)

Ivanov, Konstantin and Davies, Kate and Naimushin, Boris (2014) Teaching Simultaneous Interpreting with Text. In: Fighting the Fog of Multiculturalism : A Festschrift in Honour of Irina S. Alekseeva. Herzen University Press, St. Petersburg, pp. 48-61. ISBN 9785806490805

Troeva, Blagovesta (2015) Teachers' Perceptions of the Differences in the Reading Profiles of Students with Dyslexia and the Role of Dyslexia Assessment. English Studies at NBU, 1 (2). pp. 27-40.

Dimitrova-Gjuzeleva, Svetlana (2011) Teachers as lifelong learners or the Craft, the Art and the Magic of professional development (Implementing a Pedagogical Portfolio - a Case Study). Чуждоезиково обучение : Двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching, 27 (3). ISSN 0205-1834 (In Press)

Bogdanov, Stanislav G. (2016) Subtitles Translation in the Grey Zone. Юбилеен годишник на департамент „Англицистика”, 1 . pp. 155-171. ISSN 2367-8720

Mareva, Amelia (2008) Subtitler Training in University Context: Time for Curriculum Renewal. Чуждоезиково обучение : Двумесечно научно-методическо списание = Foreign language teaching (4). pp. 63-76. ISSN 0205-1834

Tarasheva, Elena (2014) Studying the image of a country - three theoretical perspectives. In: Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp. 422-439. ISBN 9789540736891

Tashevska, Svetla (2008) Some Lesson Planning Problems for New English Language Teachers. In: The Language : a Phenomenon without Frontiers = Езикът : феномен без граници. Медицински Университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов", Варна, pp. 424-429. ISBN 9789549685435

Naimushin, Boris (2003) Slavic culture and Slavic civilization or communities imagined and communities imposed. Thracia : In honorem Annorum LXX Alexandri Fol, XV . pp. 425-434. ISSN 0204-9872

Naimushin, Boris (2015) Simultaneous Interpreter Booths: Not Always What You Expect Them to Be. Journal of Siberian Federal University : Humanities & Social Sciences, 8 (2). pp. 264-269. ISSN 2313-6014

Bogdanov, Stanislav G. (2004) Screen Recording Software: Comparative Review. Teaching English with Thechnology, 4 (1). ISSN 1642-1027

Neykova, Mariya (2013) Project work in the context of blended learning. BETA-IATEFL E-Newsletter (Special Edition) . (In Press)

Vankova, Yana (2013) Problems in translating children`s literature. Dorothy and the Wizard in Oz. In: Инновационные процессы в исследовательской и образовательной деятельности : тезисы докладов II Международной научной конференции, Пермь, 23 апреля 2013 г. Издательство Пермского национального исследовательского политехнического университета, Пермь, pp. 8-10. ISBN 9785398011562

Bogdanov, Stanislav G. (2013) Pedagogical uptake of technology in e-learning for languages: the case of NBU Moodle. In: Чуждоезиковото обучение днес : Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. д.п.н. Павлина Стефанова. Нов български университет, София, pp. 178-188. ISBN 9789545357640

Bogdanov, Stanislav G. (2013) One-time treatment for incidental vocabulary learning: Call for discontinuation. Teaching English with Technology, 13 (2). pp. 75-82. ISSN 1642-1027

Vankova, Yana (2015) Once upon a time.... translators of children`s literature. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Unpublished)

Bogdanov, Stanislav G. (2013) On Transcribing, Subtitling and the By-product of Language Learning in Training Translators. In: Индустрия перевода : Материалы V Международной научной конференции (Пермь, 3-5 юня 2013 г.). Издательство Пермского национального исследовательского политехнического университета, Пермь, pp. 93-97. ISBN 9785398010459

Ivancheva, Theodora (2011) News Values-Revised. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Unpublished)

Bogdanov, Stanislav G. (2014) Most Students Cannot Write: Of course we knew that. In: Традицията като вдъхновение : Сборник с доклади от десетата юбилейна Зимна школа на департамент “Англицистика”. Нов български университет, София, pp. 113-122. ISBN 9789545358227

Vankova, Yana (2014) Monsters in translation. Годишник на департамент "Англицистика" . (Unpublished)

Tarasheva, Elena (2008) Media as content for language learning at university: impact on language proficiency. In: Realizing Content and Language Integration in Higher Education. Maastricht University, Maasticht, pp. 179-190.

Velkova, Verzhiniya (2011) Making EFL Students Aware of Politically Correct Language in the EFL Classroom. In: 4th International Adriatic-Ionian Conference "Across Languages and Cultures", 1-3 September 2011, Ca' Foscari University of Venice, Venice, Italy. (Submitted)

Mareva, Amelia (2017) Lexical Explicitation and Implicitation in Experts’ and Students’ Literary Translations: An Empirical Contrastive Study. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Unpublished)

Hristova, Marina (2011) Lexical Access in Bilinguals. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Unpublished)

Bogdanov, Stanislav G. (2013) Latent Structures of Teachers and Students in Evaluating the Pedagogical Usability of E-Learning Materials for Language Teaching. In: Инновационные процессы в исследовательской и образовательной деятельности : тезисы докладов II Международной научной конференции, Пермь, 23 апреля 2013 г. Издательство Пермского национального исследовательского политехнического университета, Пермь, pp. 3-6. ISBN 9785398011562

Tarasheva, Elena (2001) Intercultural Communication in Teacher Education - the Participative Approach. Poetics and Praxis of Languages and Intercultural Communication, II . pp. 143-154. ISSN 0852616996

Tarasheva, Elena (2008) Integrating Citizen Education into English Language Courses for University Students. Global Citizenship in the English Language Classroom .

Troeva, Blagovesta (2017) Inclusive Education in Foreign Language Teaching: What is the First Step to Make it Work? Юбилеен годишник на департамент „Англицистика“ 2016 . pp. 29-41. ISSN 2367-8720

Dimitrova-Gjuzeleva, Svetlana (2014) Improving research student writing skills: learning through experience. In: Езикът - наука и практика : Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Мария Грозева-Минкова. Нов български университет, София, pp. 540-549. ISBN 9789545358104

Neykova, Mariya (2012) Implementing Task-based Approach in FLT. In: 21st BETA-IATEFL Annual Conference, 31 March - 1 April 2012, Ruse, Bulgaria.

Tcherpokova, Slava and Velkova, Verzhiniya (2010) How to promote Active Citizenship through foreign language teaching? In: 19th BETA-IATEFL Annual Conference, 23-25 April 2010, Veliko Turnovo, Bulgaria. (Submitted)

Troeva, Blagovesta (2015) Helping Learners with Dyslexia Read in English. English Studies at NBU, 1 (1). pp. 63-71.

Bogdanov, Stanislav G. (2013) Hacking Hot Potatoes: The Cookbook. New Bulgarian University, Sofia. ISBN 9789545357695

Bogdanov, Stanislav G. (2013) Group differences in the evaluation of pedagogical usability of e-learning materials. In: Новые технологии в образовательном пространстве родного и иностранного языка. Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, pp. 8-16.

Bogdanov, Stanislav G. (2005) From Studying to Teach to Learning to Teach: A Self-assessment Approach in Mentoring Primary Student Teachers. In: Език, литература, култура : Годишник на департамент "Чужди езици и литератури". Нов български университет, София, pp. 217-224. ISBN 9545353806

Bogdanov, Stanislav G. (2006) FEED my RSS: Using RSS Feeds in Writing Classes. Teaching English with Thechnology, 6 (4). ISSN 1642-1027

Bogdanov, Stanislav G. (2012) FCE Speaking eWorkbook. [Teaching Resource] (Unpublished)

Bogdanov, Stanislav G. (2012) FCE Listening eWorkbook. [Teaching Resource] (Unpublished)

Mareva, Amelia (2020) Explicitation and Implicitaion in Translation: Towards a Heuristic for Investigating Translation Competence. Manual. Научен електронен архив на НБУ. (Unpublished)

Bogdanov, Stanislav G. (2011) Developing effective online materials. In: HotPot mini-Moots : Mini-conferences for the HotPot, QuizPort and TaskChain modules for Moodle, 23 August 2011, Paris, France. (Submitted)

Tashevska, Svetla (2012) Developing Lesson Planning Skills in Initial English Language Teacher Education : Part 1. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository. (Unpublished)

Dimitrova-Gyuzeleva, Svetlana (2019) Developing Intercultural Communicative Competence – The Two Sides of the Coin. Educational Role of Language Journal, 2 (2). pp. 15-25. ISSN 2657-9774

Ivancheva, Theodora (2011) Deliberate Multimodality of the Newspaper Text (Front Pages – Case Study). Other. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Unpublished)

Tarasheva, Elena (2022) DENOTATION SHIFTS IN NEW COINAGES IN MEDIA DISCOUSRES ON POLITICS. In: Figurativity across Domains Modalities and Research Practices. Social Sciences, 1 . Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, UK, pp. 283-297. ISBN 978-1-5275-7787-9

Zareva, Desislava (2011) Cross-cultural analysis of horoscopes in British and Bulgarian women's magazines. Working Paper. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository, Sofia. (Unpublished)

Hadjikoteva, Milka (2014) Conceptual Metaphors and Intercultural Awareness. In: Globalisierung, interkulturelle Kommunikation und Sprache : Akten des 44. Linguistischen Kolloquiums 2009 in Sofia. Linguistik International, 33 . Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 187-193. ISBN 9783631655306

Ivancheva, Theodora (2005) Comparative Analysis of Linguistic and Non-linguistic Methods of Projecting News Values in the Newspapers Trud and The Times. In: Език, литература, култура : Годишник на департамент "Чужди езици и литератури". Нов български университет, pp. 257-267. ISBN 9545353806

Tarasheva, Elena (2011) Chapter Two: Repetitions in Research Articles. In: Repetitions of Word Forms in Texts: An Approach to Establishing Text Structure. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 15-56. ISBN 9781443826624

Tarasheva, Elena (2014) Chapter Three: Critical Discourse Analysis. In: The Image of a Country created by International Media : The Case of Bulgaria. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 68-114. ISBN 9781443859011

Tarasheva, Elena (2011) Chapter One: Studies of Repetition: Establishing a Unit of Analysis. In: Repetitions of Word Forms in Texts : An Approach to Establishing Text Structure. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 1-14. ISBN 9781443826624

Tarasheva, Elena (2014) Chapter One: Image Studies. In: The Image of a Country created by International Media : The Case of Bulgaria. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 5-19. ISBN 9781443859011

Hadjikoteva, Milka (2015) Challenging academic presentations. English Studies at NBU, 1 (1). pp. 46-62. ISSN 2367-5705

Tashevska, Svetla (1994) Can and should students assess themselves? Modern English Teachers, 3 (1).

Tarasheva, Elena (2015) Calculating Key Words In Texts: Methods And Relevance. In: Юбилейна научна конференция 25 години Факултет "Математика и информатика", 27-28 ноември 2015, Велико Търново. Фабер, Велико Търново, pp. 12-21. ISBN 9786190004196

Naimushin, Boris (2004) Biblical translation as dialogue with God : Reflections on the Exegesis and translations of Psalm 22 (LXX 21). In: Civitas divino-humana : В чест на проф. Георги Бакалов. Библиотека Българска вечност (60). ТАНГРА ТанНакРа ИК, pp. 139-149. ISBN 9549942600

Naimushin, Boris (2011) Bible Localization and the Politics of Memory and Oblivion. In: Памет и забрава във Византия : [сборник материали от международна конференция, София, 2009] = Memory and Oblivion in Byzantium : [collection of materials, International Conference, Sofia, 2009]. Военно издателство, София, pp. 108-115. ISBN 9789545094545

DeCoursey, Christiva and Naimushin, Boris and Tuncay, Hidayet and Stepanova, Maria (2017) Attitudes towards refugees in Russia, Kyrgyzstan, Lebanon and Saudi Arabia. Asian Social Science, 13 (5). pp. 116-130. ISSN 1911-2017 (Print) ISSN 1911-2025 (Online)

Zareva, Desislava (2012) Analysing horoscopes: recurrent features. Other. New Bulgarian University Scholar Electronic Repository. (Unpublished)

Tarasheva, Elena (2012) An Undesirable Circumstance : The Image of Bulgaria in International Media. Advanced research in scientific areas, 1 . pp. 1057-1061. ISSN 1338-9831

Neykova, Mariya (2014) An Action-oriented Approach in the Context of Blended Learning. E-Newsletter : The English Language Classroom: Can Research Meet Practice? : Papers from the 23rd BETA-IATEFL Annual International Conference 11th – 13th April 2014, South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria, III (14). pp. 36-45. ISSN 1314-6874

Bekteshi, Ramazan (2019) Albanian-Americans – Identity, Language Preferences and Code-Switching = Албанските американци – идентичност, езикови предпочитания и превключване на езиковия код. Автореферат на дисертация за получаване на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление: 2.1. Филология, научна специалност: Германски езици (английски език). PhD thesis, Нов български университет.

Тарашева, Елена (2017) 43 Народно събрание: Двойно повече приказки, Нинова говори пред изключен микрофон, Борисов спира руски проекти. Flashnews.bg.

This list was generated on Wed May 18 08:30:56 2022 EEST.